Izšel je zbornik konferenc Slovenci – kdo smo in od kdaj smo tu?, z naslovom Staroselci v Alpah
Skupina raziskovalcev evropskega in slovenskega staroselstva (RES) je pripravila zbornik raziskav s posvetov, ki že deset let potekajo v Bovcu. Gre za tretji zbornik na tematiko Slovenci – kdo smo in od kdaj smo tu?
Stara Pravda
Slovenija

Nedelja, 7. november 2021 ob 09:50

Odpri galerijo

Skupina raziskovalcev evropskega in slovenskega staroselstva (RES) je pripravila zbornik raziskav s posvetov, ki že deset let potekajo v Bovcu pod pokroviteljstvom Gorniškega kluba Dr. Henrik Tuma. Temeljni cilj vsakoletnih srečanj je bil, pridobiti nove ali obuditi pozabljene, malo znane ali prikrite podatke o življenju v pradavnini na naših tleh. Gre za predstavitev novih podatkov o prazgodovinskih staroselcih Alp in okolice in s tem tudi izvora Slovencev in odnosa do evolucije sosednjih etnij, torej tudi do nastanka in evolucije indoevropskih narodov. Zato so bile zasnovane tudi z namenom, da vzpodbudijo institucije na področjih, relevantnih za raziskovanje prazgodovine, za nove raziskovalne projekte.

Zbornik, ki ga predstavljamo, je tretji v vrsti objav izbranih prispevkov s posvetov od leta 2010 do leta 2019 na tematiko Slovenci – kdo smo in od kdaj smo tu? Sestavljajo ga štirje tematski sklopi prispevkov: uvodni del (trije prispevki), arheologija v Alpah (štirje), zgodovinski viri (dva) in jezikovne raziskave (štiri).

V uvodnem delu sta dva nekrologa: pokojnemu akad. prof. dr. Antonu Mavretiču iz Združenih držav Amerike in Leopoldu Severju. Akademik Anton Mavretič, pionir slovenske vesoljske znanosti, je bil eden redkih, če ne kar edini izmed članov Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ki je zagovarjal avtohtonistično teorijo počela Slovencev. Leopold Sever pa je bil nepoklicni raziskovalec prazgodovine in starejše zgodovine Dolenjske, predvsem prazgodovinskih verovanj (naravoverstva) in mitov. Slovencem je prvi odkril povezavo utrjenih neolitskih naselij – gradišč z obrednimi mesti, kot so sveti, zdravilni studenci in mesta čaščenja ptic z njihovimi krajevnimi imeni Drmožniki in Tičnice.

Uvodni prispevek s področja prazgodovinske arheologije je pregled mostiščarske kulture Ljubljanskega barja, ki ga podaja odličen poznavalec te kulture Anton Velušček, ki je med drugim odkril doslej na svetu najstarejše, 5200 let staro leseno kolo in dele voza. Ljubljansko barje s pripadajočo mostiščarsko kulturo je bilo na prehodu od konca neolitika vse do zadnjega obdobja bronaste dobe pomembno križišče širjenja materialne kulture prvih poljedelcev/pastirjev iz Podonavja in z Balkana naprej v Alpe in tudi inovacijsko središče prvih metalurgov.

Janez Bizjak odkriva kontinuiteto več kot 4500 let stare avtohtone alpske kulture planinskega pašništva, pastirstva in rudarstva, ki je lastna alpskim narodom vse od Francije do Slovenije. To dokazuje na podlagi množice prastarih ledinskih imen, povsem enakih v različnih jezikih, a z istim pomenom, z ljudskim izročilom, miti in legendami, povezanimi z gorami, s predkrščanskimi običaji, šegami, z alpskim melosom v ljudski glasbi in navsezadnje tudi z istimi naravnimi vrednotami, kot so rodovni ponos, spoštovanje domovine in navezanost na rodno grudo, kar vse predstavlja eno in isto kulturno identiteto, last vseh alpskih narodov.

Marija Ogrin v prispevku o arheologiji visokogorja Vzhodnih Julijskih Alp na podlagi izkopavanj pokaže, da so bile naše Alpe prizorišče staroselskih dejavnosti: pastirstva, rudarstva, staroverskih obredov vse od neolitika prek kovinskih dob do rimske zasedbe. Tako imenovani rimski horror Alpium, strah pred visokogorjem, tudi v primeru slovenskih Alp ne velja in Slovenija nikoli, niti v prazgodovini in v času selitve narodov, ni bila čisto prazen, nenaseljen prostor.

Borut Križ, Milko Novič in Detlef Günter nam odkrivajo za takratno dobo vrhunsko tehnologijo železnodobnega barvnega stekla in njegovo umetniško lepoto. Železnodobna Dolenjska je bila z množično proizvodnjo drobnih barvnih steklenih jagod in figuric center železnodobne evropske steklarske umetnosti. S trgovskimi potmi je bila povezana s severom Evrope po Jantarski poti, z Alpami pa tudi z Balkanom, s Sredozemljem vse do Egipta pa po steklarski poti.

