Pregled konkretnih neustavnosti v zvezi z letošnjimi državnozborskimi volitvami – 8. del
Volilne komisije so različno obravnavale vložene liste, čeprav so bile listine povsem enake. Najbolj sporna je lista Gibanje Zedinjena Slovenija namesto ZOS - Zavezništvo osvobodimo Slovenijo, za katero sploh ni soglasij kandidatov in kandidatk.
Stara Pravda
Slovenija

Sreda, 13. april 2022 ob 10:09

Odpri galerijo

Letošnje državnozborske volitve so neenakopravne in neustavne tudi zato, ker so volilne komisije volilnih enot različno obravnavale vložene liste, čeprav so te vložile povsem enake listine oziroma dokumente.

Tudi tokrat je šlo za neenakopravno obravnavo vloženih list predvolilne koalicije ZOS – Zavezništvo osvobodimo Slovenijo. Do neustavne oziroma neenake obravnave vloženih list ZOS – Zavezništvo osvobodimo Slovenijo je prišlo v obeh VE LJ in v VE MB na eni ter v VE Ptuj, VE Postojna in VE Kranj na drugi strani.

Kljub temu, da so predlagatelji list v Mariboru in na Ptuju ter v Ljubljani in v Kranju v vse volilne enote vložili enake listine, so volilne komisije posameznih volilnih enot ravnale povsem drugače in to na podlagi enakih dokumentov.

Volilna komisija Ve Kranj in VE Postojna sta pozvali predlagatelja liste, da dopolni vlogo, potem, ko je ta to storil, pa sta listo ZOS – Zavezništvo osvobodimo Slovenijo potrdili. Enako se je zgodilo v primeru volilne komisije VE Ptuj, ki je po dopolnitvi vloge prav tako potrdila listo ZOS.

V VE Ljubljana Center in VE Ljubljana Bežigrad, kjer imata volilni komisiji sedež na enakem naslovu, pa je prišlo do povsem drugačne obravnave vloženih list ZOS – Zavezništvo osvobodimo Slovenijo. Obe tamkajšnji volilni komisiji sta, na podlagi enakih listin, kot sta jih dobili npr. VE Kranj in VE Postojna, takoj izdali odločbo o zavrnitvi liste ZOS – Zavezništvo osvobodimo Slovenijo, ne da bi predlagatelja liste pozvali k dopolnitvi vloge v skladu z zakonom.

S tem sta na podlagi enakih vloženih dokumentov in ob domnevnem upoštevanju enakih veljavnih zakonov ravnali povsem drugače kot VE Kranj in VE Postojna. Jasno je, da gre za kršitev 2. odstavka 14. člena Ustave RS – vsi smo pred zakonom enaki ter 43. člena Ustave, 1. in 2. odstavek: »Volilna pravica je splošna in enaka. Vsak državljan, ki je dopolnil 18 let, ima pravico voliti in biti voljen.«

S tem, ko navedeni volilni enoti nista omogočili dopolnitve vloge listi ZOS – Zavezništvo osvobodimo Slovenijo in sta namesto tega izdali zavrnilni odločbi, sta neposredno posegli v ustavno pravico kandidatov in kandidatk na listi ZOS – Zavezništvo osvobodimo Slovenijo v obeh ljubljanskih volilnih enotah, posledično pa tudi v pravico volivcev in volivk, da te kandidate volijo.

A ne le to. S tem sta tudi povzročili, da so bile liste ZOS – Zavezništvo osvobodimo Slovenijo izločene iz televizijskih in radijskih predstavitev ter javnih soočenj najmanj na RTV Slovenija, čeprav so njihova pravila tudi sicer neustavna in neveljavna.

Predstavniki liste ZOS – Zavezništvo osvobodimo Slovenijo ter Stranke Slovenskega Naroda, ki je člen zavezništva, so v skladu s pravnim poukom, ki sta jim ga dali volilni komisiji VE Ljubljana Center in VE Ljubljana Bežigrad, na Vrhovno sodišče RS po pošti poslali pritožbo zaradi izdanih negativnih odločb in to v, po njihovem prepričanju, zakonitem roku 48. ur. Toda obe pritožbi sta bili na Vrhovnem sodišču RS zavrženi, saj ju je sodišče prejelo prepozno. To pomeni, da ju vsebinsko sploh niso obravnavali, s tem pa je bila kršena ustavna pravica po 22. členu Ustave RS (enako varstvo pravic): »Vsakomur je zagotovljeno enako varstvo njegovih pravic v postopku pred sodiščem in pred drugimi državnimi organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, ki odločajo o njegovih pravicah, dolžnostih ali pravnih interesih.« Potem ko je Vrhovno sodišče RS zavrglo vse pritožbe ZOS – Zavezništva osvobodimo Slovenijo, se to v rednem postopku nima možnosti pritožiti nikamor več.

Pravni pouk, ki sta ga v svojih odločbah (primer je odločba volilne komisije št. 041-40/2022 z dne 25. 3. 2022) navedli obe ljubljanski volilni komisiji se je glasil:

»Zoper to odločbo se v skladu z določbami 105. ZVDZ lahko vloži pritožba na sodišče, pristojno za upravne spore, v 48 urah od prejema odločbe, pri čemer roki tečejo ne glede na nedelje, državne praznike in druge dela proste dneve. Sodišče, pristojno za upravne spore, je Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Tavčarjeva ulica 9, Ljubljana.«

Do zavajanja je prišlo zato, ker obe volilni komisije v pravnem pouku namerno nista navedli 2. odstavka 4. člena ZVDZ. Dejansko je v pravnem pouku govora le o 105. členu ZVDZ, ki določa zgolj, da se lahko pritožba vloži na sodišče, pristojno za upravne spore, v 48 urah od prejema odločbe. Drugega dela pouka o pravnem sredstvu pa volilna komisija v pravnem pouku očitno načrtno ni navedla. Gre za 2. odstavek 4. člena ZVDZ, ki pravi, da je treba pritožbo vložiti neposredno pri naslovnem sodišču, kar pomeni direktno pri Vrhovnem sodišču RS.

