Domorodci so doma tudi v Sloveniji!
Štiri generacije Slovencev pred sedaj živečo, so same sebe označevale za domorodce. Ali torej v Sloveniji še živijo domorodci, ali pa je bil nad njimi izveden največji zločin proti človeštvu - rodomor ali genocid?!
Stara Pravda
Slovenija

Torek, 26. oktober 2021 ob 13:20

Odpri galerijo

Kdo in kaj so domorodci ali domorodna ljudstva?! Se lahko mednje uvrščamo tudi Sloveni, Slovenci?! Definicij in označb za domorodna ljudstva je več. Očitno pa je, da za selekcioniranje domorodnih ljudstev dandanes ne obstajajo enotna merila. Domorodna istovetnost ima namreč različen pomen različnim posameznikom in družbam. Obstajajo definicije, ki se zlasti osredotočajo na časovno obdobje prebivanja na določenem območju. Za druge definicije je bistvenega pomena pripadnost neki skupnosti.

Svetovna banka ima na primer lastno definicijo domorodnosti zaradi ekonomskih vzrokov, po kateri se domorodci po omiki razlikujejo od prevladujoče družbe, poleg tega pa so prikrajšani v procesu razvoja. Pri Združenih narodih se definicija kriterijev za domorodne ljudi ali ljudstva deli na šest delov:

- povezava z zemljo in območjem poselitve;

- prizadevanje za avtonomijo in samoodločbo;

- ponovno zanimanje za različne omike in jezike;

- zgodovinska izkušnja okupacije;

- stalne posledice razlastitve in podrejenosti;

- skupni vplivi modernosti.

Ena izmed sestavnih delov istovetnosti domorodcev je tudi vera. Velikokrat se je skupaj z okupacijo in kolonizacijo odvijal še proces uničenja avtohtone rodne vere domorodcev preko procesa pokristjanjevanja ali islamizacije. Avtohtona, domorodna vera Slovencev, je kljub stoletjem pokristjanjevanja v določeni meri in na prikrit način preživela vse do danes.

Redkokdo med nami ve, da obstaja mednarodni dan naravnih ali domorodnih ljudstev, ki ga obeležujemo vsako leto 9. velikega srpana v znak spomina na prvi sestanek Delovne skupine Združenih narodov za domorodne prebivalce, ki je potekal v Ženevi leta 1982. Generalna skupščina OZN je dne 13. 9. 2007 sprejela Deklaracijo Združenih narodov o pravicah domorodnih ljudi, ki vsem domorodnim ljudstvom priznava njihove pravice. To deklaracijo je ratificirala tudi Republika Slovenija, ki jo je zato dolžna spoštovati in priznati domorodcem vse, kar jim v skladu z deklaracijo tudi pripada. 

Po jezikih – ti so najboljši in najprimernejši označevalci različnosti omik, – lahko razdelimo vsa ljudstva sveta na kar 6.000 skupin. Od teh naravna ljudstva ali domorodci predstavljajo kar 4.000 do 5.000 skupin, razpon pa je tako velik zaradi različnih definicij, kdo je pripadnik naravnega ljudstva ali domorodec.

Celino Evropo danes naseljuje približno 750 milijonov ljudi, pri katerih gre v večini za potomce domorodnih ljudstev. Je pa res, da se ti v glavnem ne zavedajo svoje domorodnosti. Med ljudstvi vsekakor obstaja velika različnost v omiki, jeziku in prostoru naselitve. Velika razlika je tudi v številu govorcev posameznih jezikov.

Dandanes pod pojmom domorodci predvsem razumemo »plemena« in etnije v tretjem svetu, v Afriki, Aziji in Ameriki. Toda to nikakor ne drži in ne ustreza resjedi. Zgodovinski kolonializem, ki ga v povezavi z domorodci najpogosteje omenjamo, ima svoje imperialne korenine v predhodnem pokristjanjevanju evropske celine. Cesarstvo in verski misijonarji, so hoteli najprej spreobrniti k čaščenju enega in edinega zveličavnega Boga številna domorodna ljudstva v Evropi.