Fedja Klavora predstavlja arheološke in zgodovinske znamenitosti doline Soče vzdolž prastare naravne povezave Primorske čez prelaz Predel z Norikom po prometnici, ki je bila tudi v prazgodovini živa. 

V tretjem delu zbornika, ki je namenjen ponovnemu proučevanju pogledov na avtohtonost Slovencev v preteklih stoletjih, se je Duša Krnel Umek posvetila pregledu in proučevanju objav Davorina Trstenjaka. V drugi polovici 19. stoletja je gradil svoj avtohtonistični pogled na etnogenezo Slovencev na proučevanju antičnih del, zgodovinskih pisnih virov in del sodobnikov. Trstenjakove dokaze o avtohtonosti Slovencev v Alpah kritično primerja z nekaterimi novejšimi izsledki sodobnih genetskih in etnoloških raziskav in hkrati opozori, da je treba navedbe sodobnih zgodovinarjev o navedbah prednikov Slovencev v antičnih virih, ko pišejo o Venetih, Karnih, Noričanih, Japodih, Panoncih, znova kritično ovrednotiti.

Vincenc Rajšp je predstavil navedbe o Slovencih in južnoslovanskih narodih v delih Adama Bohoriča v latinsko pisani krajnski slovnici Arcticae horulae succisivae, diplomata Žige Herbersteina v Moskovskih zapiskih, Vinka Pribojevića v delu O podrijetlu i zgodama Slavena in Maura Orbinija v Kraljestvu starih Slovenov. Pokaže, da Bohoričevo enačenje etnonimov Venedi, Heneti, Vendi, Vandali s Sloveni, temelji na podlagi znanja in dosežkov na prelomu v novi vek takrat eminentnih duhovnih in civilizacijskih avtoritet.


							 

V četrtem sklopu, ki obravnava jezikovne vidike proučevanja počela Slovencev, so številne novosti, zanimive tudi za poklicne arheologe, zgodovinarje, jezikoslovce, genetike. Anton Perdih ugotavlja s pomočjo analize pogostosti glasov v sedemnajstih jezikih na njihovo medsebojno razdaljo pa tudi sorodnost. Na primeru sorodnosti jezikov, kot so etruščanski, venetski in retijski, ugotavlja, da so bliže stari slovenščini kot starim italskim jezikom. S slovenščino in nekaterimi njenimi narečji je tako mogoče razvozlavati stare napise, ker jim je stara slovenščina pred Trubarjem bližja kot antična grščina in latinščina.

Viljem Kralj se v prispevku vprašuje, ali so staroselci na otoku Braču govorili v preteklosti slovensko. Na podlagi analize dveh pisnih spomenikov iz 12. stol. Povaljska listina (l. 1184/1250) in Povaljski prag (leta 1184) ugotavlja, da je v besedilu veliko slovenski besed. Po analizi zgodovinskih navedb o naselitvi otoka pa pride do ugotovitve, da so bili slovensko govoreči staroselci na otoku že pred 7. stol. po Kr.

Janez Bizjak postavlja tezo, da je slovensko ime Veliki Klek za najvišjo goro v Avstriji starejše kot nemško Großglockner, ki so ga nekateri slovenski pisci zaradi nepoznavanja izvirnega imena napačno poimenovali Veliki Zvonar ali Veliki Zvonik. Za ime ledenika Pasterze, ki je bil prvotno pašna planina, nemški pisci priznavajo, da je slovenskega izvora. Z novejšimi arheološkimi raziskavami pa so ugotovili, da je planino Pastirci prekril led 1000 do 1500 let pr. Kr. To pa je tudi posreden dokaz, da je slovensko ime Pastirci prastaro in tudi, da je prvotno ime gore Veliki Klek slovensko.

Jože Rant in Duša Krnel Umek podajata nove jezikovne dokaze v prid tezi Maria Alineija in pokažeta, da obstoji jezikovni slovenski substrat v besediščih retoromanskih dialektov v Švici in krajevnem imenoslovju švicarskih in italijanskih vzhodnih Alp. Jezikoslovec Alinei v okviru teorije paleolitske kontinuitete razlaga in zagovarja tezo, da so ravno priseljenci iz osrčja Slovenije prvi prinesli v Dolomite znanje o poljedelstvu, pastirstvu in metalurgiji in s tem prispevali k ustvarjanju etnične identitete Ladincev, kar podpira z jezikoslovnimi dokazi. Avtorja z novimi dejstvi nakazujeta, da v primeru oblikovanja identitete Ladincev in Retoromanov ni šlo za prenos poljedelskih, živinorejsko/pastirskih inovacij in metalurgije morda v bronasti dobi ali pozneje, ampak so bili po vsej verjetnosti posledica možne poselitve alpskega prostora s predniki Slovencev že ob koncu neolitika. Pojasniti obstoj slovenskega jezikovnega substrata predstavlja zahteven in pomemben interdisciplinarni znanstven izziv za zgodovinarje, arheologe, jezikoslovce, genetike in etnologije.