Navedba, da je Vrhovno sodišče RS sicer pristojno za upravne spore, namreč ne pomeni tudi tega, da je treba pritožbo vročiti neposredno na sedežu tega sodišča in da pošiljanje po pošti lahko pomeni to, da bo rok za pritožbo dejansko zamujen, kar naj bi se v konkretnem primeru dejansko zgodilo! Če bi bili pritožniki o tem korektno obveščeni in podučeni, bi svoji pritožbi nedvomno vložili na sodišče neposredno in v zakonitem roku.

S tem, ko sta obe ljubljanski volilni komisiji v pravnem pouku načrtno zamolčali najpomembnejšo določbo v zvezi s pritožbo, sta omogočili, da je posledično Vrhovno sodišče RS pritožbo ZOS – Zavezništva osvobodimo Slovenijo enostavno zavrglo in je sploh ni vsebinsko obravnavalo.

Predlagatelj ZOS Miha Majc je, bil zaradi pomanjkljivega in zavajajočega pouka o pravnem sredstvu dejansko zaveden in je pritožbo poslal po pošti, kot je to običaj pri vseh ostalih upravnih postopkih, kjer se upošteva datum in ura oddaje poštne pošiljke, v dobri veri, da je vse storil pravilno in da je bila pritožba na pristojno sodišče oddana v zakonitem roku.

O posledicah, ki so za ZOS – Zavezništvo osvobodimo Slovenijo zaradi tega nastale, smo pisali že zgoraj zato se tukaj ne bomo ponavljali. Vsekakor pa je bila ZOS-u v tem konkretnem primeru kršena ustavna pravica po 22. členu Ustave RS (enako varstvo pravic).

V volilni enoti Maribor pa je prišlo še do nekoliko drugačnega odziva volilne komisije, kot v katerikoli drugi volilni enoti. Tam je predsednik volilne komisije sodnik in podpredsednik Višjega sodišča v Mariboru Branko Reisman zahteval, da predlagatelj liste ZOS – Zavezništvo osvobodimo Slovenijo, – namesto da bi ga pozval naj dopolni manjkajoče listine – spremeni ime liste, ki bo nastopila na volitvah in sicer v novo ime liste Gibanje Zedinjena Slovenija. Predlagatelj liste Zdenko Vinkov je bil na volilni komisiji soočen z izsiljevanjem, ali bo spremenil ime liste, ali pa bo volilna komisija volilne enote listo ZOS zavrnila tudi v volilni enoti Maribor. Zato je pod pritiskom na izsiljevanje pristal in podpisal spremenjeno ime vložene liste. Prepričan je bil, da je potem bolje, da na volitvah nastopi vsaj Gibanje Zedinjena Slovenija, če že predvolilna koalicija ZOS – Zavezništvo osvobodimo Slovenijo ne more. Posledično samo v volilni enoti Maribor nastopajo kandidati in kandidatke Gibanja Zedinjena Slovenija in ne ZOS – Zavezništva osvobodimo Slovenijo.

V posebno čudnem položaju se je posledično znašel Andrej Šiško, ki je uradno predstavnik organizatorja predvolilne koalicije ZOS – Zavezništvo osvobodimo Slovenijo, na volitvah pa nastopa na listi Gibanja Zedinjena Slovenija v dveh mariborskih volilnih okrajih. In to klub temu, da sam sploh ne želi, da je temu tako. Poleg tega je popolni nesmisel, da je organizator volilne kampanje liste z drugim imenom (ZOS), med tem ko lista Gibanje Zedinjena Slovenija sploh nima organizatorja volilne kampanje.

Takšno stanje je sicer nastalo prvič v celotni zgodovini volitev v samostojni Republiki Sloveniji in zato predstavlja precedens, vendar je po mnenju samih udeležencev protiustavno. Nemogoče je, da mora nekdo nastopati na listi, za katero sploh ni dal svojega pristanka. Vsi kandidati in kandidatke, ki so uvrščeni na listo Gibanja Zedinjena Slovenija, namreč sploh niso pristali na to, marveč so na volilno komisijo oddali pristanek za kandidiranje na listi ZOS – Zavezništvo osvobodimo Slovenijo. Če lahko volilna komisija katerekoli volilne enote to dejstvo samovoljno spremeni oziroma ga sploh ne upošteva in potrdi listo kandidatov z drugim imenom, se je treba resno vprašati po zdravju članov te volilne komisije. Še posebej, ko je njen predsednik obenem tudi podpredsednik Višjega sodišča v Mariboru.  

Predsednik mariborske volilne komisije sodnik Branko Reisman je poskušal vplivati tudi na dogajanje na ptujski volilni komisiji, kamor je poklical po telefonu ter skušal doseči, da bi tudi tam ravnali enako kot v Mariboru. Tudi to, da nekdo iz ene volilne komisije poskuša vplivati na odločitev druge volilne komisije je nesprejemljivo ter v nasprotju z 2. členom Ustave RS – Slovenija je pravna in socialna država.

