Pregled konkretnih neustavnosti v zvezi z letošnjimi državnozborskimi volitvami – 6. del
Organizator volilne kampanje ZOS - Zavezništva osvobodimo Slovenijo nima odprtega nobenega volilnega računa, da bi lahko vodil volilno kampanjo. Onemogočile so jo banke v Sloveniji, ki jim je bilo naročeno, da ZOS-u ne smejo odpreti volilnega računa!
Stara Pravda
Slovenija

Ponedeljek, 11. april 2022 ob 10:22

Odpri galerijo

Letos je bila prvič v 31. letni zgodovini »samostojne« Republike Slovenije enemu izmed organizatorjev volilne kampanje načrtno onemogočena izpolnitev 16. člena ZVRK – odprtje posebnega volilnega računa za organizatorja volilne kampanje za državnozborske volitve 2022. Gre za očitno diskriminatorno početje, o čemer bomo več spoznali v nadaljevanju. Gremo lepo po vrsti.

»16. člen

(1)    Organizator volilne kampanje mora najkasneje 45 dni pred dnem glasovanja na volitvah oziroma najkasneje 25 dni pred dnem glasovanja na referendumu odpreti poseben transakcijski račun z oznako »za volilno kampanjo« oziroma »za referendumsko kampanjo« in pri tem navesti tudi volitve oziroma referendum, za katerega organizira kampanjo. Kadar se dan za izvedbo referenduma določi več kot 45 dni po sprejemu odločitve v državnem zboru ali v predstavniškem organu lokalne skupnosti, lahko organizatorji referenduma odprejo transakcijski račun ter zbirajo sredstva od dne, ko je državni zbor ali predstavniški organ lokalne skupnosti določil dan glasovanja na referendumu. Organizator volilne kampanje mora vsa finančna sredstva, ki jih sam nameni ali dobi od drugih pravnih ali fizičnih oseb za financiranje volilne kampanje, zbrati na tem transakcijskem računu. Vse stroške volilne kampanje mora organizator volilne kampanje poravnavati izključno s tega računa. Ta račun je organizator volilne kampanje dolžan zapreti najkasneje v štirih mesecih po dnevu glasovanja. Dan zapadlosti posojila iz 5. točke drugega odstavka 18. člena tega zakona ne smeta biti kasnejša od 30 dni pred rokom za zaprtje računa.«

V skladu s 16. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji je torej vsak organizator volilne kampanje dolžan odpreti poseben transakcijski račun z oznako »za volilno kampanjo«, potem pa je dolžan vsa finančna sredstva za volilno kampanjo zbrati na tem računu ter z njega poravnavati vse nastajajoče stroške.

V primeru, da organizator volilne kampanje v zakonsko določenem roku (45. dni pred dnem glasovanja na volitvah) ne odpre posebnega volilnega računa, mu grozi kazen do 20.000 €, kar je določeno v 38. členu ZVRK. Poleg tega je lahko v  tem primeru njegova celotna volilna kampanja označena kot nezakonita, saj zavedno krši zakon.

»38. člen

(1)    Z globo od 10.000 do 20.000 eurov se kaznuje organizator volilne kampanje – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki v danem roku ne predloži poročila o financiranju volilne kampanje v skladu z 18. in 19. členom tega zakona, ali namerno predloži lažno poročilo o financiranju volilne kampanje ali prepozno odpre oziroma ne odpre posebnega transakcijskega računa ali vseh sredstev za volilno kampanjo ne zbere na tem računu ali z njega ne poravna vseh stroškov volilne kampanje (16. člen) ali presežka zbranih sredstev ne nameni v humanitarne namene (22. člen).«

Letos se je po naših informacijah prvič zgodilo, da je organizator volilne kampanje – konkretno Gibanje Zedinjena Slovenija – ZSi kot organizator volilne kampanje ZOS – Zavezništva osvobodimo Slovenijo, v zakonsko določenem časovnem obdobju želel odpreti poseben volilni račun, vendar mu tega na bankah oziroma hranilnicah v Sloveniji niso hoteli odpreti. V nobeni izmed njih! Tovrstnega računa tudi ni bilo moč odpreti v nobeni banki v tujini oziroma pri spletnih bankah.

Najprej je ZSi dne 03. 03. 2022 naročila odprtje volilnega računa pri svoji dolgoletni banki Delavska hranilnica d. d., kjer je to storila že več krat. Gibanje Zedinjena Slovenija – ZSi je namreč že sodelovalo na lokalnih volitvah 2014, na predsedniških volitvah 2017, na državnozborskih volitvah 2018, na lokalnih volitvah 2018 in na evropskih volitvah 2019, poleg tega pa še na referendumih v tem obdobju. Na vseh naštetih volitvah je bilo v skladu z zakonom treba odpreti volilni račun in nikdar v zvezi s tem na tej hranilnici ni bilo nobenih težav.

