Na današnji dan pred 30 leti so poslanci sprejeli Ustavo REPUBLIKE SLOVENIJE, ki kot kaže velja le za sužnje
Ustava naj bi predstavljala najvišji pravni akt v REPUBLIKI SLOVENIJI. Poslanci so jo sprejeli 23. 12. 1991, nikdar pa je nismo sprejeli ali potrdili državljani in državljanke. Zakaj je REPUBLIKA SLOVENIJA registrirana na otoku São Tomé and Principe?
Stara Pravda
Slovenija

Četrtek, 23. december 2021 ob 10:38

Odpri galerijo

Ustava RS naj bi predstavljala najvišji pravni akt v REPUBLIKI SLOVENIJI. Poslanci so jo sprejeli 23. 12. 1991 in kot kaže velja le za sužnje. Zato je nikdar nismo sprejeli ali potrdili državljani in državljanke RS. Kaj pomeni REPUBLIKA SLOVENIJA, ki je registrirana na otoku São Tomé and Principe?!

Besedilo Ustave RS je oblikovala skupina strokovnjakov z različnih področij, pozneje pa so jo poslanci večkrat spremenili in celo spravili v nasprotje samo s seboj. Skupino je v letih 1990 - 1991 vodil Peter Jambrek, v njej pa so bili še Franc Grad, Tine Hribar, Tone Jerovšek, Matevž Krivic, Anton Perenič in Lojze Ude, ki pa se zaradi bolezni delovnega srečanja v Podvinu poleti 1990 ni udeležil. Tam je nastal osnutek današnje slovenske ustave, ki so ga nato pretresali ter nazadnje sprejeli na sejah skupščine Republike Slovenije.

Za sprejetje Ustave je bila potrebna dvotretjinska večina v takratnih treh zborih skupščine RS. Osamosvojitev države, sprejetje Temeljne ustavne listine ter osamosvojitvena vojna so sprejemanje Ustave zavrli za določen čas. Nastala je večmesečna prekinitev, nato pa se je jeseni 1991 znova začela ustavna razprava. Strokovna skupina, ki je poleti 1990 spisala osnutek ustave v Podvinu – t. i. podvinska ustava –, se je s predsednikom skupščine in ustavne komisije Francetom Bučarjem pogovarjala, da bi bila Ustava lahko sprejeta 23. grudna 1990, bila pa je sprejeta natančno eno leto pozneje.

Zanimivo je, da politične stranke v Ustavi RS niso omenjene niti z besedo. Vso obdobje 30. let pa so prav politične stranke tiste, ki vodijo državo ter ustvarjajo zakonodajo, ki bi naj veljala za vse državljane in državljanke. Sprejemajo jo sicer poslanci Državnega zbora RS, ki pa so tja izvoljeni na podlagi list, ki so jih na državnozborske volitve kandidirale prav politične stranke.

Že v 3. členu Ustave RS je navedeno, da »je Slovenija država vseh svojih državljank in državljanov, ki temelji na trajni in neodtujljivi pravici slovenskega naroda do samoodločbe.

V Sloveniji ima oblast ljudstvo. Državljanke in državljani jo izvršujejo neposredno in z volitvami, po načelu delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno.«

Iz tega izhaja, da bi moralo pri nas imeti dejansko oblast slovensko ljudstvo, ne pa politične stranke oziroma poslanci Državnega zbora, ministri Vlade in sporni sodniki. Državljani in državljanke – torej ljudstvo – lahko v skladu s to ustavno določbo oblast izvršuje v prvi vrsti neposredno in šele v drugem planu z volitvami, ki bi seveda morale biti svobodne, poštene in enakopravne, pa to niso bile niti enkrat v obdobju 30. let.

Poslanci in poslanke Državnega zbora RS so najprej s spremembo Ustave ter s sprejetjem 3. a člena vanjo vnesli določbo, ki govori: »Slovenija lahko z mednarodno pogodbo, ki jo ratificira državni zbor z dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev, prenese izvrševanje dela suverenih pravic na mednarodne organizacije, ki temeljijo na spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, demokracije in načel pravne države, ter vstopi v obrambno zvezo z državami, ki temeljijo na spoštovanju teh vrednot.

Pred ratifikacijo mednarodne pogodbe iz prejšnjega odstavka lahko državni zbor razpiše referendum. Predlog je na referendumu sprejet, če zanj glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali. Državni zbor je vezan na izid referenduma. Če je bil referendum izveden, glede zakona o ratifikaciji take mednarodne pogodbe referenduma ni dopustno razpisati.«

Glede na povsem jasno določbo o prenosu izvrševanja dela suverenih pravic na mednarodne organizacije, ki temeljijo na spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, demokracije in načel pravne države, ter vstopu v obrambno zvezo z državami, ki temeljijo na spoštovanju teh vrednot, bi Slovenija MORALA izstopiti iz vsaj dveh mednarodnih organizacij, ki ne temeljita na spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin. To sta EU in NATO. V zvezi s spoštovanjem človekovih pravic pri EU je dovolj že njen odnos do pravice Kataloncev do samoodločbe in podpora Španiji pri njihovem zatiranju, pri NATO pa cela vrsta posredovanj v državah po svetu, kjer se vmešava v notranje zadeve neodvisnih držav.