Žrtev tovrstnega imperializma in nasilnega pokristjanjevanja so bili tudi naši predniki Sloveni, ki so bili deležni okupacije ter vsiljevanja krščanske vere in fevdalnega sistema v obdobju Karla Velikega in poznejšega Svetega rimskega cesarstva. Slovenski rodovi so bili zlasti od devetega stoletja naprej načrtno vključeni v uničevanje njihove domorodne omike in rodne vere. Kljub temu, pa je neizpodbitno dejstvo, da so posamezni elementi tako omike, kot tudi vere preživeli in se ohranili vse do danes. Ker pa so bili naši predniki, ki so ostajali zvesti svojemu izvoru in izročilom, običajno hudo preganjani in se je nad njimi načrtno izvajal rodomor, so se umaknili v tajnost in navzven namenoma niso kazali znakov izvirne domorodnosti.

Kako je torej s slovensko domorodnostjo?! Večina današnjih Slovencev sploh ne ve, da so se njihovi pra pradedje imeli za domorodce in se tako tudi opredeljevali. Gre za obdobje v katerem so živele zgolj štiri generacije prednikov pred našo sedanjo generacijo!

Zgolj bežen pregled pojma domorodci, domorodni in domorodnost med Slovenci pokaže, da je recimo koroški ali gorotanski Slovenec Ožbal Gutsman leta 1789 v svojem Nemško –slovenskem slovarju (Deutsch-windisches Wörterbuch mit einer Sammlung der verdeutschten, windischen Stammwörter und einiger vorzüglicheren, abstammenden Wörter, Celovec, 1789) zapisal: „da je bilo treba veliko muke in truda, da je bilo priobčenje slovarja dolgotrajnega dela, da je delal brez samohlepnosti in le v korist domorodcem in narodu ...

Pesnika Valentina Vodnika, ki je umrl 8. prosinca 1819, so po Kopitarjevem odhodu na Dunaj, številni označevali, kot skoraj edinega, prav marljivega in v slovstvenem oziru delavnega domorodca sredi Dežele Krajnske.

Sredi 19. stoletja je več slovenskih buditeljev uporabljalo zase in za svoje rojake oznako domorodci, med njimi tudi prvi, ki je pisal o Zedinjeni Sloveniji, Korošec Matija Majar. V članku Dragi slovenski domorodci, objavljenem v časopisu Slovenija, dne 25. 08. 1848, Letnik 1, List št. 16, str. 61-62:

»Dragi slovenski domorodci 

Pomislite, kako je bilo v Slovenii pred 6 letami. Domorodcev malo, in še ti brez vse posvetne oblasti, naš narod je politiško še tverdo spal, od slovenstva, od narodnosti itd. se je malokaj govorilo, pravopise in alfabete smo imeli Slovenci tri, kakor pravi abcdarji (Abcschützen), — protivnikov pa mnogo v vsakim kotu — in glej! domorodci, njih sicer malo, pa vsi goreči za srečo svojega naroda so se prijeli dela, so zbudili Slovence k ljubezni svojega jezika in naroda, so upeljali brez prepira, brez slovenskih učilišč, brez ukaza složni naš pravopis, vkljub vsim protivnikam; na vsih stranih so se začeli pisatelji za kmetijske Novice oglašati; kjer je popred samoten živil, jih sadaj po sto verlih za domovino in za narod unetih stoji, kteri se serčno za vse poganjajo, kar je Slovencem potreba. Kaj je tem domorodcem tako silo in moč dalo? Samo to, ker so bili med seboj složni, jedne misli, ker so vedno prijateljsko in ljubeznivo vsi sdruženi za to potegnili, kar so za dobro, pravično in koristno spoznali. Kjer je sloga, jedinost, tam je moč; kjer je kristjanska ljubezen, tam je blagoslov (žegen) božji! Mi smo se tega jasno prepričali. /…/

Domorodci radi se od teh stvari pogovarjajte, razlagajte in dokažujte, daje nam vse to koristno in potrebno, da so te naše želje popolnoma pravične in da jih zadoseči moramo. Kakor hitro se te misli in želje med narodam razprostranijo, smo jih na pol že zadosegli. Bog daj pravici moč!

Matia Majer«

Tudi urednik Novic Janez Bleiweis je v eni izmed številk (26. 11. 1851, str. 245) objavil poziv z naslovom Častiti domorodci in ljubeznjive domorodke!


							 

Kmetijske in rokodelske novice so bile sploh časopis, v katerem so redno pisali o domorodcih in domorodnih. Tako so recimo med leti 1864 in 1865 izhajala Domorodna pisma (Domorodne pisma, številka: 37, 14. 09.1864; številka: 10, 08. 03.1865).