Duša Krnel Umek, 07. listopad 2021                             

 

                 

Galerija slik

Zadnje objave

Tue, 7. Dec 2021 at 09:27

0 ogledov

Namesto, da bi Ustavno sodišče odločalo o Vladnih odlokih, ki kršijo pravice otrok, raje odloča o že neveljavnih odlokih.
Odločba Ustavnega sodišča, da je pogoj PC za zaposlene v državni upravi v neskladju z Ustavo, ponovno dokazuje, da z odloki brez zakonske podlage ni moč vladati! A Vlada RS se požvižga nad tem, njeni ministri pa modrujejo o zdravi kmečki pameti in vrhunskih političnih navijačih (Aleš Hojs) ter o stopnjevanju ukrepov v tujini (Boštjan Koritnik). Pravice ljudi, pravna država in Ustava RS, so zanje zgolj deveta briga.  Kdor se zavzema za pravico do svobode odločanja o lastnem živenju in telesu, zapisanih v členih 14. do 18. Ustave RS, je lahko upravičeno zaskrbljen nad stališči ustavnih sodnikov, kljub temu, da so ti Vladni PC odlok razveljavili. Skrbi namreč mnenje, da bi, v kolikor bi bila urejena »ustrezna« zakonska podlaga, podobno, kot je to urejeno v Avstriji, tudi obvezno cepljenje vseh državljanov in državljank, lahko bilo skladno z Ustavo RS. Čeprav o tem dejansko ustavni sodniki sploh niso odločali. Ustavno sodišče RS je s hokejskim rezultatom 6:3 odločilo, da je bil pogoj prebolelosti ali cepljenja (PC), ki ga je vlada 1. vinotoka letos hotela uvesti za zaposlene v državni upravi, v neskladju z Ustavo. Ustavni sodniki so zapisali, da je pogoj PC primerljiv z uvedbo obveznega cepljenja, kar pa bi bilo treba urediti v skladu z zakonom o nalezljivih boleznih. Ustavno sodišče se svojo odločbo ni opredelilo do vprašanja, ali bi bil presojani ukrep, v kolikor bi bil odrejen na ustrezni zakonski podlagi, ustavno dopusten z vidika načela sorazmernosti in načela enakosti pred zakonom. Na Ustavnem sodišču zato opozarjajo, da njihova odločitev ne pomeni, da je cepljenje zaposlenih kot pogoj za opravljanje določenih dejavnosti ali poklicev nesorazmeren ukrep, pač pa pomeni, da bi bilo treba ta ukrep urediti v skladu z Zakonom o nalezljivih boleznih (ZNB), ki za cepljenja določa pravila in postopek. "Ustavno sodišče je zelo lepo razložilo razliko med avstrijskimi in slovenskimi ukrepi. Povedali so, da je v Avstriji sprejet poseben zakon, ki ministru omogoča, da sprejema ukrepe na podlagi odredb oz. odlokov, naša zakonodaja pa seveda ni takšna," je v Odmevih na TV Slovenija pojasnila pravnica Nataša Pirc Musar. Ustavno sodišče RS je tudi jasno povedalo, da je treba spoštovati Zakon o nalezljivih boleznih, ki bi ga slovenski Državni zbor moral po eni izmed prejšnjih odločb Ustavnega sodišča popraviti že poleti, pa tega ni sposoben, ali pa noče narediti. Izpodbijana določba 10.a člena Vladnega odloka tudi ne omogoča primerjave s pogojem PC, kakršen je uveden v Avstriji. Avstrijski zakonodajalec je namreč sprejel zakon, s katerim je ustvaril izrecno in posebno zakonsko podlago za sprejemanje tovrstnih pogojev, medtem ko v Sloveniji zakonodajalec tega ni storil. Kot kaže poskuša sedaj slovenska Vlada s pomočjo poslancev DZ, podobno podlago uzakoniti z zakonom PKP 10, čeprav tudi to ni ravno primerljivo z avstrijskim modelom. Avstrijska ureditev je namreč tudi po vsebini bistveno drugačna, kot je bila izpodbijana slovenska ureditev. Uvedba pogoja PC v Avstriji omejuje predvsem določeno javno življenje, v Sloveniji pa so poskusili uvesti pogoj PC z ukrepom izvršilne veje oblasti – z odlokom – in izključno za dostop do dela, pa še to samo za zaposlene v državnih organih. Ustavno sodišče RS je ugotovilo, da je šlo za določitev delovnopravnega pogoja za opravljanje dela v državni upravi in zato za položaj, ki je bil v bistvenem primerljiv s položaji, ko je cepljenje določeno kot delovnopravni pogoj za opravljanje različnih vrst del oziroma poklicev. Da je pogoj PC v neskladju z Ustavo, so glasovali ustavni sodniki Rajko Knez, Matej Accetto, Rok Čeferin, Špelca Mežnar, Marijan Pavčnik in Katja Šugman Stubbs. Proti so glasovali Klemen Jaklič, Rok Svetlič in Marko Šorli.  Sodnika Jaklič in Svetlič sta dala odklonilni ločeni mnenji. Pritrdilna ločena mnenja pa so dali sodnici Mežnarjeva in Šugman Stubbsova ter sodniki Čeferin, Knez in Pavčnik. To pomeni, da se je v celoti z Odločbo Ustavnega sodišča strinjal zgolj ustavni sodnik Matej Accetto. O tovrstni stalni praksi odločanja ustavnih, pa tudi vrhovnih sodnikov smo na našem portalu že pisali. Celotno odločbo Ustavnega sodišča lahko preberete tukaj. Vojko Pogačnik, 07. 12. 2021