Dne 31. 5. 2013 je začel veljati 90. člen Ustave, ki ga je sprejelo 86 poslancev Državnega zbora RS, tako levice, kot desnice, tako vladajoče koalicije, kot opozicije, s katerim so izvedli mehki državni udar in bistveno posegli v 3. člen Ustave RS. Novi 90. člen Ustave namreč onemogoča razpis referenduma ter s tem neposredno odločanje ljudstva, ki bi naj v naši državi imelo oblast, v zvezi z:

-          zakoni o nujnih ukrepih za zagotovitev obrambe države, varnosti ali odprave posledic naravnih nesreč,

-          zakoni o davkih, carinah in drugih obveznih dajatvah ter o zakonu, ki se sprejema za izvrševanje državnega proračuna,

-          zakoni o ratifikaciji mednarodnih pogodb,

-          zakoni, ki odpravljajo protiustavnost na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin ali drugo protiustavnost.

Posledično državljani in državljanke nimamo več pravice neposredno odločati (na referendumu) o bistvenih zakonih, ki urejajo našo družbo in življenje. S tem je porušena osnovna ustavna ureditev REPUBLIKE SLOVENIJE, Ustava pa je celo v nasprotju sama s seboj.

Konkretno 3. a člen določa, da »Pred ratifikacijo mednarodne pogodbe iz prejšnjega odstavka lahko državni zbor razpiše referendum. Predlog je na referendumu sprejet, če zanj glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali. Državni zbor je vezan na izid referenduma. Če je bil referendum izveden, glede zakona o ratifikaciji take mednarodne pogodbe referenduma ni dopustno razpisati.«

90. člen pa določa, da v zvezi z zakoni o ratifikaciji mednarodnih pogodb, referendum ni dovoljen oziroma dopusten.

Še huje od pravkar navedenega je dejstvo, da so REPUBLIKO SLOVENIJO 19. 09. 1994, brez vednosti državljanov in državljank registrirali kot poslovni subjekt, firmo, podjetje ali korporacijo.

To dejstvo je razvidno iz vpisa v AJPES, kjer ima REPUBLIKA SLOVENIJA svojo matično številko: 5854814000 ter davčno številko:  17659957.

REPUBLIKA SLOVENIJA je kot korporacija ali podjetje registrirana tudi v Unique Partner Identification Key pri Dunn and Bradstreet (D&B), njena D-U-N-S© Number pa je 67-294-9935. Zanimivo je, da je kot številka oziroma koda države (country code) navedena številka 678. Po standardu ISOI 3166, prestavlja številka države 678: São Tomé and Principe, ki je otok v Atlantiku, zahodno od obale Afrike, za katerega je znano, da je bil med prvimi ozemlji pod nadzorom Portugalske in Vatikana, ki so v srednjem veku izvajala trgovino s sužnji. REPUBLIKA SLOVENIJA ima po tej klasifikaciji številko 705.

Po svetovnem registrarju podjetij Dunn&Bradstreet je ljubljansko podjetje REPUBLIKA SLOVENIJA del vladne industrije in je neznane pravne oblike ter je od prodaje ustvarila 81,36 milijonov USD $.

Zanimivo je, da so običajno dokumenti s katerimi imamo opraviti državljani in državljanke, po pravilu v glavi dokumenta opremljeni z napisom REPUBLIKA SLOVENIJA. To pomeni, da pripadajo registrirani korporaciji, podjetju, nikakor pa nam državljanom in državljankam, kot določa 3. člen Ustave RS.

Glede na to, da je danes 30. let od sprejetja Ustave RS s strani poslancev in poslank, ne pa tudi državljanov in državljank, ki so Ustavo tudi spravili v nasprotje samo s seboj, obenem pa so nas očitno vse skupaj tudi prodali in podredili neki mednarodni korporaciji, dejansko nimamo česa praznovati.

Obenem je ustavni red oziroma ureditev in z njo pravna država, že več desetletij povsem porušena, zakoni pa so očitno neveljavni ali pa veljajo le za nekatere. Zato ni nič čudnega, če vrhovni sodnik pri nas javnosti noče pokazati svoje diplome, številni sodniki ter tožilci menda nimajo opravljenega sodnega izpita, Vlada državljanom – beri sužnjem, subjektom, osebam – vlada z odloki ali dekreti namesto z zakoni, Ustavno sodišče pa odloča o pomembnih zadevah leto ali več potem, ko odloki tako ali tako več ne veljajo.

Ustava in zakoni sprejeti na njeni podlagi namreč služijo zgolj zavajanju sužnjev, za gospodarje pa več kot očitno ne veljajo.