Letos pa Delavska hranilnica d. d. Gibanju Zedinjena Slovenija ni hotela odpreti posebnega volilnega računa. Na vztrajno postavljanje vprašanja zakaj je temu tako, so odgovorni v hranilnici zgolj dejali, da jim obrazložitve tega početja ni potrebno dati.

Sledil je poskus ZSi, da odpre posebni volilni račun na novi Ljubljanski banki d. d. in sicer dne 07. 03. 2022. Tudi tam se je zadeva končala enako kot pred tem na Delavski hranilnici d. d. Vložene so bile vse potrebne izpolnjene in podpisane listine oziroma Naročilo za odprtje in vodenje NLB računa za državnozborske volitve 2022. Istega dne 07. 03. 2022 ob 15:51 uri je NLB d. d. Zedinjeni Sloveniji celo poslala e-pošto, v kateri je navedeno: »Naročilo za odprtje volilnega računa je bilo posredovano oddelku za odprtje. Vas kontaktirajo glede nadaljnjih postopkov in podpisa pogodbene dokumentacije.«

Namesto poziva k podpisu pogodbene dokumentacije pa je dne 09. 03. 2022 ob 15:48 uri sledila le še ena e-pošta NLB d. d., ki se glasi: »Žal vaši vlogi za odprtje volilnega računa za državnozborske volitve 2022 ne moremo ugoditi.« Na ta odgovor NLB d. d. so v Gibanju Zedinjena Slovenija čakali kar tri dni, od 07. 03. do 09. 03. 2022, ko se je dejansko iztekel zakonski rok za odprtje volilnega računa. Zato volilnega računa v skladu s 16. členom ZVRK v zakonsko določenem roku za ZOS – Zavezništvo osvobodimo Slovenijo sploh niso mogli odpreti. Nikakor ne po lastni krivdi!

Šlo je očitno za namerno neodprtje volilnega računa za državnozborske volitve 2022, kar je bila posledica načrtne odločitve in delovanja bank: Delavska hranilnica d. d. in Nova Ljubljanska banka d. d. Glede na dogajanje v zvezi z odpiranjem posebnega volilnega računa v naslednjih dnevih, je postalo očitno, da je nekdo zelo vpliven naročil, da volilnega računa ZSi kot organizatorju volilne kampanje ZOS – Zavezništvu osvobodimo Slovenijo ne sme odpreti nobena banka ali hranilnica delujoča v Sloveniji.

Zedinjena Slovenija se namreč s tem, da niso mogli odpreti posebnega volilne ga računa pri zgoraj navedeni hranilnici in banki, nikakor ni sprijaznila. Sledila je njihova prijava Tržnemu inšpektoratu in Inšpektoratu RS za notranje zadeve. Oba inšpektorata sta se opredelila kot nepristojna za reševanje te zadeve in sta jo odstopila Banki Slovenije ter Računskemu sodišču RS. Tudi ta dva sta se opredelila kot nepristojna.

Zedinjena Slovenija je vse dogajanje opisala in ga dne 14. 03. 2022 poslala še na Vrhovno sodišče z naslovom Pritožba na Vrhovno sodišče RS zaradi načrtnega onemogočanja sodelovanja na državnozborskih volitvah 2022 in vloga za takojšnjo odredbo za odprtje volilnega računa za državnozborske volitve 2022.

Vrhovno sodišče RS se je odzvalo dne 23. 03. 2022, ko je poslalo Sklep Uv 1/2022-2 v katerem je zapisalo:

1.       Vrhovno sodišče Republike Slovenije ni pristojno za odločanje o pritožbi.

2.       Zadeva se odstopi v reševanje Okrajnemu sodišču v Ljubljani.

Očitno je torej, da v Republiki Sloveniji ni nihče pristojen za to, da bi v času razpisanih državnozborskih volitev enemu izmed organizatorjev volilne kampanje dejansko omogočil, da vodi zakonito volilno kampanjo. Okrajno sodišče v Ljubljani, ki je formalno gledano najnižje sodišče v Sloveniji, pa bo o zadevi odločalo šele, ko bo že konec volilne kampanje in celotnih volitev. Lahko bi celo ocenili, da gre za načrtno norčevanje, saj je sodnikom Vrhovnega sodišča RS to dejstvo zagotovo povsem jasno.

Do dne 24. 03. 2022 je bilo treba Državni volilni komisiji prijaviti tudi kdo je organizator volilne kampanje ter številko transakcijskega računa zanjo. Ker Gibanje Zedinjena Slovenija ni mogla odpreti posebnega volilnega računa pri nobeni izmed delujočih bank in hranilnic v Sloveniji, je Državni volilni komisiji kot volilni račun prijavila številko stalnega TRR Gibanja Zedinjena Slovenija, ki je odprt od leta 2014.