Enako kot v primeru 7. VE Maribor, so namreč nameravali narediti tudi v 8. VE Ptuj, vendar je predsednik Gibanja Zedinjena Slovenija ter obenem organizator volilne kampanje ZOS – Zavezništva osvobodimo Slovenijo, Andrej Šiško to uspel preprečiti. V telefonskem pogovoru s predstavnikom 8. VE Ptuj, gospodom Erjavcem je izvedel, da je predsednik volilne komisije 7. VE Maribor Branko Reisman, poklical na Ptuj in usmerjal delo tamkajšnje volilne komisije, ki bi posledično morala narediti enako, kot je bilo narejeno v Mariboru. Zato je Šiško skupaj s predlagateljem liste ZOS – Zavezništvo osvobodimo Slovenijo v 8. VE Ptuj odšel na tamkajšnjo volilno komisijo. Res so obema tudi tam predlagali, da se spremeni ime liste iz ZOS v Gibanje Zedinjena Slovenija, kot so naredili v Mariboru. Ponovno jima je bilo povedano, da so dobili takšna navodila iz Maribora. Šiško je po naših informacijah to zavrnil in volilni komisiji na Ptuju izročil potrebne listine Stranke Slovenskega Naroda, s katerimi je dopolnil obstoječo vlogo liste ZOS – Zavezništvo osvobodimo Slovenijo. Nato so na Ptuju to sprejeli in listo ZOS potrdili.

Zaradi potrjene liste Gibanja Zedinjena Slovenja, namesto predložene liste ZOS – Zavezništvo osvobodimo Slovenijo v 7. volilni enoti Maribor, sta se na Vrhovo sodišče RS pritožila Gibanje Zedinjena Slovenija – ZSi in ZOS – Zavezništvo osvobodimo Slovenijo, ter predlagala, da se ponovno spremeni ime liste v ZOS – Zavezništvo osvobodimo Slovenijo, kot je bilo tudi vloženo.

O njihovi pritožbi je odločalo Vrhovno sodišče RS, ki jo je tokrat prejelo v zakonitem roku, a jo je prav tako zavrglo.

V Sklepu št. Uv5/2022 je Vrhovno sodišče RS v 4. točki obrazložitve navedlo, da pritožba ni dovoljena, v 6. točki pa, da pritožnik zoper odločbo proti kateri je vložil pritožbo, nima pravnega interesa.

V 7. točki istega sklepa je sodišče nadalje navedlo, da »Pravni interes pomeni, da mora pritožnik kot verjetno izkazati, da bi ugoditev njegovi pritožbi pomenila zanj določeno pravno korist, ki je brez tega ne bi mogel doseči, oziroma da bi si s tem izboljšal pravni položaj. V obravnavanem primeru to ni izkazano, saj ni razvidno, da bi bila vložena lista v kateremkoli delu zavrnjena. Sodno varstvo po 105. členu ZVDZ je namreč dopustno le zoper odločbo volilne komisije, s katero se zavrne lista kandidatov.«

Tako v Gibanju Zedinjena Slovenija, kot v koaliciji ZOS – Zavezništvo osvobodimo Slovenijo, katere del je ZSi, so prepričani, da je njihov pravni interes jasno izkazan, saj gre za očiten interes nastopa na volitvah in pri tem prejeti čim več glasov volivcev in volivk. Če pa zaradi odločitve volilne komisije 7. VE Maribor, na volitvah v tej volilni enoti ne bo nastopala koalicija ZOS, marveč le stranka Gibanje Zedinjena Slovenija, to avtomatično pomeni drobitev glasov in posledično manjši uspeh na volitvah tudi za koalicijo ZOS. Poleg tega politična stranka Gibanje Zedinjena Slovenija nima nikakršnega interesa sama nastopati na volitvah in še to samo v VE Maribor. Prav zaradi tovrstnega političnega in pravnega interesa je nastala predvolilna koalicija ZOS – Zavezništvo osvobodimo Slovenijo, skupna lista Gibanja Zedinjena Slovenija – ZSi in Stranke Slovenskega Naroda – SSN. Če to ni dovolj jasen pravni interes, potem je zavrženje pritožbe zaradi domnevno manjkajočega pravnega interesa, kot to počne Vrhovno sodišče RS, zgolj sprenevedanje, norčevanje, zavajanje, zloraba in prevara. Vrhovno sodišče RS bi namreč moralo razveljaviti odločbo volilne komisije 7. volilne enote, saj pravno ni vzdržna, kajti kandidati in kandidatke za poslance sploh niso oddali svojega soglasja, da kandidirajo na listi z imenom Gibanje Zedinjena Slovenija, ki jo je VE Maribor potrdila.

Zaradi vsega naštetega je nastalo stanje v katerem Gibanje Zedinjena Slovenija nastopa na kar dveh različnih listah, enkrat samostojno, drugič pa kot del predvolilne koalicije ZOS - Zavezništvo osvobodimo Slovenijo, skupna lista Gibanja Zedinjena Slovenija - ZSi in Stranke Slovenskega Naroda - SSN. Tudi takšno stanje predstavlja precedens in je neustavno.

Očitno je, da Vrhovno sodišče RS načrtno ni hotelo vsebinsko obravnavati nobene izmed pritožb ZOS – Zavezništva osvobodimo Slovenijo, marveč je prav tako načrtno in v sodelovanju z svojimi poklicnimi kolegi sodniki, ki so v volilnih komisijah posameznih volilnih enot, sistematično onemogočilo nastop koalicije ZOS na letošnjih državnozborskih volitvah. Na ta način je bilo ZOS – Zavezništvo osvobodimo Slovenijo izločeno v treh volilnih enotah, poskušali pa so to storiti v kar štirih.