Domorodci so imenovani tudi leta 1865, natančneje dne 18. 01. 1865, v Kmetijskih in rokodelskih novicah, v članku z naslovom Poziv domoljubom. Članek se je končal z naslednjimi besedami: "Predragi domorodci po Kanaljskem, Tominskem, Bovškem in Cerkniškem! storimo tedaj v tej zadevi, kar nam je le mogoče; saj gre za čast in blagor nas, za čast in blagor naše dežele in vse slovenske zemlje."

Zavedanje, da je ta članek bil napisan pred 156. leti, pomeni, da to vendarle ni tako dolgo, da se danes živeči Slovenci s tem ne bi mogli poistovetiti. Takrat so namreč živeli naši pra pradedje.

Leta 1866 je slovenski pesnik Josip Stritar v knjigi Pesmi Franceta Preširna o največjem slovenskem pesniku Francetu Prešernu zapisal:  »Léta 1852. so mu postavili slovenski domorodci na kranjskem pokopališči, kjer počiva, spominek domačega umetnika, narejen iz domačega mramorja z dobro izbranim napisom:

Ena se tebi je želja spolnila,

V zemlji domači da truplo leži.«

V časopisu Slovenski narod, je bilo dne 1. 8. 1868, št. 51, tečaj I, v članku z naslovom Rešitev zastavice navedeno, da so bili pravi domorodci izdani in prodani: »In ti možje, kteri so še zadnjo minuto pred glasovanjem dualizem s polnim pravom tako črno malali in vendar – zanj glasovali, so se jezili in kamenje na nas lučali, ker nismo bili v stanu zarad njih glasovanja belo imenovati to, kar je v resnici črno bilo; očitali so nam, da smo surovi in neotesani, ker smo se jim drznili v obraz povedati, da so na krivo pot zagazili in z dualizmom bankrotno podpirati jeli…. ‘Novice’ so se posebno v tem očitanji odlikovale. Da so se one malo bolje po deželi razgledale, bile bi prav lehko zvedele, da so se po nesrečnem glasovanji med pravimi domorodci povsod slišale besede: izdani smo, prodani smo!«

Med leti 1875 in 1879 je v Budimpešti izhajal časopis Prijátel – za szlovenszke domorodce med Mürov ino Rábov. Časopis je izhajal v prekmurskem slovenskem knjižnem jeziku in najprej z ogrskim (madžarskim) črkopisom, pozneje pa v gajici. Povsem jasno je bil namenjen slovenskim domorodcem, ki so živeli med rekama Mura in Raba. Izhajal je pred zgolj 142. leti, kar pomeni samo 90 let pred rojstvom avtorja pričujočega članka!

Iz našega kratkega pregleda je razvidno, da je bil pojem domorodci splošno poznan in v uporabi med Koroškimi Slovenci, med Primorskimi Slovenci, med Krajnskimi Slovenci, med Štajerskimi Slovenci in med Prekmurskimi Slovenci. Očigledno je bilo torej vedenje in znanje o tem, da so bili naši predniki domorodci prisotno v vseh petih slovenskih zgodovinskih deželah: Koroški, Krajnski, Primorju, Štajerski in v Prekmurju. Dokazov o tem je več kot dovolj in jih nikakor ni moč ovreči!

Sodobne identitete domorodnih ljudstev v Evropi in po Svetu so pred novimi izzivi, ki jih predstavljajo  globalizacija, multikulturalizem in povečano priseljevanje v njihovo okolje. Vse našteto predstavlja grožnjo njihovi istovetnosti. Sodobni sistem globalnega kapitalizma in korporativnega delovanja ter upravljanja, teži k izkoreninjanju raznovrstnih omik in spreminjanju celotnega planeta v enotno tržišče. Zanj so značilni naslednji elementi:

- individualnost – skozi uničenje starih oblik skupnega življenja in povezanosti družbe;

- množičnost – skozi načrtno ustvarjanje standardiziranega obnašanja in življenjskega stila;

- desakralizacija – skozi premik od verskih predstav in pripovedi k znanstvenim interpretacijam sveta;

- racionalizacija – skozi prevlado »svobodnega trga« in tehnične učinkovitosti;

- univerzalizem – skozi planetarno razširjenost, predstavljeno kot edini razumski in superiorni model družbe.

Tudi Slovenski domorodci se bodo morali dostojanstveno postaviti za svoje mesto pod soncem, saj gre za varuhe, varde živih izročil. Ko bodo dosegli zadostno stopnjo visoke kolektivne inovativnosti in bodo dovolj številčni ter povezani, nihče več ne bo mogel zanikati njihovih pravic ali jim oporekati. Morda je prav tovrsten pristop rešitev iz zablod sedanjosti, katerim smo priče vsi skupaj.