A nastal je nov zaplet, saj se je Delavska hranilnica d. d., namesto da bi v skladu z uradno vlogo Gibanja Zedinjena Slovenija odprla poseben volilni račun za državnozborske volitve 2022, celo odločila, da bo zaprla še ta edini delujoči transakcijski račun ZSi. V torek 05. 04. 2022 je član ZSi na ta račun nakazal manjši znesek za volilno kampanjo državnozborske volitve 2022. V petek 08. 04. pa je Andrej Šiško, predsednik Gibanja Zedinjena Slovenija, kot organizator volilne kampanje odšel v poslovalnico Delavske hranilnice d. d, da bi preveril kaj je dejansko s transakcijskim računom.

Izkazalo se je, da naj bi bil transakcijski račun ZSi v postopku ukinitve. S tega računa ni bilo možno niti opraviti nobenega nakazila, niti opraviti dviga gotovine. Skratka transakcijski račun je za organizatorja volilne kampanje popolnoma neuporaben, saj je po trditvah bančne uslužbenke bil v Ljubljano poslan predlog za zaprtje računa in se čaka samo še odgovor, temu pa sledi zaprtje računa. Poslovanje je ta čas onemogočeno.

To pomeni, da trenutno ne obstaja niti en transakcijski račun, ki bi ga lahko predvolilna koalicija ZOS – Zavezništvo osvobodimo Slovenijo uporabljala ter preko njega vodila svojo volilno kampanjo. S tem je volilna kampanja dejansko popolnoma onemogočena. Brezgotovinsko poslovanje v tem primeru namreč ni dovoljeno. Za potrebe liste ZOS – Zavezništvo osvobodimo Slovenijo ni možno niti zbrati denarja za volitve, niti izplačati nobenih stroškov ter naročiti nobenih storitev. Zakonito poslovanje ni možno!

V takšnih razmerah predvolilna koalicija ZOS – Zavezništvo osvobodimo Slovenijo ne more enakopravno sodelovati v volilni kampanji in je iz nje izločena tudi na ta način.

Gre dejansko za načrtno onemogočanje osnovnega delovanja uradno registriranih političnih strank Gibanje Zedinjena Slovenija – ZSi ter Stranke Slovenskega naroda – SSN, obenem pa še Stranke Sloga in Stranke Aleksandra Kamenika, ki sta tudi del zavezništva ZOS.

Dejstvo, da banke in hranilnice v Sloveniji niso dolžne odpreti volilnega računa nikomur, ki jim ni všeč in jim v zvezi s tem tudi ni treba podati obrazložitve, je povsem v nasprotju s temelji Ustave Republike Slovenije. S tem je namreč kršena ustavna pravica voliti in biti voljen (43. člena Ustave, 1. in 2. odstavek: »Volilna pravica je splošna in enaka. Vsak državljan, ki je dopolnil 18 let, ima pravico voliti in biti voljen.«), saj sploh ni moč sodelovati v volilni kampanji na legalen oziroma na zakoniti način. Gre tudi za kršitev 2. odstavka 14. člena Ustave RS – vsi smo pred zakonom enaki, saj je npr. Nova Ljubljanska banka d. d. odprla volilni račun nekaterim drugim organizatorjem volilne kampanje.

Ponavljamo: Volilna kampanja v zvezi z letošnjimi državnozborskimi volitvami je neenakopravna, nepravična, nepoštena, nesvobodna in neustavna. Zato bi bilo treba vse postopke v zvezi z državnozborskimi volitvami 2022 takoj prekiniti in zaustaviti, volitve pa preložiti, dokler ne bo zagotovljena enakopravnost vsem nastopajočim kandidatom in kandidatkam.