Mon, 6. Dec 2021 at 08:47

69 ogledov

Po svetu narašča prodaja orožja, ki so ga lani prodali za 531 milijard dolarjev
Podatki Stockholmskega mednarodnega mirovnega raziskovalnega inštituta (Sipri) kažejo, da je prodaja orožja in vojaških storitev v letu 2020 dosegla rekordno raven in vrednost 531 milijard dolarjev. To je 1,3 odstotka več kot leto prej. Navedeni inštitut je sporočil, da že šesto leto zapored raste prodaja pri stotih največjih proizvajalcih orožja in to kljub krčenju svetovnega gospodarstva. V primerjavi z letom 2015, je prodaja orožja večja za 17 odstotkov. Prvo mesto v svetovni orožarski industriji pripada ZDA, kjer je 41 podjetij prodalo za 285 milijard dolarjev orožja. To predstavlja kar 54 odstotkov prodaje prvih stotih podjetij. Tudi največjih pet proizvajalcev orožja od leta 2018 ima sedež v ZDA.   Kitajska je na drugem mestu, njeni največji proizvajalci pa so lani prodali za 66,8 milijarde dolarjev orožja, kar je 1,5 odstotka več kot v letu 2019. Kitajski delež med stotimi največjimi proizvajalci orožja znaša 13 odstotkov. Med stotimi največjimi proizvajalci orožja na svetu je 26 evropskih. Ti so lani skupaj prodali za 109 milijard dolarjev orožja, kar predstavlja 21 odstotkov celotne prodaje orožja. Že tretje leto zapored pa je upadla ruska prodaja orožja, ki je lani znašala 26,4 milijard dolarjev. Ruska prodaja orožja predstavljala pet odstotkov prodaje stotih največjih proizvajalcev. Rusija proda manj orožje, ker Indija in Kitajska hitro razvijata lastno orožarsko industrijo. Med stotimi največjimi proizvajalci orožja so še podjetja iz Izraela, Japonske, Indije in Južne Koreje. V zgodovini človeštva je do naraščanja proizvodnje in prodaje orožja običajno prihajalo preden je prišlo do večjih spopadov svetovnih razsežnosti. Herman Bezjak, 06. gruden 2021

Mon, 6. Dec 2021 at 08:17

286 ogledov

V Italiji necepljene izključujejo iz javnega življenja
V Italiji so v veljavo stopili strožji ukrepi za zajezitev koronavirusa. V skladu z njimi so necepljeni oziroma tisti, ki covida-19 niso preboleli, izključeni iz večjega dela javnega življenja. Vstop v restavracije, kulturne ustanove in na športne prireditve je dovoljen le še cepljenim in prebolevnikom. Vlada premierja Maria Draghija je strožje ukrepe sprejela konec prejšnjega meseca, veljali pa bodo najmanj do 15. prosinca naslednje leto. Iz ukrepov so izvzeti otroci do 12. leta starosti. Vsi potniki v javnem prometu morajo biti cepljeni, prebolevniki ali pa morajo imeti negativen test na koronavirus. Svoj status dokazujejo s t. i. zelenim potrdilom (Green Pass), ki je na voljo v digitalni ali natisnjeni obliki. Na smučiščih v Italiji velja pravilo PCT, v gorskih kočah pa PC in jih lahko obiščejo samo cepljeni in prebolevniki. Tujci lahko svoj status dokazujejo z evropskim covidnim potrdilom. S 15. grudnom bo v Italiji postalo cepljenje obvezno za vso osebje, zaposleno v šolah, za policiste in vojake. Že od meseca malega travna pa je cepljenje proti covid-19 obvezno za vse zdravstvene delavce. Od vinotoka v Italiji velja tudi pravilo, po katerem morajo biti vsi zaposleni cepljeni, prebolevniki ali pa morajo imeti veljaven test na koronavirus. STA in Vojko Pogačnik, 06. gruden 2021              