Samo Korošec, 26. vinotok 2021  

Galerija slik

Zadnje objave

Tue, 7. Dec 2021 at 09:27

0 ogledov

Namesto, da bi Ustavno sodišče odločalo o Vladnih odlokih, ki kršijo pravice otrok, raje odloča o že neveljavnih odlokih.
Odločba Ustavnega sodišča, da je pogoj PC za zaposlene v državni upravi v neskladju z Ustavo, ponovno dokazuje, da z odloki brez zakonske podlage ni moč vladati! A Vlada RS se požvižga nad tem, njeni ministri pa modrujejo o zdravi kmečki pameti in vrhunskih političnih navijačih (Aleš Hojs) ter o stopnjevanju ukrepov v tujini (Boštjan Koritnik). Pravice ljudi, pravna država in Ustava RS, so zanje zgolj deveta briga.  Kdor se zavzema za pravico do svobode odločanja o lastnem živenju in telesu, zapisanih v členih 14. do 18. Ustave RS, je lahko upravičeno zaskrbljen nad stališči ustavnih sodnikov, kljub temu, da so ti Vladni PC odlok razveljavili. Skrbi namreč mnenje, da bi, v kolikor bi bila urejena »ustrezna« zakonska podlaga, podobno, kot je to urejeno v Avstriji, tudi obvezno cepljenje vseh državljanov in državljank, lahko bilo skladno z Ustavo RS. Čeprav o tem dejansko ustavni sodniki sploh niso odločali. Ustavno sodišče RS je s hokejskim rezultatom 6:3 odločilo, da je bil pogoj prebolelosti ali cepljenja (PC), ki ga je vlada 1. vinotoka letos hotela uvesti za zaposlene v državni upravi, v neskladju z Ustavo. Ustavni sodniki so zapisali, da je pogoj PC primerljiv z uvedbo obveznega cepljenja, kar pa bi bilo treba urediti v skladu z zakonom o nalezljivih boleznih. Ustavno sodišče se svojo odločbo ni opredelilo do vprašanja, ali bi bil presojani ukrep, v kolikor bi bil odrejen na ustrezni zakonski podlagi, ustavno dopusten z vidika načela sorazmernosti in načela enakosti pred zakonom. Na Ustavnem sodišču zato opozarjajo, da njihova odločitev ne pomeni, da je cepljenje zaposlenih kot pogoj za opravljanje določenih dejavnosti ali poklicev nesorazmeren ukrep, pač pa pomeni, da bi bilo treba ta ukrep urediti v skladu z Zakonom o nalezljivih boleznih (ZNB), ki za cepljenja določa pravila in postopek. "Ustavno sodišče je zelo lepo razložilo razliko med avstrijskimi in slovenskimi ukrepi. Povedali so, da je v Avstriji sprejet poseben zakon, ki ministru omogoča, da sprejema ukrepe na podlagi odredb oz. odlokov, naša zakonodaja pa seveda ni takšna," je v Odmevih na TV Slovenija pojasnila pravnica Nataša Pirc Musar. Ustavno sodišče RS je tudi jasno povedalo, da je treba spoštovati Zakon o nalezljivih boleznih, ki bi ga slovenski Državni zbor moral po eni izmed prejšnjih odločb Ustavnega sodišča popraviti že poleti, pa tega ni sposoben, ali pa noče narediti. Izpodbijana določba 10.a člena Vladnega odloka tudi ne omogoča primerjave s pogojem PC, kakršen je uveden v Avstriji. Avstrijski zakonodajalec je namreč sprejel zakon, s katerim je ustvaril izrecno in posebno zakonsko podlago za sprejemanje tovrstnih pogojev, medtem ko v Sloveniji zakonodajalec tega ni storil. Kot kaže poskuša sedaj slovenska Vlada s pomočjo poslancev DZ, podobno podlago uzakoniti z zakonom PKP 10, čeprav tudi to ni ravno primerljivo z avstrijskim modelom. Avstrijska ureditev je namreč tudi po vsebini bistveno drugačna, kot je bila izpodbijana slovenska ureditev. Uvedba pogoja PC v Avstriji omejuje predvsem določeno javno življenje, v Sloveniji pa so poskusili uvesti pogoj PC z ukrepom izvršilne veje oblasti – z odlokom – in izključno za dostop do dela, pa še to samo za zaposlene v državnih organih. Ustavno sodišče RS je ugotovilo, da je šlo za določitev delovnopravnega pogoja za opravljanje dela v državni upravi in zato za položaj, ki je bil v bistvenem primerljiv s položaji, ko je cepljenje določeno kot delovnopravni pogoj za opravljanje različnih vrst del oziroma poklicev. Da je pogoj PC v neskladju z Ustavo, so glasovali ustavni sodniki Rajko Knez, Matej Accetto, Rok Čeferin, Špelca Mežnar, Marijan Pavčnik in Katja Šugman Stubbs. Proti so glasovali Klemen Jaklič, Rok Svetlič in Marko Šorli.  Sodnika Jaklič in Svetlič sta dala odklonilni ločeni mnenji. Pritrdilna ločena mnenja pa so dali sodnici Mežnarjeva in Šugman Stubbsova ter sodniki Čeferin, Knez in Pavčnik. To pomeni, da se je v celoti z Odločbo Ustavnega sodišča strinjal zgolj ustavni sodnik Matej Accetto. O tovrstni stalni praksi odločanja ustavnih, pa tudi vrhovnih sodnikov smo na našem portalu že pisali. Celotno odločbo Ustavnega sodišča lahko preberete tukaj. Vojko Pogačnik, 07. 12. 2021