Samo Korošec, 11. 04. 2022

Galerija slik

Zadnje objave

Mon, 23. May 2022 at 11:01

1015 ogledov

V New Yorku razglašene izredne razmere
Newyorški župan Eric Adams je v včeraj razglasil izredne razmere zaradi hitrega naraščanja cen mlečnega nadomestka. Gre za izdelek, ki ga v ZDA primanjkuje kot še nikoli do zdaj. Več ton mlečnega nadomestka proizvedenega v Švici, so s tovornjaki prepeljali v Nemčijo, od tam pa s pomočjo vojske z letalom v ZDA. Pošiljka naj bi zadostovala za približno 15 odstotkov trenutnih potreb v ZDA. "Pomanjkanje mlečnega nadomestka za dojenčke po vsej državi je povzročilo nepredstavljivo bolečino in tesnobo družinam po vsem New Yorku, zato moramo nujno ukrepati," je Adams zapisal v sporočilu za javnost. Pojasnil je, da bo izvršni ukaz pomagal zajeziti težnje vseh trgovcev, ki bi želeli izkoristiti to krizo in zvišati cene te nujne dobrine, poroča španska tiskovna agencija EFE. "Naše mesto bo storilo vse, kar je v njegovi moči, da pomaga materam v tem težkem obdobju," je še dodal. Podražitev je zakonsko opredeljena kot zaračunavanje cene, ki je za deset ali več odstotkov višja od običajne cene izdelka. Prebivalci New Yorka, ki so jim trgovci že zaračunali previsoke cene za mlečni nadomestek, bodo lahko vložili pritožbo pri oddelku za varstvo potrošnikov in delavcev. V zadnjih tednih je bilo iskanje mlečnega nadomestka ali mleka v prahu pravi izziv za starše v številnih državah. Pomanjkanje so povzročile težave v svetovni dobavni verigi in pa težave v proizvodnem obratu Sturgis v Michiganu, ki je v lasti podjetja Abbott Nutrition, glavnega proizvajalca mlečnega nadomestka za dojenčke v ZDA. Po podatkih newyorške mestne uprave na nacionalni ravni več kot 40 odstotkov velikih maloprodajnih trgovin na svojih policah nima mlečnega nadomestka. Prejšnjo sredo je predsednik Joe Biden pooblastil obrambno ministrstvo, da na podlagi pogodb s komercialnimi letalskimi družbami uvozi mlečni nadomestek od koderkoli na svetu. Bela hiša je operacijo poimenovala Fly Formula. Poleg tega se je Biden skliceval tudi na zakon iz časov hladne vojne, da bi pospešil proizvodnjo mlečnega nadomestka v ZDA. V Švici proizveden mlečni nadomestek so s tovornjaki prepeljali v Nemčijo. Prvo ameriško vojaško letalo pa je včeraj iz Nemčije pripeljalo več kot 70 tisoč kilogramov mlečnega nadomestka. Prva pošiljka bo pokrila približno 15 odstotkov neposrednih potreb, v pripravi pa je še več pošiljk, ki naj bi prispele v začetku tega tedna, poroča francoska tiskovna agencija AFP. STA in Bojan Strašek, 23. veliki traven 2022

Sat, 21. May 2022 at 09:02

449 ogledov

Ruske sile so prevzele nadzor nad jeklarno v Azovstalu in s tem končale bitko za Mariupolj
Ruska vojska je včeraj sporočila, da so se v jeklarni Azovstal v Mariupolju predali vsi ukrajinski borci in da so dokončno prevzeli jeklarno. "Od 16. velikega travna se je predalo 2439 nacistov bataljona Azov in ukrajinskih vojakov v tovarni. Danes, 20. velikega travna, se je predala zadnja skupina 531 borcev," je dejal tiskovni predstavnik ruskega obrambnega ministrstva Igor Konašenkov. Dodal je, da se je predal tudi poveljnik bataljona Azov Denis Prokopenko, ki so ga iz jeklarne odpeljali v posebnem oklepnem vozilu. Poropenko je sicer znan tudi kot nekdanji vodja huliganov nogometnega kluba Dinamo Kijev. poveljnik bataljona Azov Denis Poropenko Iz Azovstala je bilo rešenih še 177 civilistov, med njimi 85 žensk in 47 otrok, je že pred tem sporočil ruski obrambni minister Sergej Šojgu. Od ponedeljka, ko sta obe strani dosegli dogovor o evakuaciji ranjenih vojakov iz Azovstala, se je po navedbah Moskve predalo 1908 ukrajinskih borcev. Podobno številko je po poročanju BBC-ja objavilo tudi britansko obrambno ministrstvo. Ukrajinska vojska je v petek popoldne po izjavi poveljnika bataljona Azov Denisa Prokopenka, svojim borcem ukazala, naj se prenehajo bojevati. "Visoko vojaško poveljstvo je dalo ukaz, da je treba rešiti življenja vojakov naše garnizije in prenehati braniti mesto," je dejal v videoposnetku, objavljenem na Telegramu. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je prav tako potrdil, da so še zadnjim branilcem jeklarne dali dovoljenje za odhod. "Fantje so danes prejeli jasen signal od vojaškega poveljstva, da lahko izstopijo in rešijo svoja življenja," je včeraj povedal za ukrajinsko televizijsko postajo. Ukrajinska stran je priznala, da je dva meseca trajajoča bitka za Mariupolj končana. Obe strani sta se dogovorili za umik ukrajinskih borcev iz jeklarne na ozemlje pod nadzorom proruskih sil, v prihodnosti pa naj bi jih zamenjali za ujete ruske vojake. Bataljon Azov je bil leta 2014 ustanovljen kot prostovoljna milica, zdaj pa je uradna enota ukrajinske nacionalne garde. Znan je po svojih povezavah s skrajno desnico, številni njegovi pripadniki pa so imeli tetovirane nacistične znake. Urad ruskega generalnega tožilca je zato zaprosil Vrhovno sodišče Rusije, naj enoto Azov razglasi za teroristično organizacijo. Ruski predsednik Vladimir Putin je dejal, da bodo z zajetimi vojaki ravnali "v skladu z ustreznimi mednarodnimi zakoni". Obstaja pa verjetnost, da bodo navadne ukrajinske vojake ločili od pripadnikov bataljona Azov, saj so ruski zakonodajalci že v torek predstavili načrte za razglasitev borcev bataljona Azov za "nacistične zločince", ki ne smejo biti del nobene izmenjave ujetnikov z Ukrajino. V proruski narodni republiki Lugansk se medtem bijejo zadnji boji za mesto Severodoneck, zadnjim delom okrožja Lugansk, ki je še pod nadzorom ukrajinske vojske. Države skupine G7 so medtem iz Nemčije sporočile, da bodo Ukrajini namenile dodatnih devet milijard evrov, kar pomeni zgolj to, da še naprej podpirajo vojaške spopade. Od začetka leta so skupno Ukrajini namenili že 18,7 milijarde evrov pomoči. Reuters, STA in Bojan Strašek, 21. veliki traven 2022