Glede na doslej znana dejstva, se pojavlja upravičeno vprašanje zakaj so volilne komisije v VE Kranj, VE Postojna in nazadnje tudi VE Ptuj ravnale enako ter dopustile dopolnitev vloge ZOS v skladu z zakonom, nato pa potrdile njihovo listo kandidatov in kandidatk? In zakaj je prišlo do drugačnega ravnanja in postopka v VE Maribor ter v obeh ljubljanskih volilnih enotah?! Glede na to, da so volilne komisije vseh volilnih enot podvržene eni Ustavi RS in istim zakonom, ki veljajo na ozemlju celotne Republike Slovenije, mora Ustavno sodišče RS podati jasen in utemeljen odgovor na to, zakaj je bilo postopanje in ravnanje posameznih volilnih komisij očitno drugačno ter na podlagi česa je do tega sploh prišlo!

Jasno pa je tudi, da je tovrstno ravnanje povzročilo nastanek nepopravljivih škodljivih posledic za listo ZOS – Zavezništvo osvobodimo Slovenijo, za njihove nepotrjene kandidate in kandidatke ter za volivce in volivke v celoti, saj jim je s tem onemogočeno voliti želene kandidate in kandidatke za poslance. Posledično sta bila nedvomno kršena 14. in 43. člen Ustave RS.

Tretjič zapored ponavljamo: Volilna kampanja v zvezi z letošnjimi državnozborskimi volitvami je neenakopravna, nepravična, nepoštena, nesvobodna in neustavna. Zato bi bilo treba vse postopke v zvezi z državnozborskimi volitvami 2022 takoj prekiniti in zaustaviti, volitve pa preložiti, dokler ne bo zagotovljena enakopravnost vsem nastopajočim kandidatom in kandidatkam. Ob tem pa celotni slovenski javnosti postavljamo vprašanje: kako je mogoče, da o vseh teh nepravilnostih piše samo portal Pravda.si in čisto nihče drug?! Gre namreč za nepravilnosti v zvezi z državnozborskimi volitvami, rezultat volitev, če bo do njih dejansko prišlo, pa bo imel posledice za vse prebivalce in prebivalke Slovenije!

Samo Korošec, 13. mali traven 2022

Galerija slik

Zadnje objave

Mon, 23. May 2022 at 11:01

1015 ogledov

V New Yorku razglašene izredne razmere
Newyorški župan Eric Adams je v včeraj razglasil izredne razmere zaradi hitrega naraščanja cen mlečnega nadomestka. Gre za izdelek, ki ga v ZDA primanjkuje kot še nikoli do zdaj. Več ton mlečnega nadomestka proizvedenega v Švici, so s tovornjaki prepeljali v Nemčijo, od tam pa s pomočjo vojske z letalom v ZDA. Pošiljka naj bi zadostovala za približno 15 odstotkov trenutnih potreb v ZDA. "Pomanjkanje mlečnega nadomestka za dojenčke po vsej državi je povzročilo nepredstavljivo bolečino in tesnobo družinam po vsem New Yorku, zato moramo nujno ukrepati," je Adams zapisal v sporočilu za javnost. Pojasnil je, da bo izvršni ukaz pomagal zajeziti težnje vseh trgovcev, ki bi želeli izkoristiti to krizo in zvišati cene te nujne dobrine, poroča španska tiskovna agencija EFE. "Naše mesto bo storilo vse, kar je v njegovi moči, da pomaga materam v tem težkem obdobju," je še dodal. Podražitev je zakonsko opredeljena kot zaračunavanje cene, ki je za deset ali več odstotkov višja od običajne cene izdelka. Prebivalci New Yorka, ki so jim trgovci že zaračunali previsoke cene za mlečni nadomestek, bodo lahko vložili pritožbo pri oddelku za varstvo potrošnikov in delavcev. V zadnjih tednih je bilo iskanje mlečnega nadomestka ali mleka v prahu pravi izziv za starše v številnih državah. Pomanjkanje so povzročile težave v svetovni dobavni verigi in pa težave v proizvodnem obratu Sturgis v Michiganu, ki je v lasti podjetja Abbott Nutrition, glavnega proizvajalca mlečnega nadomestka za dojenčke v ZDA. Po podatkih newyorške mestne uprave na nacionalni ravni več kot 40 odstotkov velikih maloprodajnih trgovin na svojih policah nima mlečnega nadomestka. Prejšnjo sredo je predsednik Joe Biden pooblastil obrambno ministrstvo, da na podlagi pogodb s komercialnimi letalskimi družbami uvozi mlečni nadomestek od koderkoli na svetu. Bela hiša je operacijo poimenovala Fly Formula. Poleg tega se je Biden skliceval tudi na zakon iz časov hladne vojne, da bi pospešil proizvodnjo mlečnega nadomestka v ZDA. V Švici proizveden mlečni nadomestek so s tovornjaki prepeljali v Nemčijo. Prvo ameriško vojaško letalo pa je včeraj iz Nemčije pripeljalo več kot 70 tisoč kilogramov mlečnega nadomestka. Prva pošiljka bo pokrila približno 15 odstotkov neposrednih potreb, v pripravi pa je še več pošiljk, ki naj bi prispele v začetku tega tedna, poroča francoska tiskovna agencija AFP. STA in Bojan Strašek, 23. veliki traven 2022