Sun, 5. Dec 2021 at 12:59

525 ogledov

V prvih 3. mesecih odobritve cepiv Pfizer, je bilo prijavljenih 150.000 resnih neželenih dogodkov in več kot 1.200 smrti
Pred dvema dnevoma je spletni novičarski portal LifeSiteNews objavil novico o tem, da je FDA (Ameriška uprava za hrano in zdravila) objavila prvo serijo dokumentov, ki jih je uporabila za odobritev Pfizerjevih cepiv COVID-19, vključno s poročilom, ki podrobno opisuje več kot 150.000 resnih neželenih dogodkov in več kot 1.200 smrti, povezanih s cepljenjem. Podatke je pregledala Ameriška uprava za hrano in zdravila (FDA), preden je letos poleti podelila popolno odobritev posnetkov Pfizer-BioNTech COVID-19 (BNT162b2), vendar so bili v javnosti objavljeni šele prejšnji mesec. FDA je dokumente objavila 19. listopada, mesece po tem, ko je ameriška vladna agencija prejela zahtevo v skladu z Zakonom o svobodi informacij (FOIA),  ki jo je vložil odvetnik Aaron Siri v imenu skupine približno 30 znanstvenikov, akademikov in raziskovalcev,  ki so zahtevali preglednost o informacijah, ki so bile uporabljene za oceno varnostnega profila injekcij oz. cepiv. V odgovor se je FDA odločila izpodbijati zahtevo skupine na sodišču in dvignila veliko prahu, ko je zveznega sodnika pozvala, naj ji odobri odlog 55. let, da v celoti objavi dokumente, ki jih je pregledala, preden je končno meseca velikega srpana letos podelila popolno odobritev za Pfizer cepivo za ljudi, starejše od 16 let. Šele zdaj je FDA objavila približno 91 strani dokumentov, ki jih je pregledala, preden je odobrila cepivo Pfizer, kar je zgolj majhen del od približno 329.000 strani, ki jih še ima. "Dva meseca in en dan po  tožbi in skoraj tri mesece, odkar je izdala licenco za Pfizerjevo cepivo Covid-19, je FDA izdala prvi krog dokumentov, ki jih je pregledala pred licenciranjem tega izdelka," je odvetnik Aaron Siri  zapisal  v svoji objavi 19. listopada. Informacije razkrite v objavljenih dokumentih, ki sestavljajo le majhen odstotek ogromne količine podatkov, ki so še vedno prikriti, so povzročile resne pomisleke glede resjedne varnosti vse bolj zahtevanih zdravil. Med objavljenimi dokumenti je 38-stranski dokument z naslovom »KUMULATIVNA ANALIZA POROČIL O NEŽELENIH DOGODKIH PO DOVOLJENJU«, v katerem je podrobno opisana vrsta resnih neželenih dogodkov, povezanih z dvojnim cepljenjem mRNA v samo prvih treh mesecih po tem, ko je FDA odobrila cepivo. Iz poročila izhaja, da je bilo med 1. grudnom 2020 in 28. svečanom 2021 v Pfizerjevi varnostni bazi podatkov zabeleženih okoli 42.086 primerov, od tega 25.379 medicinsko potrjenih in 16.707 nezdravstveno potrjenih. Poročila so vsebovala skupno 158.893 resnih neželenih dogodkov, ki so nastali po cepljenju v več deset državah po vsem svetu. »Večina primerov (34.762) je bila prejetih iz Združenih držav (13.739), Združenega kraljestva (13.404), Italije (2.578), Nemčije (1913), Francije (1506), Portugalske (866) in Španije (756); preostalih 7324 je bilo razporejenih med 56 drugih držav,« je zapisano v dokumentu.  Dokument s citiranjem »veliko število spontanih poročil o neželenih dogodkih, prejetih za izdelek«, vključuje le resne poročane neželene dogodke. Ni pa jasno, koliko poročil, ki veljajo za "neresne", je bilo poslanih v tem obdobju.  Velika večina dogodkov se je zgodila pri ženskah (29.914), v primerjavi z moškimi (9.182). Največji delež neželenih učinkov na podlagi starosti se je pojavil pri ljudeh, starih od 31 do 50 let (13.886). Med prijavljenimi neželenimi učinki je bilo približno 25.957 primerov motenj živčnega sistema, 17.283 mišično-skeletnih in vezivnih bolezni, 14.096 gastrointestinalnih motenj, 8.848 bolezni dihal, prsnega koša in mediastinalnega prostora, 8.476 kožnih in podkožnih bolezni itd.  Poročali so o popolnem ali stalnem okrevanju v 19.582 primerih, pri čemer jih je 520 ozdravelo s trajnimi posledicami (kronično stanje), medtem ko v času poročila približno 11.361 primerov še ni okrevalo. Status nadaljnjih 9.400 cepljenih ni bil znan.  Zaskrbljujoče je, da se je s smrtjo končalo 1.223 primerov.  Ni povsem jasno, koliko od prijavljenih smrti in poškodb je bilo neposredno mogoče pripisati Pfizerjevim injekcijam COVID-19.   Iz dokumenta izhaja, da njegova zbirka podatkov vsebuje opise neželenih dogodkov, "o katerih so spontano poročali Pfizerju, primerov, o katerih so poročali zdravstveni organi, primerov, objavljenih v medicinski literaturi, primerov iz marketinških programov, ki jih sponzorira Pfizer, neintervencijskih študij in prijavljenih primerov resnih neželenih učinkov iz kliničnih študij ne glede na oceno vzročnosti."  