Fri, 20. May 2022 at 10:58

470 ogledov

ZDA obtožujejo Rusijo, da zadržuje globalne zaloge hrane in jih uporablja kot orožje
ZDA so Rusijo obtožile, da za talca drži svetovno zalogo hrane. V številnih državah namreč obstaja strah pred lakoto, saj je ruski predsednik Vladimir Putin opozoril, da Kremelj pošiljk žita ne bo sprostil, dokler Zahod ne prekliče sankcij. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je medtem Rusijo obtožil, da je Donbas spremenila v pekel in da nad Ukrajinci izvaja "rodomor". Ameriški državni sekretar Antony Blinken je na včerajšnji seji Varnostnega sveta ZN zahteval, da Rusija odpravi blokado ukrajinskih črnomorskih pristanišč in omogoči pretok hrane in gnojil po svetu. "Zdi se, da ruska vlada misli, da bo s tem, ko hrano uporablja kot orožje, dosegla tisto, česar invazija ni - da bo zlomila duh ukrajinskega ljudstva," je dejal na srečanju, ki ga je sklicala Bidnova vlada. "Zaloga hrane za milijone Ukrajincev in milijone drugih po vsem svetu je dobesedno talec ruske vojske," je dodal. Rusija in Ukrajina proizvedeta 30 odstotkov vse pšenice na svetu in 69 odstotkov vsega sončničnega olja. Pred tem je prav tako včeraj Dmitrij Medvedjev, nekdanji predsednik Rusije, sedaj višji varnostni uradnik, opozoril, da Rusija ne bo sprostila poti, če Zahod ne bo omilil sankcij proti Kremlju, poroča The Guardian. Po prošnjah zahodnih vlad in Združenih narodov Moskvi, naj Rusi ponovno omogočijo pretok hrane in s tem preprečijo morebitno lakoto v nekaterih državah, je Medvedjev dejal, da je Rusija to seveda pripravljena narediti, a da v zameno pričakuje "pomoč trgovinskih partnerjev, tudi na mednarodnih platformah".  "Sicer ni nobene logike. Po eni strani nam uvajajo nore sankcije, po drugi strani pa zahtevajo preskrbo s hrano," je dejal in pripomnil: "Stvari ne delujejo tako, nismo idioti. Državam, ki uvažajo našo pšenico in druge prehrambne izdelke, bo brez zalog iz Rusije zelo težko. Na evropskih in drugih poljih pa bo brez naših gnojil rasel le sočen plevel," je še dodal Medvedjev. Zatrdil je, da Rusija lahko poskrbi za to, da bodo imele druge države hrano in da do prehranske krize ne bo prišlo. "Samo ne vmešavajte se v naše delo," je opozoril. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem v svojem nagovoru dejal, da Rusija nad Ukrajinci izvaja "rodomor".  Ruse je obtožil, da so povsem uničili Donbas in ga spremenili v pekel. Območje tega okrožja na vzhodu Ukrajine je trenutno središče najbolj intenzivnih bojev med ukrajinskimi in ruskimi silami. Ukrajinsko obrambno ministrstvo je včeraj obtožilo Rusijo, da krepi svoje napade v Donbasu in pri tem onemogoča beg civilistom. Donbas tvorita okrožji Doneck in Lugansk, ki sta že od leta 2014 pod delnim nadzorom proruskih upornikov. Najsrditejši boji se trenutno bijejo za mesto Severodoneck, ki je še zadnji del okrožja Lugansk pod nadzorom ukrajinske vojske. STA in Bojan Strašek, 20. 05. 2022