Sat, 21. May 2022 at 09:02

449 ogledov

Ruske sile so prevzele nadzor nad jeklarno v Azovstalu in s tem končale bitko za Mariupolj
Ruska vojska je včeraj sporočila, da so se v jeklarni Azovstal v Mariupolju predali vsi ukrajinski borci in da so dokončno prevzeli jeklarno. "Od 16. velikega travna se je predalo 2439 nacistov bataljona Azov in ukrajinskih vojakov v tovarni. Danes, 20. velikega travna, se je predala zadnja skupina 531 borcev," je dejal tiskovni predstavnik ruskega obrambnega ministrstva Igor Konašenkov. Dodal je, da se je predal tudi poveljnik bataljona Azov Denis Prokopenko, ki so ga iz jeklarne odpeljali v posebnem oklepnem vozilu. Poropenko je sicer znan tudi kot nekdanji vodja huliganov nogometnega kluba Dinamo Kijev. poveljnik bataljona Azov Denis Poropenko Iz Azovstala je bilo rešenih še 177 civilistov, med njimi 85 žensk in 47 otrok, je že pred tem sporočil ruski obrambni minister Sergej Šojgu. Od ponedeljka, ko sta obe strani dosegli dogovor o evakuaciji ranjenih vojakov iz Azovstala, se je po navedbah Moskve predalo 1908 ukrajinskih borcev. Podobno številko je po poročanju BBC-ja objavilo tudi britansko obrambno ministrstvo. Ukrajinska vojska je v petek popoldne po izjavi poveljnika bataljona Azov Denisa Prokopenka, svojim borcem ukazala, naj se prenehajo bojevati. "Visoko vojaško poveljstvo je dalo ukaz, da je treba rešiti življenja vojakov naše garnizije in prenehati braniti mesto," je dejal v videoposnetku, objavljenem na Telegramu. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je prav tako potrdil, da so še zadnjim branilcem jeklarne dali dovoljenje za odhod. "Fantje so danes prejeli jasen signal od vojaškega poveljstva, da lahko izstopijo in rešijo svoja življenja," je včeraj povedal za ukrajinsko televizijsko postajo. Ukrajinska stran je priznala, da je dva meseca trajajoča bitka za Mariupolj končana. Obe strani sta se dogovorili za umik ukrajinskih borcev iz jeklarne na ozemlje pod nadzorom proruskih sil, v prihodnosti pa naj bi jih zamenjali za ujete ruske vojake. Bataljon Azov je bil leta 2014 ustanovljen kot prostovoljna milica, zdaj pa je uradna enota ukrajinske nacionalne garde. Znan je po svojih povezavah s skrajno desnico, številni njegovi pripadniki pa so imeli tetovirane nacistične znake. Urad ruskega generalnega tožilca je zato zaprosil Vrhovno sodišče Rusije, naj enoto Azov razglasi za teroristično organizacijo. Ruski predsednik Vladimir Putin je dejal, da bodo z zajetimi vojaki ravnali "v skladu z ustreznimi mednarodnimi zakoni". Obstaja pa verjetnost, da bodo navadne ukrajinske vojake ločili od pripadnikov bataljona Azov, saj so ruski zakonodajalci že v torek predstavili načrte za razglasitev borcev bataljona Azov za "nacistične zločince", ki ne smejo biti del nobene izmenjave ujetnikov z Ukrajino. V proruski narodni republiki Lugansk se medtem bijejo zadnji boji za mesto Severodoneck, zadnjim delom okrožja Lugansk, ki je še pod nadzorom ukrajinske vojske. Države skupine G7 so medtem iz Nemčije sporočile, da bodo Ukrajini namenile dodatnih devet milijard evrov, kar pomeni zgolj to, da še naprej podpirajo vojaške spopade. Od začetka leta so skupno Ukrajini namenili že 18,7 milijarde evrov pomoči. Reuters, STA in Bojan Strašek, 21. veliki traven 2022