Herman Bezjak, 23. gruden 2021  

Galerija slik

Zadnje objave

Thu, 7. Jul 2022 at 09:52

1769 ogledov

Ustavno sodišče RS je neustaven zakon in nezakonite državnozborske volitve razglasilo za nepomembno pravno vprašanje!
Sodniki Ustavnega sodišča RS so soglasno sklenili, da pobuda za oceno ustavnosti v zvezi s štirimi zakoni povezanimi z volitvami v Državni zbor RS, ne odpira pomembnih ustavnopravnih vprašanj, zato jo je Ustavno sodišče zavrnilo. Gre za Zakon o volitvah v Državni zbor, Zakon o volilni in referendumski kampanji, Zakon o Radioteleviziji Slovenija in za Zakon o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v Državni zbor. Včeraj, 06. 07. 2022 so pobudniki Pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti – št. U-I-131/22-11 prejeli Sklep Ustavnega sodišča RS z datumom 08. 06. 2022, v katerem so ustavni sodniki zapisali, da se njihova ustavna pobuda ZAVRNE. V obrazložitvi Sklepa so zapisali zgolj: »2. Po drugem odstavku 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo 109/12, 23/20 in 92/21 – v nadaljevanju ZUstS)Ustavno sodišče pobudo zavrne, če od odločitve ni pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja. Ko gre za oceno ustavnosti zakona oziroma oceno ustavnosti ali zakonitosti podzakonskega predpisa, sprejme pobudo za začetek takega postopka Ustavno sodišče torej le tedaj, če bo lahko na njeni podlagi odločilo o pomembnem ustavnopravnem vprašanju. Po oceni Ustavnega sodišča pobuda ne odpira pomembnih ustavnopravnih vprašanj, zato jo je Ustavno sodišče zavrnilo. 3. Zaradi navedene odločitve se Ustavno sodišče ni opredeljevalo do vprašanja, ali so izpolnjene procesne predpostavke za obravnavo pobude. 4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi drugega odstavka 26. člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča v sestavi predsednik dr. Matej Acceto ter sodnici in sodniki dr. Rok Čeferin, dr. dr. Klemen Jaklič (Oxford ZK, Harvard ZDA), dr. Rajko Knez, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik, dr. Rok Svetlič, Marko Šorli in dr. Katja Šugman Stubbs. Sklep je sprejelo soglasno.« Ustavni sodniki so s svojim nesprejemljivim ravnanje pokazali in dokazali, da jim je prav malo mar za spoštovanje Ustave RS in za varovanje ustavne ureditve v tej državi. Volitve zakonodajne veje oblasti – poslancev in poslank Državnega zbora in njihova ustavnost ter zakonitost, zanje ne predstavljajo »pomembnega ustavnopravnega vprašanja«, zato so se soglasno odločili, da tega sploh ne bodo obravnavali. Ob tem je seveda najbolj zanimivo dejstvo, da je Ustavno sodišče RS pred štirimi leti, tedaj na pobudo Državnega sveta RS, že obravnavalo 7. člen Zakona o volitvah v Državni zbor. Ker je vmes prišlo do spremembe tega zakona, bi torej ustavni sodniki morali obravnavati vprašanje ustavnosti in zakonitosti 7. člena ZVDZ, pa tega niso hoteli storiti. Gre za očitno diskriminacijo, kar dejansko pomeni storitev kaznivega dejanja kršitve enakopravnosti po 131. členu KZ-1-NPB4. Česa takšnega si nikdar ne bi smel dovoliti nobeden sodnik, kaj šele ustavni sodniki. A kot kaže so prav ustavni sodniki prepričani, da jih njihove diplome in doktorati postavljajo nad ostale ljudi in celo nad Ustavo RS … Še bolj zanimivo je dejstvo, da so bili vsi ustavni sodniki na ta položaj izvoljeni oziroma potrjeni s strani poslancev in poslank Državnega zbora RS, ki so bili »izvoljeni« na neveljavnih, neustavnih in nezakonitih volitvah, zato tudi ustavni sodniki dejansko NIMAJO MANDATA USTAVNIH SODNIKOV! Če bi vsebinsko obravnavali vloženo ustavno pobudo, bi vsekakor morali ugotoviti natančno to, da tudi njihov mandat ni v skladu z Ustavo in zakonom! Vse skupaj pa se seveda nadaljuje tudi v zvezi z Vlado RS, ki so jo prav tako izvolili (predsednika in ministre) neustavno in nezakonito »izvoljeni« poslanci in poslanke, kar prav tako pomeni, da tudi Vlada RS dejansko nima mandata! Našteto in predstavljeno pomeni, da tudi ni nobene potrebe po kakršnemkoli referendumu o kateremkoli zakonu, vključujoč Zakon o nalezljivih boleznih in Zakon o Vladi, saj noben zakon sploh ni veljaven in ga volivci in volivke niso dolžni upoštevati in spoštovati! Vprašati se je treba, kam so nas vsi vpleteni dejansko pripeljali … Šele nato bo lahko sledil pravilen odziv na neustavno stanje v katerem danes živimo vsi v ukradeni slovenski državi ...  v kateri naj bi imelo v skladu s 3. členom Ustave OBLAST LJUDSTVO! Vojko Pogačnik, 07. mali srpan 2022