Thu, 19. May 2022 at 08:53

350 ogledov

Združeni narodi svarijo pred svetovno prehransko krizo in lakoto
V organizaciji Združeni narodi (ZN) opozarjajo, da bi lahko dogajanje v Ukrajini v naslednjih mesecih povzročilo svetovno pomanjkanje hrane. Generalni sekretar ZN António Guterres je izpostavil, da je spopad zaradi naraščajočih cen povečal prehransko negotovost, še posebej v revnejših državah. "Svet bi se lahko soočil z lakoto, ki bo trajala več let, če ukrajinski izvoz ne bo obnovljen na predvojno raven," meni Guterres. Svoje lahko doda še huda suša v Indiji, ki je druga največja svetovna pridelovalka pšenice. Zaradi vsega naštetega je potrebno v Sloveniji čim prej usmeriti vsa sredstva in energijo v samooskrbo in čim večjo prehransko neodvisnost. Brez zadostne količine hrane namreč ne more uspevati in delovati nobeno gospodarstvo. António Guterres je opozoril, da je konflikt med Rusijo in Ukrajino prekinil oskrbo iz ukrajinskih pristanišč, ki so nekoč izvažala ogromne količine sončničnega olja, pa tudi žit, kot sta koruza in pšenica. Posledično se je zmanjšala svetovna ponudba in to je povzročilo dvig cen alternativnih živil. Cene hrane po svetu so po podatkih ZN-a skoraj 30 odstotkov višje kot lani ob takem času. Guterres je v New Yorku dejal tudi, da "obstaja realna grožnja, da bo vojna v Ukrajini na desetine milijonov ljudi pognala čez rob prehranske negotovosti". To naj bi se po njegovi oceni odražalo v množični podhranjenosti oziroma lakoti po vsem svetu. "Na našem planetu je dovolj hrane, če stopimo skupaj. Če pa tega problema ne rešimo danes, se bomo v prihodnjih mesecih soočili z lakoto," je ponovil. Opozoril je še, da ni učinkovite rešitve za prehrambeno krizo brez ponovne vključitve ukrajinske proizvodnje hrane na svetovni trg. Enako velja  tudi za gnojila, ki jih proizvajata Rusija in Belorusija. Povedal je tudi, da je v "intenzivnem stiku" z Rusijo in Ukrajino, pa tudi z ZDA in EU, da bi se izvoz hrane vrnil na normalno raven. "Zapletene varnostne, gospodarske in finančne posledice zahtevajo dobro voljo vseh strani," je poudaril. Po navedbah BBC Rusija in Ukrajina proizvedeta 30 odstotkov svetovne zaloge pšenice. Pred konfliktom je Ukrajina prek svojih pristanišč izvozila kar 4,5 milijona ton kmetijskih pridelkov mesečno. Potem je izvoz močno upadel, cene pa so posledično zrasle v nebo. Stanje na trgu se je še poslabšalo, potem ko je Indija zaradi velike suše to soboto prepovedala izvoz pšenice. Združeni narodi pravijo še, da je v Ukrajini trenutno "obtičalo" okrog 20 milijonov ton žita, pridelanega že pred spopadom. Sprostitev te zaloge bi lahko vsaj nekoliko omilila pritisk na svetovne trge. Opozorila ZN bi morala predstavljati zadostno spodbudo za povsem drugačen pristop v slovenskem kmetijstvu. Za Slovenijo je popolnoma nesprejemljiva zgolj 35 odstotna prehrambna samooskrba. Odvisnost od uvoza hrane nikakor ne more biti prava rešitev, kar jasno in prepričljivo dokazujejo razmere na svetovnih trgih. Zaradi vsega naštetega je potrebno v Sloveniji čim prej usmeriti vsa sredstva in energijo v samooskrbo in čim večjo prehransko neodvisnost. Brez zadostne količine hrane namreč ne more uspevati in delovati nobeno gospodarstvo. Bojan Strašek, 19. veliki traven 2022          