Fri, 20. May 2022 at 10:58

470 ogledov

ZDA obtožujejo Rusijo, da zadržuje globalne zaloge hrane in jih uporablja kot orožje
ZDA so Rusijo obtožile, da za talca drži svetovno zalogo hrane. V številnih državah namreč obstaja strah pred lakoto, saj je ruski predsednik Vladimir Putin opozoril, da Kremelj pošiljk žita ne bo sprostil, dokler Zahod ne prekliče sankcij. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je medtem Rusijo obtožil, da je Donbas spremenila v pekel in da nad Ukrajinci izvaja "rodomor". Ameriški državni sekretar Antony Blinken je na včerajšnji seji Varnostnega sveta ZN zahteval, da Rusija odpravi blokado ukrajinskih črnomorskih pristanišč in omogoči pretok hrane in gnojil po svetu. "Zdi se, da ruska vlada misli, da bo s tem, ko hrano uporablja kot orožje, dosegla tisto, česar invazija ni - da bo zlomila duh ukrajinskega ljudstva," je dejal na srečanju, ki ga je sklicala Bidnova vlada. "Zaloga hrane za milijone Ukrajincev in milijone drugih po vsem svetu je dobesedno talec ruske vojske," je dodal. Rusija in Ukrajina proizvedeta 30 odstotkov vse pšenice na svetu in 69 odstotkov vsega sončničnega olja. Pred tem je prav tako včeraj Dmitrij Medvedjev, nekdanji predsednik Rusije, sedaj višji varnostni uradnik, opozoril, da Rusija ne bo sprostila poti, če Zahod ne bo omilil sankcij proti Kremlju, poroča The Guardian. Po prošnjah zahodnih vlad in Združenih narodov Moskvi, naj Rusi ponovno omogočijo pretok hrane in s tem preprečijo morebitno lakoto v nekaterih državah, je Medvedjev dejal, da je Rusija to seveda pripravljena narediti, a da v zameno pričakuje "pomoč trgovinskih partnerjev, tudi na mednarodnih platformah".  "Sicer ni nobene logike. Po eni strani nam uvajajo nore sankcije, po drugi strani pa zahtevajo preskrbo s hrano," je dejal in pripomnil: "Stvari ne delujejo tako, nismo idioti. Državam, ki uvažajo našo pšenico in druge prehrambne izdelke, bo brez zalog iz Rusije zelo težko. Na evropskih in drugih poljih pa bo brez naših gnojil rasel le sočen plevel," je še dodal Medvedjev. Zatrdil je, da Rusija lahko poskrbi za to, da bodo imele druge države hrano in da do prehranske krize ne bo prišlo. "Samo ne vmešavajte se v naše delo," je opozoril. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem v svojem nagovoru dejal, da Rusija nad Ukrajinci izvaja "rodomor".  Ruse je obtožil, da so povsem uničili Donbas in ga spremenili v pekel. Območje tega okrožja na vzhodu Ukrajine je trenutno središče najbolj intenzivnih bojev med ukrajinskimi in ruskimi silami. Ukrajinsko obrambno ministrstvo je včeraj obtožilo Rusijo, da krepi svoje napade v Donbasu in pri tem onemogoča beg civilistom. Donbas tvorita okrožji Doneck in Lugansk, ki sta že od leta 2014 pod delnim nadzorom proruskih upornikov. Najsrditejši boji se trenutno bijejo za mesto Severodoneck, ki je še zadnji del okrožja Lugansk pod nadzorom ukrajinske vojske. STA in Bojan Strašek, 20. 05. 2022

Thu, 19. May 2022 at 08:53

350 ogledov

Združeni narodi svarijo pred svetovno prehransko krizo in lakoto
V organizaciji Združeni narodi (ZN) opozarjajo, da bi lahko dogajanje v Ukrajini v naslednjih mesecih povzročilo svetovno pomanjkanje hrane. Generalni sekretar ZN António Guterres je izpostavil, da je spopad zaradi naraščajočih cen povečal prehransko negotovost, še posebej v revnejših državah. "Svet bi se lahko soočil z lakoto, ki bo trajala več let, če ukrajinski izvoz ne bo obnovljen na predvojno raven," meni Guterres. Svoje lahko doda še huda suša v Indiji, ki je druga največja svetovna pridelovalka pšenice. Zaradi vsega naštetega je potrebno v Sloveniji čim prej usmeriti vsa sredstva in energijo v samooskrbo in čim večjo prehransko neodvisnost. Brez zadostne količine hrane namreč ne more uspevati in delovati nobeno gospodarstvo. António Guterres je opozoril, da je konflikt med Rusijo in Ukrajino prekinil oskrbo iz ukrajinskih pristanišč, ki so nekoč izvažala ogromne količine sončničnega olja, pa tudi žit, kot sta koruza in pšenica. Posledično se je zmanjšala svetovna ponudba in to je povzročilo dvig cen alternativnih živil. Cene hrane po svetu so po podatkih ZN-a skoraj 30 odstotkov višje kot lani ob takem času. Guterres je v New Yorku dejal tudi, da "obstaja realna grožnja, da bo vojna v Ukrajini na desetine milijonov ljudi pognala čez rob prehranske negotovosti". To naj bi se po njegovi oceni odražalo v množični podhranjenosti oziroma lakoti po vsem svetu. "Na našem planetu je dovolj hrane, če stopimo skupaj. Če pa tega problema ne rešimo danes, se bomo v prihodnjih mesecih soočili z lakoto," je ponovil. Opozoril je še, da ni učinkovite rešitve za prehrambeno krizo brez ponovne vključitve ukrajinske proizvodnje hrane na svetovni trg. Enako velja  tudi za gnojila, ki jih proizvajata Rusija in Belorusija. Povedal je tudi, da je v "intenzivnem stiku" z Rusijo in Ukrajino, pa tudi z ZDA in EU, da bi se izvoz hrane vrnil na normalno raven. "Zapletene varnostne, gospodarske in finančne posledice zahtevajo dobro voljo vseh strani," je poudaril. Po navedbah BBC Rusija in Ukrajina proizvedeta 30 odstotkov svetovne zaloge pšenice. Pred konfliktom je Ukrajina prek svojih pristanišč izvozila kar 4,5 milijona ton kmetijskih pridelkov mesečno. Potem je izvoz močno upadel, cene pa so posledično zrasle v nebo. Stanje na trgu se je še poslabšalo, potem ko je Indija zaradi velike suše to soboto prepovedala izvoz pšenice. Združeni narodi pravijo še, da je v Ukrajini trenutno "obtičalo" okrog 20 milijonov ton žita, pridelanega že pred spopadom. Sprostitev te zaloge bi lahko vsaj nekoliko omilila pritisk na svetovne trge. Opozorila ZN bi morala predstavljati zadostno spodbudo za povsem drugačen pristop v slovenskem kmetijstvu. Za Slovenijo je popolnoma nesprejemljiva zgolj 35 odstotna prehrambna samooskrba. Odvisnost od uvoza hrane nikakor ne more biti prava rešitev, kar jasno in prepričljivo dokazujejo razmere na svetovnih trgih. Zaradi vsega naštetega je potrebno v Sloveniji čim prej usmeriti vsa sredstva in energijo v samooskrbo in čim večjo prehransko neodvisnost. Brez zadostne količine hrane namreč ne more uspevati in delovati nobeno gospodarstvo. Bojan Strašek, 19. veliki traven 2022          