Poleg tega dokument ugotavlja, da »kopičenje poročil o neželenih dogodkih (AER) ne pomeni nujno, da je določen AE povzročilo cepivo; namesto tega je dogodek lahko posledica osnovne bolezni ali kakšnega drugega(-ih) dejavnika(-ov), kot je pretekla anamneza ali sočasno jemanje zdravil.”  Čeprav ni jasno, v kolikšni meri so injekcije same povzročile hude neželene dogodke, ki jih najdemo v poročilu, bi morala biti velika zaskrbljenost že samo število in resnost dogodkov in smrtnih žrtev, o katerih so poročali v zvezi s cepljenjem. Vsaj začasna prekinitev injekcij do nadaljnje preiskave, je običajen odziv, ko se pri novih cepivih pojavi ta raven možnih negativnih škodljivih reakcij. Toda iz neznanega razloga se to v tem primeru ni zgodilo. Prijavljeni smrtni primeri in resni neželeni dogodki so skladni z vedno večjo količino podatkov, predloženih v Sistem za poročanje o neželenih dogodkih po cepivih (VAERS) – pasivni sistem poročanja vlade ZDA za beleženje reakcij na cepiva – ki kažejo na resen porast neželenih učinkov cepiva od uvedbo injekcij COVID-19 podjetja Pfizer in drugih večjih proizvajalcev zdravil, vključno z Moderno in Johnson & Johnson.  Do 19. listopada je bilo samo v Združenih državah v VAERS poslanih približno 664.744 poročil o neželenih dogodkih po cepljenju proti COVID-19  , vključno z 8.898 smrtnimi žrtvami in 41.501 hospitalizacijami. Če pa se obseg razširi na poročila VAERS, ki niso iz ZDA, je bilo prijavljenih 913.266 neželenih dogodkov, vključno z 19.249 smrtnimi žrtvami in 97.561 hospitalizacijami.  Novice o resnih neželenih dogodkih in celo smrtih, povezanih s cepljenjem, v prvih treh mesecih po odobritvi EUA prihajajo, ko je vlada ZDA podelila popolno imuniteto pred odgovornostjo Pfizerju in drugim proizvajalcem cepiv COVID-19, katerih zdravila so vse bolj obvezna.  V skladu z Zakonom o pripravljenosti javnosti in pripravljenosti na izredne razmere za medicinske protiukrepe proti COVID-19  (PREP) meseca sušca 2020 v  skladu z oddelkom 319F–3 Zakona o javnem zdravstvu so proizvajalci cepiv proti COVID-19 zaščiteni pred vso odgovornostjo, vključno „pred tožbami in odgovornostjo v skladu z zvezno in državno zakonodajo v zvezi z vsemi zahtevki za škodo, ki jo povzroči, izhaja iz, v zvezi z, ali je posledica dajanja ali uporabe zajetega protiukrepa [cepiva proti COVID-19] posamezniku.«   "Ameriška zvezna vlada je podjetjem Pfizer, Moderna in J&J podelila popolno imuniteto za kakršno koli poškodbo, ki jo povzročijo njihova cepiva proti Covid-19,"  je  Siri zapisal v drugi objavi Substack 27. oktobra. "Tako je: ne morete jih tožiti, če ste poškodovani zaradi njihovega cepiva Covid-19."  "Čeprav vam njihov izdelek morda ne daje imunitete, je imuniteta zagotovljena," je pripomnil odvetnik. V nadaljevanju je pojasnil, da so farmacevtska podjetja, ki proizvajajo zabojnike COVID, celo zaščitena pred tožbami zaradi domnevnih "namernih kršitev", pri čemer je opozoril, da lahko v skladu z naslovom 42 [ 42 USC § 247d-6d (c)(5)] posamezniki "tožijo samo za namerno kršitev, če jih zvezna vlada najprej toži zaradi takega ravnanja."  "In kakšne so možnosti, da bo zvezna vlada to storila po divji promociji cepiva?" Siri je nadaljeval in nakazal, da je verjetnost zvezne pravde "približno tako verjetna, kot je FDA kdaj priznala, da je promovirala cepivo, ki je povzročilo široko škodo."  Pfizerjeva popolna imuniteta pred tožbami, povezanimi z injekcijami COVID-19, je zagotovljena kljub dejstvu, da ima podjetje dolgo zgodovino civilne in kazenske odgovornosti za druga zdravila.  Leta 2009 je bil Pfizer, v največji zdravstveni poravnavi zaradi prevare  v zgodovini ameriškega ministrstva za pravosodje,  prisiljen  izplačati 2,3 milijarde $ in se tako "rešil pred kazensko in civilno odgovornostjo, ki izhaja iz nezakonite promocije nekaterih farmacevtskih izdelkov."   Odvetnik Siri je mnenja, da je lekcija, ki se jo je treba naučiti, potem ko FDA počasi objavlja podatke, ki jih je pregledala, preden je odobrila Pfizerjeve napade COVID-19, "da državljanske in individualne pravice nikoli ne smejo biti odvisne od nobenega medicinskega postopka."  "To je zadnja zapora nevarnemu avtoritarizmu, ki nastane, ko dovolimo vladi, da odloči, kaj je treba injicirati ali dajati v ali na naša telesa," je dejal Siri in dodal: »Ne glede na vaše stališče o cepivu Covid-19: Vsak Američan bi moral zavrniti, da vlada odloči, katere medicinske postopke mora opraviti, da bo imel službo.« LifeSiteNews in Bojan Strašek, 05. gruden 2021