Thu, 30. Jun 2022 at 13:18

750 ogledov

Inflacija v Sloveniji je na letni ravni presegla 10 odstotkov
V Sloveniji so se cene življenjskih potrebščin rožnika na letni ravni v povprečju zvišale za 10,4 odstotka. Največ so k inflaciji prispevale podražitve naftnih derivatov, hrane in električne energije. Na mesečni ravni je bila inflacija 2,7-odstotna, zvišali so jo dražja elektrika, počitniški paketi in hrana, je objavil državni statistični urad. Inflacija očitno dobiva vse večji zagon, po tem, ko so se cene življenjskih potrebščin meseca velikega travna na letni ravni v povprečju zvišale za 8,1 odstotka, na mesečni ravni pa za 2 odstotka. Letna stopnja inflacije, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v državah članicah Evropske monetarne unije velikega travna 2022 kar 8,1 odstotna (mesec prej 7,4  odstotna) in v državah članicah EU pa 8,8 odstotna (mesec prej 8,1 odstotna). Najnižja je bila v Franciji (5,8 odstotna), najvišja v Estoniji (20,1 odstotna), v Sloveniji pa je znašala 8,7 odstotka. Kot so sporočili s Statističnega urada RS (Surs), so se življenjske potrebščine pri nas v enem letu podražile za 10,4 odstotka. Cene blaga so bile v povprečju višje za 13,1 odstotka, cene storitev pa za 5,3 odstotka. Blago dnevne porabe se je podražilo za 16,5  odstotka, trajno blago za 10,5  odstotka in poltrajno blago za 2,9  odstotka. K skupnemu dvigu cen na letni ravni so največ prispevale višje cene električne energije, plina in drugih goriv (2,1 odstotne točke): plin se je podražil za 49,4  odstotka, toplotna energija za 43,6  odstotka in električna energija za 29,4  odstotka. Sledijo višje cene naftnih derivatov ter 12,8 odstotna podražitev hrane. Vsaka izmed teh dveh skupin je inflacijo dvignila za 1,9 odstotne točke. Cene tekočega goriva so se zvišale za 54,6 odstotka, goriv in maziv za osebna vozila pa za 34,5  odstotka. Med hrano so izstopale podražitve kruha in izdelkov iz žit (za 16,2  odstotka) ter mesa (za 12,9  odstotka). Cenejše kot pred letom dni so bile zgolj storitve iz skupine komunikacije (za 5,3  odstotka), ki so letno raven inflacije ublažile za 0,2 odstotne točke. Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila 10,8-odstotna (v prejšnjem juniju 1,7-odstotna). Mesečna rast cen je bila 2,3-odstotna (prejšnji mesec 2-odstotna). Cene blaga so bile na letni ravni v povprečju višje za 13,4 odstotka, cene storitev pa za 5,8 odstotka. Blago dnevne porabe je bilo dražje za 17,2 odstotka, trajno blago za 9,1 odstotka in poltrajno blago za 3,6 odstotka. Glede na zadnje podražitve bencina oziroma pogonskih goriv v mesecu rožniku, pa tudi cen turističnih in gostinskih storitev, je za pričakovati nadaljnjo rast inflacije. Ob takšnem trendu bi ta lahko na letni ravni presegla celo 20 odstotkov, kar pa je zagotovo že zelo zaskrbljujoče. STA in Vojko Pogačnik, 30. rožnik 2022