Tue, 17. May 2022 at 13:09

234 ogledov

Zgodovinar profesor dr. Stane Granda izdal knjigo Pot v samoslovenstvo
Priznani slovenski zgodovinar profesor dr. Stane Granda, je 150 let po njenem nastanku in po 30. letih načrtnega iskanja odkril izvirne peticije za Zedinjeno Slovenijo. V svoji najnovejši knjigi, ki jo odlikuje tudi poljuden slog, je predstavil »samoosamosvojitveno« zorenje slovenskega naroda. Ustanovitev lastne države avtor razume kot vrhunec večstoletnega dogajanja, zato v svojem delu opisuje družbeno-politično-kulturno dinamiko prebivalcev slovenskega ozemlja skozi zgodovino, vse od antične dobe prek srednjega veka do 19. in 20. stoletja, ki jim je namenjena osrednja pozornost – namreč obdobje od Zedinjenje Slovenije in poznejše dogajanje, ki je privedlo do razpada Avstro-Ogrskega cesarstva, zatem obdobja Kraljevine SHS in Kraljevine Jugoslavije, druge svetovne vojne in ustanovitve socialistične Jugoslavije. Zanimalo ga je, kaj vse so vzroki, pogoji in spodbude za razvoj in ohranitev kolektivne identitete oziroma skupinske istovetnosti pri Slovencih? Zato je raziskoval vprašanje samoslovenstva, ki ga razume kot prepričanje, da sta slovenski narod in njegovo ozemlje samostojen subjekt, ki ima neodtujljivo pravico do suverenosti. Posledično vsako odločanje izhaja iz slovenskih narodnih interesov, zlasti takrat, ko se odloča o slovenskih povezavah z drugimi narodi.   Profesor Stane Granda je pojem »samoslovenstvo« iz naslova knjige pojasnil z naslednjimi besedami: »Meni pomeni to, da v zgodovini vsak narod postavlja svoj narodni interes na prvo mesto. Mi smo bili v zgodovini najboljši Avstrijci, Jugoslovani, biti najboljši Slovenec pa je še vedno velik problem tudi v današnjih časih.« Pojem samoslovenstvo je najbolj primeren za opredeljevanje prizadevanj za samostojno slovensko državo. Ta têrmin je bil zelo živ zlasti v 30. letih 20. stoletja, potem pa je izginil, vsekakor tudi zato, ker je vzpodbujal misel na neodvisno slovensko državo. Pri pristaših te ideje najdemo »vse sorte« ljudi, ki jih nikakor ni mogoče povezovati z enim ideološkim blokom. Gre preprosto za preseganje ideoloških delitev Slovencev, saj je prav slovenski narod kot družbena skupnost postavljen na piedestal. Glede zasnove svoje najnovejše knjige je dr. Stane Granda pojasnil, da njena vsebina obsega  dogajanje »od paleolita do Tita«. Začenja z najstarejšo piščaljo na svetu, v srednjem in novem veku pa so omenjene izbrane teme, ki so povezane z naslovom. Dve tretjini knjige je namenih temam in osebnostim, ki so »peljale v samoslovenstvo«. Predlagal je sprejetje novega sosledja slovenske zgodovine. Od Karantanije naprej imamo cesarsko obdobje, zatem Jugoslovansko obdobje in samoslovenstvo. Jugoslovansko obdobje je ena celota, v kateri smo imeli ene in iste probleme, ki so glavni vzvod za nastanek samostojne slovenske države. Profesor Granda je čutil potrebo, da v svoji knjigi pove nekatere stvari, okrog katerih »plešemo kot mačka okrog vrele kaše«. Zato je veliko prostora namenil krščanskim socialcem, ki so bili pobudniki stare Jugoslavije, prav iz njihovih vrst pa so bili tudi pobudniki samostojne slovenske države. Posebej je izpostavil dr. Lamberta Ehrlicha, ki je bil veliki krščanski socialec, zlasti v koroškem obdobju. Že v na pariški mirovni konferenci je ugotovil, da je za Slovence edina rešitev samostojna in neodvisna slovenska država. To predvsem zaradi slovenskega naroda, ki se ga tako bolj upošteva in ta mora biti mednarodni pravni subjekt. Vsebina knjige se zaključi s koncem leta 1991, saj se je s tem zaključilo eno zaokroženo obdobje. Samo Korošec, 17. veliki traven 2022