Tue, 17. May 2022 at 13:09

234 ogledov

Zgodovinar profesor dr. Stane Granda izdal knjigo Pot v samoslovenstvo
Priznani slovenski zgodovinar profesor dr. Stane Granda, je 150 let po njenem nastanku in po 30. letih načrtnega iskanja odkril izvirne peticije za Zedinjeno Slovenijo. V svoji najnovejši knjigi, ki jo odlikuje tudi poljuden slog, je predstavil »samoosamosvojitveno« zorenje slovenskega naroda. Ustanovitev lastne države avtor razume kot vrhunec večstoletnega dogajanja, zato v svojem delu opisuje družbeno-politično-kulturno dinamiko prebivalcev slovenskega ozemlja skozi zgodovino, vse od antične dobe prek srednjega veka do 19. in 20. stoletja, ki jim je namenjena osrednja pozornost – namreč obdobje od Zedinjenje Slovenije in poznejše dogajanje, ki je privedlo do razpada Avstro-Ogrskega cesarstva, zatem obdobja Kraljevine SHS in Kraljevine Jugoslavije, druge svetovne vojne in ustanovitve socialistične Jugoslavije. Zanimalo ga je, kaj vse so vzroki, pogoji in spodbude za razvoj in ohranitev kolektivne identitete oziroma skupinske istovetnosti pri Slovencih? Zato je raziskoval vprašanje samoslovenstva, ki ga razume kot prepričanje, da sta slovenski narod in njegovo ozemlje samostojen subjekt, ki ima neodtujljivo pravico do suverenosti. Posledično vsako odločanje izhaja iz slovenskih narodnih interesov, zlasti takrat, ko se odloča o slovenskih povezavah z drugimi narodi.   Profesor Stane Granda je pojem »samoslovenstvo« iz naslova knjige pojasnil z naslednjimi besedami: »Meni pomeni to, da v zgodovini vsak narod postavlja svoj narodni interes na prvo mesto. Mi smo bili v zgodovini najboljši Avstrijci, Jugoslovani, biti najboljši Slovenec pa je še vedno velik problem tudi v današnjih časih.« Pojem samoslovenstvo je najbolj primeren za opredeljevanje prizadevanj za samostojno slovensko državo. Ta têrmin je bil zelo živ zlasti v 30. letih 20. stoletja, potem pa je izginil, vsekakor tudi zato, ker je vzpodbujal misel na neodvisno slovensko državo. Pri pristaših te ideje najdemo »vse sorte« ljudi, ki jih nikakor ni mogoče povezovati z enim ideološkim blokom. Gre preprosto za preseganje ideoloških delitev Slovencev, saj je prav slovenski narod kot družbena skupnost postavljen na piedestal. Glede zasnove svoje najnovejše knjige je dr. Stane Granda pojasnil, da njena vsebina obsega  dogajanje »od paleolita do Tita«. Začenja z najstarejšo piščaljo na svetu, v srednjem in novem veku pa so omenjene izbrane teme, ki so povezane z naslovom. Dve tretjini knjige je namenih temam in osebnostim, ki so »peljale v samoslovenstvo«. Predlagal je sprejetje novega sosledja slovenske zgodovine. Od Karantanije naprej imamo cesarsko obdobje, zatem Jugoslovansko obdobje in samoslovenstvo. Jugoslovansko obdobje je ena celota, v kateri smo imeli ene in iste probleme, ki so glavni vzvod za nastanek samostojne slovenske države. Profesor Granda je čutil potrebo, da v svoji knjigi pove nekatere stvari, okrog katerih »plešemo kot mačka okrog vrele kaše«. Zato je veliko prostora namenil krščanskim socialcem, ki so bili pobudniki stare Jugoslavije, prav iz njihovih vrst pa so bili tudi pobudniki samostojne slovenske države. Posebej je izpostavil dr. Lamberta Ehrlicha, ki je bil veliki krščanski socialec, zlasti v koroškem obdobju. Že v na pariški mirovni konferenci je ugotovil, da je za Slovence edina rešitev samostojna in neodvisna slovenska država. To predvsem zaradi slovenskega naroda, ki se ga tako bolj upošteva in ta mora biti mednarodni pravni subjekt. Vsebina knjige se zaključi s koncem leta 1991, saj se je s tem zaključilo eno zaokroženo obdobje. Samo Korošec, 17. veliki traven 2022

Mon, 16. May 2022 at 14:23

133 ogledov

Cene pšenice dosegajo nove rekorde, kmalu jih bodo tudi cene kruha!
Zaradi vročinskega vala, ki je prizadel proizvodnjo pšenice in je Indija prepovedala izvoz tega živila, so se cene na svetovnem tržišču povzpele na novo rekordno raven. V Evropi je cena ob začetku trgovanja poskočila na 435 evrov za tono pšenice. Posledično bodo kmalu narasle cene moke, kruha in pekovskih izdelkov. Svetovne cene pšenice občutno rast beležijo pravzaprav že od začetka rusko-ukrajinskega spopada v Ukrajini, kajti obe državi seveda sodita med največje izvoznice pšenice. Za nov pretres na svetovnem tržišču pšenice pa je sedaj poskrbela še Indija. Ta je druga največja proizvajalka pšenice na svetu. Minuli konec tedna je sporočila, da je po rekordno vročem mesecu sušcu začela omejevati izvoz pšenice. V petek, 13. velikega travna, ko je v Sloveniji potekala ustanovna seja nezakonito izvoljenih poslancev in poslank Državnega zbora RS, je Indija uvedla prepoved izvoza svoje pšenice. Posle, ki so bili sklenjeni pred tem datumom, lahko še vedno izpolnijo. Vse prihodnje pošiljke pa bo morala po novem odobriti vlada. Pred prepovedjo je Indija, ki razpolaga z velikimi rezervnimi zalogami, sicer dejala, da je pripravljena pomagati zapolniti del izpada dobave, ki ga je povzročila vojna v Ukrajini. Dejstvo je, da ima Indija po tej odločitvi pomemben vpliv na oblikovanje cen pšenice na svetovnem trgu. Očitno je tudi, da bodo posledično nedvomno narasle tudi cene moke, kruha in pekovskih izdelkov, kar bomo verjetno kmalu občutili v svojih denarnicah in želodcih. STA in Bojan Strašek, 16. veliki traven 2022
Teme
neustavne državnozborske volitve 2022 neustavne državnozborske volitve volilne pravice Ustavne pravice človekove pravice ustava rs Zakon o volilni in referendumski kampanji ZVRK volilni račun vrhovno sodišče državna volilna komisija