Wed, 29. Jun 2022 at 12:37

1719 ogledov

Nova oblast in prihajajoči novi 39. člen ZNB
»Običajno ljudje, ko so otožni, ne storijo ničesar. Samo jokajo nad svojim stanjem. Toda, ko se razjezijo, storijo spremembo." (Angl.: “Usually when people are sad, they don't do anything. They just cry over their condition. But when they get angry, they bring about a change.”) Malcolm X. Tokrat bom premišljeno krajši, kot običajno. Vseeno pa bom ponovil že tolikokrat ponovljeno – ker očitno ne uspem, pa tudi ne želim obmolkniti. Avtorji in avtorice novega predloga obsežnih sprememb 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB) žal, očitno in še vedno nimajo stika z realnostjo. Tega mi je žal, četudi se trudim biti tudi do tega prizanesljivo razumevajoč in preudarno mehak. A ne gre samo za to. Tudi niso suvereni na področju prava in ustavnega prava. To subjektivno oceno zapišem v neposredni povezavi z vsebino omenjenega predloga za spremembo zakona. Enako velja za tiste, na katere se oblast poimensko sklicuje kot na “stroko,” ki je temu in takemu predlogu vsebine zakona prikimala. Ne gre pa zgolj za subjektivno oceno. Navsezadnje je Zakonodajno-pravna služba DZ (ZPS) v svojem pisnem mnenju, tudi ustno predstavljenem na Odboru DZ za zdravstvo, navedla celo vrsto razlogov, zaradi katerih bi bilo treba ta predlog, to vsebino nemudoma umakniti iz zakonodajne obravnave. Niso pa to vsi razlogi. Tega predloga DZ nikakor ne bi smel sprejeti kot del veljavne zakonodaje. A se močno zdi, da ga vseeno bo. Zato se javno vprašam: torej gre še naprej za uveljavljanje dnevno-politične (pre)moči nad močjo argumenta? Žal mi je, če je tako. Tudi skrbi me. Pri izdelavi tega predloga, teh zakonskih rešitev, seveda nisem sodeloval. Tudi ne druge osebe iz vrst univerzitetnih učiteljev in učiteljic prava, ali raziskovalcev ustavništva, suverene pri temah iz ustavnega prava in zakonodajnega odločanja. Sodelovali niso niti tisti predstavniki in predstavnice pravniških poklicev, pa tudi ne raziskovalci, ki so in ki smo dve leti in vsak dan, v obsegu dveh delavnikov in več, brali, študirali, analizirali, kritično ocenjevali in javno pojasnjevali kovidno pravno politiko in pravni režim. To je težko razumeti. In s tem se tudi ne gre kar tako sprijazniti. Predlog dopolnitev 39. člena ZNB dejansko ni prav nič drugega, kot nadvse neposrečen zapis tako rekoč vsega tistega, kar smo imeli, poznali, uresničevali in trpeli v obdobju 2020-2022, v pravni akt, ki se imenuje zakon, v obliki člena in dveh dodatnih členov. Sicer je vse to res zapisano nekoliko mehkejše, s prijaznejšim videzom, a zelo neposrečeno, pravno štorkljavo, stvarno neutemeljeno in družbeno škodljivo. V tem smislu je – tudi to zapišem z rahlo tresočo roko – ta predlog zanikanje, odstop od tistega, kar se je obljubljalo … kar so zmagovalci volitev napovedovali in obljubljali tik pred volitvami. Ob takšnem in tako očitnem zanikanju prvotnih napovedi in predvolilnih obljub je zato povsem na mestu vprašanje: zakaj niso potem tisti, ki so bili sestavni del odločevalskih procesov že do volitev, po volitvah pa jim je uspelo to ostati (seveda v strankarski preobleki, a ne prvič), prejšnji oblasti zagotovili glasove in dvignili roke za sprejem starega predloga ZNB-D? Bojda ne samo zaradi videza (ker ne gre za več kot videz) besednega omehčanja pri novem predlogu? Kajti, vsebina novega predloga ni bistveno drugačna od starega, ker je bistveno podobna. Žal mi je, zelo, da moram ponovljeno ponoviti ponavljano, to pa storiti s pravniško nejevoljo, raziskovalno utrujenostjo in državljansko zadrego: tudi ta zakonski predlog odraža nerazumevanje, nedojemanje realnosti kovidnega režima in kovidne pravne politike, zlasti pa objektivnih, dokazljivih in zdaj že res kategorično dokazanih, očitnih dejstev – znanstvenih, medicinskih, pravnih, psiholoških, socialnih, sistemskih, geopolitičnih. Tistega, za kar zares gre. Resnice v resničnosti. Javnost še vedno ni deležna niti tiste resnice, ki se že nekaj mesecev celo objavlja v renomiranih in najvišje rangiranih/točkovanih, zato tudi citiranih in v družbeni praksi uporabljanih znanstvenih virih. Prav tistih virih, na katere se praviloma sklicuje (kadar se sploh na kaj sklicuje, kar ni pogosto) tudi uradna medicina in njihovi javno najbolj prepoznavni, tudi v odločevalski proces vpeti predstavniki in predstavnice – a le takrat in izključno takrat, ko vsebina objav ne zasaja dvoma, ali celo zanika (prav taka znanstvena vsebina se vse pogosteje pojavlja v novejših in novih kritičnih znanstvenih ocenah, analizah in študijah) dosedanje, predhodno, a žal tudi še naprej nadaljevano zatrjevanje javnosti, priporočanje, promoviranje, uvajanje in odrejanje teh in onih »ukrepov«, pogojevanj in posegov – v človekovo svobodo, v posameznikov status, v njegovo moralno integriteto, osebno dostojanstvo in telo. Končno v njegovo zdravje in življenje. Teme pa se raztezajo od prevpraševanj, odkrivanj in razkrivanj problematičnih učinkov obraznih mask, socialne distance, zraka, preventive, zgodnjega zdravljenja in … in … kovidnih cepiv. Virov, ki služijo kot neizpodbitni znanstveni dokaz je že na pretek. Znatno manj je uradnih priznanj funkcionarjev in skoraj-funkcionarjev. O napakah. Zelo milo in prizanesljivo rečeno »napakah.« A o tem se še naprej (z nerazumno in neodgovorno trmasto vztrajnostjo) ne govori in ne piše. O tem se še naprej molči. V dnevni politiki, v mainstream medijih, na javni RTV, v zavodih in ustanovah, v ambulantah, končno pa – srhljivo, nedojemljivo, sramotno, zavržno … – na sodiščih. Tega mi je zelo žal. To me zelo skrbi. In še naprej pri teh ljudeh ni mogoče prepoznati ne posluha, ne volje za videnje, slišanje in uslišanje, kaj je tisto, kar je že od prvega dne zares treba storiti in kar bi bilo prvi dan treba storiti takoj: najprej odprava obeh sklepov vlade o klasifikaciji bolezni kovid in opičjih koz (»monkeypox«). Po tem spremembe ZNB, njegovega 39. člena, postanejo odvečne, z njimi je mogoče in je treba počakati do trenutka, ko se bo v pristni strokovni razpravi, s sodelovanjem in upoštevanjem vseh pomembnih strokovnih in znanstvenih vidikov (brez monopola medicine in epidemiologov), prevetril in posodobil zakon v celoti. Takoj je treba sistemsko urediti in uvajati preventivo (profilakso) in zgodnje zdravljenje (ki ne bi moglo biti bolj utemeljeno in dokazano kot učinkovito – tudi in celo za preprečitev slehernega primera smrti človeka). In seveda (že tolikokrat javno ponovljeno, v obdobju kovidnega režima) ukvarjanje z zrakom: takoj začeti z nameščanjem sistemov za odvajanje izdihanega zraka iz zaprtih prostorov ven. Najprej v DSO-jih in zdravstvenih ustanovah, vrtcih in šolah, v drugih javnih in visokošolskih zavodih in ustanovah, pa v objektih javnih storitev – in od tam dalje, do konca, do zadnjega zaprtega prostora, kjer človek biva, se zadržuje ali vanj občasno vstopi. Namesto tega pa se še naprej …, prosim, oprostite, ampak… zares kvasijo neumnosti, ob katerih nam gre lahko močno na jok: glasno opevano nameščanje novih oken v UKC, odpiranje oken in povzročanje prepiha (»zračenje«; razen v letalih – le zakaj??), socialna distanca, maske, gibalne zapovedi in prepovedi… Gospod Mitja Vilar, neumorni in povsem preslišani, zignorirani bojevnik za reševanje problema zraka, njegove kakovosti in gibanja, ima prav, ko hudomušno in cinično, a skrajno dobroverno ponavlja že ponovljeno: edino pravo merilo so Butale in Butalci. In vendarle se trudim verjeti, ker želim in moram verjeti, tudi upati, da se oblast zelo počasi začenja zavedati – dejstev. Tudi, da oblast misli in želi dobro. Celo, da ji to »dobro in učinkovito,« utemeljeno na dokazih o dejstvih, lahko uspe in ji nemara bo uspelo. V javnem interesu, za obče dobro, za dobrobit slehernika. Samo opazim še ne klina, ki bi zeval, da bi nanj lahko obesil to vero in upanje. Inštitut Ustavnik – Pravni inštitut dr. Andraža Terška Prva objava je bila dne 24. 06. 2022, na portalu IUS-INFO Profesor, dr. Andraž Teršek, 29. rožnik 2022