Mon, 16. May 2022 at 14:23

133 ogledov

Cene pšenice dosegajo nove rekorde, kmalu jih bodo tudi cene kruha!
Zaradi vročinskega vala, ki je prizadel proizvodnjo pšenice in je Indija prepovedala izvoz tega živila, so se cene na svetovnem tržišču povzpele na novo rekordno raven. V Evropi je cena ob začetku trgovanja poskočila na 435 evrov za tono pšenice. Posledično bodo kmalu narasle cene moke, kruha in pekovskih izdelkov. Svetovne cene pšenice občutno rast beležijo pravzaprav že od začetka rusko-ukrajinskega spopada v Ukrajini, kajti obe državi seveda sodita med največje izvoznice pšenice. Za nov pretres na svetovnem tržišču pšenice pa je sedaj poskrbela še Indija. Ta je druga največja proizvajalka pšenice na svetu. Minuli konec tedna je sporočila, da je po rekordno vročem mesecu sušcu začela omejevati izvoz pšenice. V petek, 13. velikega travna, ko je v Sloveniji potekala ustanovna seja nezakonito izvoljenih poslancev in poslank Državnega zbora RS, je Indija uvedla prepoved izvoza svoje pšenice. Posle, ki so bili sklenjeni pred tem datumom, lahko še vedno izpolnijo. Vse prihodnje pošiljke pa bo morala po novem odobriti vlada. Pred prepovedjo je Indija, ki razpolaga z velikimi rezervnimi zalogami, sicer dejala, da je pripravljena pomagati zapolniti del izpada dobave, ki ga je povzročila vojna v Ukrajini. Dejstvo je, da ima Indija po tej odločitvi pomemben vpliv na oblikovanje cen pšenice na svetovnem trgu. Očitno je tudi, da bodo posledično nedvomno narasle tudi cene moke, kruha in pekovskih izdelkov, kar bomo verjetno kmalu občutili v svojih denarnicah in želodcih. STA in Bojan Strašek, 16. veliki traven 2022
Teme
neustavne državnozborske volitve 2022 neustavne državnozborske volitve ustava rs Vrhovno sodišče RS Ustavno sodišče RS voline pravice Ustavne pravice človekove pravice ZOS Zavezništvo osvobodimo Slovenijo predvolilna koalicija ZOS Gibanje Zedinjena Slovenija stranka slovenskega naroda Andrej Šiško Šiško Andrej

Zadnji komentarji

haapy yack :

5.02.2022 19:03

Fauci uporablja isti medicinski poslovni model s Covidom, ki ga je uporabil za HIV. Povejte ljudem, da imajo "virus" ... nato nadaljujte s počasnim uničenjem njihovega imunskega sistema s smrtonosnim protokoli...in ko umrejo, krivijo "virus". Preprosta biokemija in virologija imata dokazano, da bolezni ne dobimo, bolezen razvijemo od znotraj. Teorija kalčkov je bila dokazano napačno pred več kot sto leti in cepiva temeljijo na teoriji kalčkov. "Do danes pravzaprav ni enega samega znanstveno zares prepričljivega dokaza za obstoj HIV. Niti enkrat ni bil tak retrovirus izoliran in očiščen z metodami klasične virologije. "Več kot 25 let razmišljajo ljudje in ponovno ocenjujejo Hipoteza HIV=AIDS. Številni biomedicinski znanstveniki, ki pravijo, da vzrok aidsa še vedno ni znan, hitro narašča od prvotne objave o odkritju virusa HIV aprila 1984. Ali znanstveniki ne vidijo dokazov za smrtonosni virus, imenovan HIV – pravijo, da nikoli ni bil v resnici izoliran – ali trdijo, da je virus neškodljiv. Vsekakor se je koristno spomniti, da v znanosti korelacija ni vzročna zveza. Heinz Ludwig Sanger, zaslužni profesor molekularne biologije in virusologije, Max-Planck-Inštituti za biokemijo, München. "Če obstajajo dokazi, da HIV povzroča AIDS, bi morali obstajati znanstveni dokumenti, ki bi bili posamezno ali skupaj dokazazovalo to dejstvo, vsaj z veliko verjetnostjo. Takšnega dokumenta ni." Karry Mullis Cepivo ni bilo izumljeno za Covid, Covid je bil ustvarjen za cepivo.
haapy yack :

5.02.2022 18:47

Fauci uporablja isti medicinski poslovni model s Covidom, ki ga je uporabil za HIV. Povejte ljudem, da imajo "virus" ... nato nadaljujte s počasnim uničenjem njihovega imunskega sistema s smrtonosnim protokoli...in ko umrejo, krivijo "virus". Preprosta biokemija in virologija imata dokazano, da bolezni ne dobimo, bolezen razvijemo od znotraj. Teorija kalčkov je bila dokazano napačno pred več kot sto leti in cepiva temeljijo na teoriji kalčkov. "Do danes pravzaprav ni enega samega znanstveno zares prepričljivega dokaza za obstoj HIV. Niti enkrat ni bil tak retrovirus izoliran in očiščen z metodami klasične virologije. "Več kot 25 let razmišljajo ljudje ponovno ocenjujejo Hipoteza HIV=AIDS. Število biomedicinskih znanstvenikov, ki pravijo, da vzrok aidsa še vedno ni znan, hitro narašča od prvotne objave o odkritju virusa HIV aprila 1984. Ali znanstveniki ne vidijo dokazov za smrtonosni virus, imenovan HIV – pravijo, da nikoli ni bil v resnici izoliran – ali trdijo, da je virus neškodljiv. Vsekakor se je koristno spomniti, da v znanosti korelacija ni vzročna zveza. Heinz Ludwig Sanger, zaslužni profesor molekularne biologije in virusologije, Max-Planck-Inštituti za biokemijo, München. "Če obstajajo dokazi, da HIV povzroča AIDS, bi morali obstajati znanstveni dokumenti, ki bi bili posamezno ali skupaj dokazati to dejstvo, vsaj z veliko verjetnostjo. Takšnega dokumenta ni." Karry Mullis Cepivo ni bilo izumljeno za Covid, Covid je bil ustvarjen za cepivo.

Prijatelji

NAJBOLJ OBISKANO

Pregled konkretnih neustavnosti v zvezi z letošnjimi državnozborskimi volitvami – 8. del