Zadnji komentarji

haapy yack :

5.02.2022 19:03

Fauci uporablja isti medicinski poslovni model s Covidom, ki ga je uporabil za HIV. Povejte ljudem, da imajo "virus" ... nato nadaljujte s počasnim uničenjem njihovega imunskega sistema s smrtonosnim protokoli...in ko umrejo, krivijo "virus". Preprosta biokemija in virologija imata dokazano, da bolezni ne dobimo, bolezen razvijemo od znotraj. Teorija kalčkov je bila dokazano napačno pred več kot sto leti in cepiva temeljijo na teoriji kalčkov. "Do danes pravzaprav ni enega samega znanstveno zares prepričljivega dokaza za obstoj HIV. Niti enkrat ni bil tak retrovirus izoliran in očiščen z metodami klasične virologije. "Več kot 25 let razmišljajo ljudje in ponovno ocenjujejo Hipoteza HIV=AIDS. Številni biomedicinski znanstveniki, ki pravijo, da vzrok aidsa še vedno ni znan, hitro narašča od prvotne objave o odkritju virusa HIV aprila 1984. Ali znanstveniki ne vidijo dokazov za smrtonosni virus, imenovan HIV – pravijo, da nikoli ni bil v resnici izoliran – ali trdijo, da je virus neškodljiv. Vsekakor se je koristno spomniti, da v znanosti korelacija ni vzročna zveza. Heinz Ludwig Sanger, zaslužni profesor molekularne biologije in virusologije, Max-Planck-Inštituti za biokemijo, München. "Če obstajajo dokazi, da HIV povzroča AIDS, bi morali obstajati znanstveni dokumenti, ki bi bili posamezno ali skupaj dokazazovalo to dejstvo, vsaj z veliko verjetnostjo. Takšnega dokumenta ni." Karry Mullis Cepivo ni bilo izumljeno za Covid, Covid je bil ustvarjen za cepivo.
haapy yack :

5.02.2022 18:47

Fauci uporablja isti medicinski poslovni model s Covidom, ki ga je uporabil za HIV. Povejte ljudem, da imajo "virus" ... nato nadaljujte s počasnim uničenjem njihovega imunskega sistema s smrtonosnim protokoli...in ko umrejo, krivijo "virus". Preprosta biokemija in virologija imata dokazano, da bolezni ne dobimo, bolezen razvijemo od znotraj. Teorija kalčkov je bila dokazano napačno pred več kot sto leti in cepiva temeljijo na teoriji kalčkov. "Do danes pravzaprav ni enega samega znanstveno zares prepričljivega dokaza za obstoj HIV. Niti enkrat ni bil tak retrovirus izoliran in očiščen z metodami klasične virologije. "Več kot 25 let razmišljajo ljudje ponovno ocenjujejo Hipoteza HIV=AIDS. Število biomedicinskih znanstvenikov, ki pravijo, da vzrok aidsa še vedno ni znan, hitro narašča od prvotne objave o odkritju virusa HIV aprila 1984. Ali znanstveniki ne vidijo dokazov za smrtonosni virus, imenovan HIV – pravijo, da nikoli ni bil v resnici izoliran – ali trdijo, da je virus neškodljiv. Vsekakor se je koristno spomniti, da v znanosti korelacija ni vzročna zveza. Heinz Ludwig Sanger, zaslužni profesor molekularne biologije in virusologije, Max-Planck-Inštituti za biokemijo, München. "Če obstajajo dokazi, da HIV povzroča AIDS, bi morali obstajati znanstveni dokumenti, ki bi bili posamezno ali skupaj dokazati to dejstvo, vsaj z veliko verjetnostjo. Takšnega dokumenta ni." Karry Mullis Cepivo ni bilo izumljeno za Covid, Covid je bil ustvarjen za cepivo.

Prijatelji

NAJBOLJ OBISKANO

Pregled konkretnih neustavnosti v zvezi z letošnjimi državnozborskimi volitvami – 6. del