Sat, 4. Dec 2021 at 14:09

535 ogledov

Neustavno, protizakonito in moralno sporno ravnanje Zavoda RS za zaposlovanje, ki se norčuje iz iskalcev zaposlitve
Od državljanke, ki je želela ostati anonimna, smo prejeli opis dogodka v zvezi z njeno vlogo-prijavo za denarno nadomestilo za čas brezposelnosti ter vpisom v bazo iskalcev zaposlitve. V predstavljenem primeru gre za očitno sporno ravnanje in nesprejemljive pritiske Zavoda RS za zaposlovanje, zato smo se odločili, da bomo prejeto zgodbo objavili ter z njo seznanili širšo slovensko javnost. Tri dni zatem, ko se je gospa prijavila na Zavod RS za zaposlovanje, je že prejela telefonski klic svetovalke, ki jo je obvestila o prvem razgovoru glede izdelave načrta o njeni zaposlitvi. Dogovorili sta se, da bosta razgovor opravili telefonsko. Iskalka zaposlitve je namreč svetovalki povedala, da se lahko osebno oglasi, vendar ne namerava izpolniti pogoja PCT, ki je zanjo pravno, etično in moralno sporen. Še istega dne je iskalka zaposlitve od omenjenega zavoda prejela e-pošto, v kateri je že bila prva napotitev na delo. Poziv za delo je bil naslednji: Preverjanje PCT pogoja pred nakupovalnim centrom. Zavod je torej po elektronski pošti obvestil iskalko zaposlitve, da se naj odzove na ponujeno delo, pri katerem bo kot oseba preverjala izpolnjevanje PCT pogojev pred trgovsko poslovnim centrom.  Dopis zavoda se je glasil:   »Spoštovani(a) Jana Novak, Zavod RS za zaposlovanje vas obvešča o prostem delovnem mestu. V roku 24 ur pričakujemo vaš odgovor (Odgovor/Reply), ali želite napotitev na prosto delovno mesto ali pa nam sporočite razlog, zaradi katerega ne želite biti napoteni. Lep pozdrav! Zavod RS za zaposlovanje« Iskalka zaposlitve, (domnevna Jana Novak, sicer pa anonimna državljanka) je na prejeto e-pošto odgovorila: »Spoštovani, obveščam vas, da vašega predloga za delo ne nameravam sprejeti, saj je proti  mojim moralnim načelom. Prav tako je vaš predlog nezakonit in nima nobene pravne podlage, saj gre za kršitev Ustave RS ter za grob poseg v človekove pravice in v varovanje osebnih podatkov. Iz zgornjih razlogov vas naprošam, da mi tovrstnih napotitev za delo več ne pošiljate. Lep pozdrav, Jana Novak« Očitno je, da je svetovalka zaposlena na Zavodu RS za zaposlovanje, po opravljenem telefonskem razgovoru z iskalko zaposlitve, ki ji je pojasnila, da se ne more osebno udeležiti razgovora z njo zato, ker ne namerava izpolniti PTC pogoja, kljub temu, ali pa morda prav zato tej isti iskalki zaposlitve poslala e-pošto, s katero jo je napotila na delovno mesto – preverjanje PCT pogoja pred nakupovalnim centrom. Glede na predhodno telefonsko obrazložitev iskalke zaposlitve, da je zanjo PTC pogoj pravno in moralno sporen, zato ga sama ne namerava izpolniti, ravnanja svetovalke Zavoda RS za zaposlovanje ni možno razumeti drugače, kot popolno norčevanje iz iskalke zaposlitve. Lahko res obstaja še ena možnost, da je namreč svetovalka opravilno nesposobna ter neuravnovešena oseba, vendar v tem primeru ne bi mogla opravljati službe oziroma del in nalog, ki jih v omenjenem zavodu dejansko opravlja.  Iskalka zaposlitve nam je pojasnila, da bo, v kolikor bo Zavod RS za zaposlovanje na ta način še naprej ponujal oz. pogojeval delo, tega zaradi svojih moralnih, etičnih in obenem protiustavnih načel ne bo sprejela, četudi bi posledično ostala brez denarnega nadomestila. Zavod RS za zaposlovanje bi bilo treba vprašati, ali morebiti že imajo izdelan načrt, kakšno delo lahko ponudijo ljudem, ki se ne strinjajo s PCT pogoji in podobnimi protiustavnimi pogoji, saj je vedno večjemu številu ljudi kristalno jasno, da gre zgolj za svetovno plandemijo. Morda bi Zavod RS za zaposlovanje tudi moral spremeniti ime. Predstavljal naj bi inštitucijo, ki naj bi delala za ljudi. Kot kaže pa dejansko delajo za ugrabitelje pravne države, kar je zelo sporno, nesprejemljivo in protiljudsko. Herman Bezjak, 04. gruden 2021