Tue, 28. Jun 2022 at 07:19

1101 ogledov

Na Kureščku je potekala Veča možnih predstavnikov slovenskih zgodovinskih dežel
V soboto 25. Rožnika 2022, nekaj dni po poletnem Soncobratu in dan po Kresniku so se na Kureščku v Deželi Krajnski zbrali možni predstavniki slovenskih zgodovinskih dežel: Krajnske, Štajerske, Primorja, Koroške in Prekmurja. Zborovali so dosedanji udeleženci Vaških večerov in predstavniki drugih aktivističnih gibanj, da bi skupaj delovali v prid obuditve slovenskih zgodovinskih dežel. Seznanili so se tudi z domorodstvom v slovenskih zgodovinskih deželah. V zvezi s Kresnikom zgolj posredujemo del sestavka Irene Petrič: "Na svoji poti skozi leto sončno božanstvo doseže najvišjo stopnjo, ko postane dan najdaljši. In na to najkrajšo noč v letu stara vera praznuje tudi sveto poroko med Jarilom in Maro, ko boga v poletju spoznamo kot Kresnika. Obredja vključujejo tako ogenj kot vodo, kar je simbol božje združitve, neba in zemlje. Kresovanje je praznik ljubezni. Naši predniki so posnemali bogove, zato so se tudi sami poročali na kresno noč in takrat spočenjali otroke. Otroci so se tako rojevali spomladi in imeli zato tudi večjo možnost preživetja. Ljudsko izročilo pravi, da je kresna noč magična in da imajo takrat nabrane zdravilne rastline še posebno moč." (https://svarunica.com/sl/roznik-junija-in-kresnikova-poroka/) Večniki so se bali vročine, presenetili pa so jih nalivi in muhasto vreme menjaje z lepimi obdobji. Kot da jim je glasno pritrjevala narava. Veča se je odvila pod lipami pri Domu na Kureščku, kjer se je zbralo kakšnih petdeset predstavnikov Krajnske, Štajerske, Primorja … Kakšen pa je bil namen tega dogodka?  Slovenci smo že več kot tisoč let tarča načrtnega rodomora, kot mnoga druga domorodna ljudstva sveta. Današnji rodovi ne poznamo več prave zgodovine našega naroda, na srečo pa imamo ljudi, ki to področje dodobra raziskujejo in popisujejo. Trenutno vodilen na tem področju je zagotovo Andrej Šiško, ki je avtor, soavtor in urednik 16. knjig v katerih so predstavljena pomembna dejstva o naši zgodovini. Veča je tokrat potekala z dvojnim namenom: zborovali so dosedanji udeleženci Vaških večerov in predstavniki drugih aktivističnih gibanj, da bi skupaj delovali v prid obuditve slovenskih zgodovinskih dežel. Poleg tega so se navzoči seznanili z domorodstvom v slovenskih zgodovinskih deželah. Deklaracija Združenih narodov o domorodnih ljudstvih, katere podpisnica je tudi Republika Slovenija, to področje izredno dobro pokriva. Slovenci po 100. letih spet oživljamo naše zgodovinske dežele Primorje, Krajnsko deželo, Štajersko deželo, Koroško in Prekmurje. Kajti zgodovinske dežele med ljudstvom še vedno živijo! Naj spomnimo na že izvedena ponovna oklica dežele Štajerske leta 2017 in dežele Krajnske leta 2018. Da pa bi dežele delovale v naše dobro, moramo zato primerno skrbeti ljudje, njihovi prebivalci. Da bi se lahko v to ustrezno vključili potrebujemo primerno izobraževanje. Zanj skrbijo v Rodni Zemlji, ki deluje kot podpora ponovno oživljajočim se slovenskim deželam.  25. rožnika so zbrani večniki prisluhnili Andreju Šišku v predstavitvi osnov dežel: tolmačenju osnovnih izrazov Slovenske ljudovlade in Slovenske stare pravde po zgodovinskih virih ter predstavitvi mednarodno pravnih vidikov njihovega obstoja in delovanja. Med predstavitvami so čas namenili zanimivim vprašanjem zbranih večnikov, nekaj pa so ga namenili tudi petju slovenskih ljudskih, narodnih in obrednih pesmi.  Prisotni so se zavezali k sodelovanju pri ponovni obuditvi dežel. Simbolično so se postavili v skupine po deželah, nato pa še po posameznih delovnih področjih. Različne delovne in aktivistične skupine prispevajo krovnim deželnim stebrom “svoje” predstavnike in predstavnice ter strokovnjake, ki bodo poskrbeli za nastanek in ustrezno delovanje deželnih poverjeništev. Pozdravili so lahko že delujoče predstavnike krovnih deželnih stebrov: 1. Zdravje – dr. Gregor Knafelc s svojo delovno skupino 2. Šolstvo – Izobraževanje: Rajko Bošnjak, Martin Butina in Katja Zupan s svojo delovno skupino. Katja Zupan je predstavila 1. tabor slovenskega šolskega nacionalnega stebra, ki je potekal pred dvema tednoma. Dogodek so posneli in oblikovali zbornik za vse sodelujoče. Pripravljajo pomoč učiteljem za pričetek novega šolskega leta. 3. Pravo – Ludvik Poljanec 4. Kmetijstvo in prehrana 5. do 11. Ti stebri so v gradnji. 12. Obramba – Varda: Andrej Šiško in Ivan Bolfek.  Civilna iniciativa Prostovoljna obrambna skupnost svobodnih ljudi zedinjenih slovenskih dežel - Slovenska varda je zbrane večnike povabila na nov tridnevni tabor, na katerem se bodo spet družili svobodni deželani iz vseh slovenskih zgodovinskih dežel. Zainteresirani se morajo OBVEZNO prijaviti samo in izključno preko sms sporočil na telefon 071 231 020.  Tudi tokrat so zbrani poskrbeli za pristno slovensko besedo in opozorili ljudstvo, naj pazi in neguje naš lep slovenski jezik. V pomoč ohranjanju našega  jezika so ustvarili spletno orodje na spletnem mestu Facebook – gre za skupino za pomoč pri ozaveščanju z imenom Povej po naše ~ Povej po slovensko.   V bližnji prihodnosti načrtujejo nadaljevanje tovrstnih izobraževalnih dogodkov v vseh naših deželah; prvi naslednji je na vrsti že v soboto, 9. malega srpana v Slovenski Bistrici za deželo Štajersko. Jasna Martinjak in Samo Korošec, 28. rožnik 2022