Fri, 3. Dec 2021 at 12:14

1089 ogledov

Slovenija bo kot zvesti pes sledila covidnim ukrepom Avstrije in Nemčije
Predsednik slovenske Vlade Janez Janša je ob obisku, sedaj že odstopljenega avstrijskega kanclerja Sebastiana Kurza 8. kimavca letos dejal, da je bila v boju proti koronavirusu prav Avstrija nekakšen vzgled za Slovenijo. Ocenil je tudi, da je bila prav naša severna soseda ena od redkih evropskih držav, ki je bila med najbolje pripravljenimi na to pandemijo. Pri številnih ukrepih se je tako slovenska Vlada zgledovala prav po Avstriji. Da se je slovenska politika, ne le sedanja Vlada, marveč tudi vse prejšnje, v mnogočem zgledovala po Nemčiji, seveda ni nobena skrivnost. Zato se morajo vsi, ki so za svobodo cepljenja ter za svobodo odločanja o svojem telesu in življenju (nedotakljivost človekovega telesa), resno zamisliti nad ukrepi, ki so sedaj uvedeni v Avstriji in Nemčiji, še bolj pa nad tem, kar bodo v teh dveh državah uvedli meseca svečana prihodnje leto. V Avstriji je bilo do dne 02. 12. 2021 polno cepljenih 67,3 %, z enim odmerkom pa 71,5 % prebivalcev, v Nemčiji pa je bilo polno cepljenih 68,7 % ter z enim odmerkom 71,5 % prebivalcev. Primerjava s Slovenijo pokaže, da je bilo pri nas polno cepljenih 54,6%, z enim odmerkom pa 58,7% prebivalcev. V obeh nemško govorečih državah je že uveden pogoj PC, s čimer so necepljeni državljani in državljanke nedvomno diskriminirani v nasprotju z Uredbo (EU) 2021/953 Evropskega parlamenta in Sveta, z dne 14. rožnika 2021. S tem se visoko opevana vladavina prava v EU in posameznih državah članicah EU konča! Očitno je tudi, da bo tako v Avstriji, kot v Nemčiji uvedeno obvezno cepljenje. Kazni za tiste, ki se ne bodo hoteli cepiti, so v Avstriji že znane, v Nemčiji pa jih še pričakujemo. Glede Avstrije je znano, da bodo tisti, ki se ne bodo cepili, kaznovani s 3.600 evrov globe ali štirimi tedni zapora. Če se še vedno ne bodo želeli cepiti, bodo kaznovani z globo v višini 7.200 evrov. Glede na nesporna dejstva, da se politika v Sloveniji zgleduje prav po Avstriji in Nemčiji, lahko upravičeno pričakujemo, da bodo z zamikom tudi v Sloveniji sprejeti podobni zakoni in kazni. Politika bo storila vse, da se delež cepljenih dvigne in se bo zato požvižgala na pravo, Ustavo, človekove pravice in človekove svoboščine, skratka na vse! Pred dvema dnevoma je sicer vodja posvetovalne skupine za cepljenje Bojana Beović v oddaji Vroči mikrofon na Radiu Slovenija dejala, da se ji zdi pravična rešitev participacija za hospitalizacijo necepljenih: "Na skupini se uradno o tem še nismo pogovarjali, dobivam pa številne pobude, da bi se v Sloveniji uvedlo nekaj podobnega kot drugod, in mislim, da bomo to tudi obravnavali. Nekateri ljudje smo odgovorno pristopili k epidemiji in se cepili. Z nekim minimalnim tveganjem, ampak vendarle. Potem so pa tu drugi, ki se niso cepili, uživajo pa vse ugodnosti. Tukaj je treba stvari postaviti na tehtnico. Participacija za hospitalizacijo necepljenega bi bila, mislim, pravična rešitev." Kakšne ugodnosti naj bi uživali necepljeni sicer ni povsem jasno, je pa nesporno dejstvo, da gre spet za načrtno kršitev Ustave RS in za načrtno diskriminacijo lastnih državljanov in državljank. Dejstvo je tudi, da prav Bojana Beović sodi med tiste, ki so zaradi covid plandemije deležni posebnih ugodnosti, vključno z višjimi prihodki, ki jih z davki plačujemo cepljeni in necepljeni! Glede na to, da so prihodnji covid ukrepi v Sloveniji pravzaprav predvidljivi, je že sedaj čas, da vsi, ki želijo živeti v svobodni družbi, ki bo temeljila na spoštovanju temeljnih človekovih pravic in svoboščin, delujejo in ukrepajo v smeri oblikovanja tovrstne vzporedne družbe domorodnih živih ljudi, kar bo na podlagi mednarodne Deklaracije o pravicah domorodnih ljudi, dolžna upoštevati tudi REPUBLIKA SLOVENIJA, ki jo je sopodpisala. Vard Lipovšek, 03. gruden 2021     
Teme
Staroselci v Alpah kdo smo Slovenci zbornik o staroselcih izvor Slovencev Gorniški klub dr Henrik Tuma Domoznanstvo

Zadnji komentarji

achilles arrow :

1.12.2021 12:31

#1 IDEM
Dajana Babič :

1.12.2021 12:28

Bravo!

Prijatelji

NAJBOLJ OBISKANO

Izšel je zbornik konferenc Slovenci – kdo smo in od kdaj smo tu?, z naslovom Staroselci v Alpah