Mon, 27. Jun 2022 at 11:52

3417 ogledov

Vsi sodniki in politiki od leta 1992 naprej so delovali, sodili in sprejemali zakone brez veljavnega mandata
Na našem uredništvu se je oglasil zagovornik in družbeni aktivist Vinko Trček in nam predstavil lastno videnje tridesetih let v osamosvojeni Sloveniji. Gre za enega izmed pobudnikov ocene ustavnosti letošnjih državnozborskih volitev, ki so že teden dni pred njihovo nezakonito izvedbo zahtevali njihovo prekinitev. »Naj vam zaupam veliko veliko skrivnost Milana Kučana iz leta 1992! Po Zakonu o volitvah v državni  zbor, sprejetim dne 10. 09. 1992, št.: 0100-94/92, ki ga je podpisal prav Milan Kučan, je imel v skladu s 7. členom pravico kandidirati za poslanca v državni zbor državljan Republike Slovenije, ki je NA DAN GLASOVANJA dopolnil osemnajst let starosti! To pravno formalno pomeni, da je za poslanca lahko kandidiral samo tisti državljan ali državljanka RS, ki je na dan volitev praznoval/a svoj 18. rojstni dan! Z drugimi besedami – nihče!" In ker praktično nobeden izmed kandidatov za poslanca v državni zbor RS od leta 1992 naprej NI praznoval svojega 18. rojstnega dneva na dan volitev, so vsi kandidati za poslance protizakonito kandidirali za poslance, potem pa bili tudi protizakonito izvoljeni v Državni zbor RS. To velja za popolnoma vse poslance v Državnem zboru RS od leta 1992 do danes! Nihče ni bil tam zakonito! Posledice, ki sledijo iz teh popolnoma jasnih dejstev so alarmantne in praktično nepredstavljive. Pravno formalno NIČNI in BREZ pravne vrednosti so vsi poslanski mandati, zatem so formalno nični in brez pravne vrednosti vsi predsedniki Vlad RS in vsi njihovi ministri od leta 1992 do danes, nadalje pa so zaradi tega bili nezakonito izvoljeni in potrjeni tudi vsi sodniki na vseh sodiščih od leta 1992, do danes. Enako velja tudi za državne tožilce. Nezakonito so bili izvoljeni tudi vsi predsedniki Republike Slovenije, ki so podpisovali zakone in druge pravne predpise, ki so zaradi tega avtomatično neveljavni. Opisano nadalje pomeni, da so neveljavni tudi vsi zakoni in pravni predpisi, ki so jih od leta 1992 do danes sprejeli poslanci vseh neobstoječih oziroma nezakonitih mandatov. To tudi pomeni, da so neveljavni vsi sklepi, odredbe in uredbe vseh Vlad Republike Slovenije in njenih ministrstev od leta 1992 do danes. Nadalje to pomeni, da so neveljavne tudi vse sodbe vseh sodišč v Republiki Sloveniji od leta 1992 do danes. Neveljavni so vsi kazenski procesi in tudi vsi pravni posli sklenjeni po zakonih, ki so jih sprejeli nezakoniti poslanci DZ RS ter nezakoniti sodniki vseh sodišč v RS. Pravno formalno ne velja niti članstvo Republike Slovenije v EU in v NATO. Da je temu res tako, so ustno in pisno potrdili protizakonito delujoči »poslanci« sami in nezakoniti »predsednik« Borut Pahor, ko so s Spremembo in dopolnitvijo zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-D), dne 24. 02. 2021, št.: 003-02-2/2021-9, v prvi odstavek zgoraj navedenega 7. člena dodali besedo "že" pred besedo "dopolnil"! S tem svojim dejanjem so dejansko potrdili, da 29 let stara zakonska določba ni bila veljavna in upoštevana na nobenih volitvah. Dejstvo pa je tudi, da je celo ta dopolnitev Zakona o volitvah v državni zbor z dne 24. 02. 2021  pravno formalno NIČNA in BREZPREDMETNA, saj jo je sprejel nezakoniti Državni zbor RS oziroma nezakoniti poslanci in poslanke! Vinko Trček ponovno trdi, da gre za iste kriminalce, ki so od leta 1992 naprej brez legitimne in zakonite pravice kandidirali na volitvah v Državni zbor, saj na dan volitev NISO imeli 18. rojstnega dne! Njihova »izvolitev« je torej nesporno nezakonita ter neveljavna! Navedena dejstva jasno pomenijo, da tudi Zakon o nalezljivih boleznih, ki ga nameravajo v sredo sprejeti nezakoniti poslanci DZ RS, ne bo veljaven in posledično ne more biti veljaven niti za državljane in državljanke, zato jim ga v nobenem primeru ne bo treba spoštovati. Vinko Trček in Vojko Pogačnik, 27. rožnik 2022

Thu, 23. Jun 2022 at 13:12

1528 ogledov

Hitro širjenje podrazličic korona virusa pomeni višjo možnost okužbe za cepljene in prebolele
Znanstveniki na Harvardu so ugotovili, da se protitelesa nedavno prebolelih in tudi trikrat cepljenih, na virusa omikron BA.4 in BA.5 ne odzivajo učinkovito. To pomeni, da je verjetnost okužbe, čeprav gre za cepljene ali prebolevnike, precej višja. V študiji, ki je bila to sredo objavljena v reviji New England Journal of Medicine, so harvardski zdravniki primerjali protitelesa proti podrazličicama omikrona BA.4 in BA.5 s  starejšima različicama BA.1 in BA.2. Ugotovili, da se protitelesa na novi podrazličici omikrona zelo slabo odzivajo pri prebolelih in pri več krat cepljenih.  Pregledali so količine protiteles v krvi  27 sodelujočih, ki so bili trikrat cepljeni s Pfizerjevim cepivom in ugotovili, da je bila  dva tedna po prejemu poživitvenega odmerka raven odziva proti podrazličicama omikrona nekajkrat nižja kot raven zaščite, ki jo je to cepivo vzpostavilo proti starejšim različicam, kot sta bili gama in delta. Zaščita se torej zniža z vsako novejšo podrazličico omikrona.  "Protiteles proti koronavirusu je tako manj tudi pri starejših  podrazličicah omikrona BA.1 in BA.2, ne le pri različicah BA.4 in BA.5", je za CNN povedal eden izmed avtorjev članka in direktor Centra za virologijo in raziskave cepiv Dan Barouch. Podobna študijo so znanstveniki iz Houstona objavili prejšnji teden v znanstveni reviji Nature. Tudi oni ugotavljajo manjšo učinkovitost cepiv proti novima različicama BA.4 in BA.5. Z novima podrazličicama omikrona so se namreč okužili tudi tisti, ki so pred le nekaj meseci zboleli za njegovo starejšo podrazličico BA.2. Omikron naj bi mutiral z namenom izognitve protitelesom, pridobljenih s prejšnjo okužbo ali cepljenjem, je povedal patolog houstonske bolnišnice Dr. Wesley Long. Neodzivnost cepiva na podrazličice pomeni zanesljiv porast okužb tudi pri cepljenih in prebolelih, je dodal Barouch. Velik porast okužb pri cepljenih in nedavno prebolelih, napoveduje tudi inštruktorica na Oddelku za laboratorijsko medicino in patologijo Univerze v Washingtonu Pavitra Roychoudhury, ki upa, da bodo simptomi bolezni pri vseh vendarle potekali v blažji obliki. Znanstveniki napovedujejo, da nas najverjetneje čaka še več novih podrazličic koronavirusa, kar naj bi še pripomoglo k povečanemu neodzivu protiteles. Ob tem je treba opozoriti, da so se vse »napovedi znanstvenikov« v zvezi s plandemijo koronavirusa seveda tudi uresjedile, kar pa sicer ne kaže na visoko sposobnost teh »znanstvenikov«, marveč na nekaj povsem drugega. Razumnim ljudem niti ni treba pojasnjevati na kaj … Jasno je tudi, da so se že oglasili proizvajalci cepiv, ki pripravljajo »nov poživitveni odmerek«, ki se osredotoča predvsem na boj proti novim podrazličicam omikrona. Obenem pa bo kmalu več milijonom odmerkov cepiva potekel rok uporabnosti in jih bodo številne države »zavrgle«. Med njimi tudi Slovenija. Vojko Pogačnik, 23. rožnik 2022
Teme
kaj pomeni korporacija REPUBLIKA SLOVENIJA ustava republike slovenije ustava rs 30 let Ustave RS Sao Tome and Principe

Zadnji komentarji

Prijatelji

NAJBOLJ OBISKANO

Na današnji dan pred 30 leti so poslanci sprejeli Ustavo REPUBLIKE SLOVENIJE, ki kot kaže velja le za sužnje