Mon, 6. Dec 2021 at 08:47

69 ogledov

Po svetu narašča prodaja orožja, ki so ga lani prodali za 531 milijard dolarjev
Podatki Stockholmskega mednarodnega mirovnega raziskovalnega inštituta (Sipri) kažejo, da je prodaja orožja in vojaških storitev v letu 2020 dosegla rekordno raven in vrednost 531 milijard dolarjev. To je 1,3 odstotka več kot leto prej. Navedeni inštitut je sporočil, da že šesto leto zapored raste prodaja pri stotih največjih proizvajalcih orožja in to kljub krčenju svetovnega gospodarstva. V primerjavi z letom 2015, je prodaja orožja večja za 17 odstotkov. Prvo mesto v svetovni orožarski industriji pripada ZDA, kjer je 41 podjetij prodalo za 285 milijard dolarjev orožja. To predstavlja kar 54 odstotkov prodaje prvih stotih podjetij. Tudi največjih pet proizvajalcev orožja od leta 2018 ima sedež v ZDA.   Kitajska je na drugem mestu, njeni največji proizvajalci pa so lani prodali za 66,8 milijarde dolarjev orožja, kar je 1,5 odstotka več kot v letu 2019. Kitajski delež med stotimi največjimi proizvajalci orožja znaša 13 odstotkov. Med stotimi največjimi proizvajalci orožja na svetu je 26 evropskih. Ti so lani skupaj prodali za 109 milijard dolarjev orožja, kar predstavlja 21 odstotkov celotne prodaje orožja. Že tretje leto zapored pa je upadla ruska prodaja orožja, ki je lani znašala 26,4 milijard dolarjev. Ruska prodaja orožja predstavljala pet odstotkov prodaje stotih največjih proizvajalcev. Rusija proda manj orožje, ker Indija in Kitajska hitro razvijata lastno orožarsko industrijo. Med stotimi največjimi proizvajalci orožja so še podjetja iz Izraela, Japonske, Indije in Južne Koreje. V zgodovini človeštva je do naraščanja proizvodnje in prodaje orožja običajno prihajalo preden je prišlo do večjih spopadov svetovnih razsežnosti. Herman Bezjak, 06. gruden 2021

Mon, 6. Dec 2021 at 08:17

286 ogledov

V Italiji necepljene izključujejo iz javnega življenja
V Italiji so v veljavo stopili strožji ukrepi za zajezitev koronavirusa. V skladu z njimi so necepljeni oziroma tisti, ki covida-19 niso preboleli, izključeni iz večjega dela javnega življenja. Vstop v restavracije, kulturne ustanove in na športne prireditve je dovoljen le še cepljenim in prebolevnikom. Vlada premierja Maria Draghija je strožje ukrepe sprejela konec prejšnjega meseca, veljali pa bodo najmanj do 15. prosinca naslednje leto. Iz ukrepov so izvzeti otroci do 12. leta starosti. Vsi potniki v javnem prometu morajo biti cepljeni, prebolevniki ali pa morajo imeti negativen test na koronavirus. Svoj status dokazujejo s t. i. zelenim potrdilom (Green Pass), ki je na voljo v digitalni ali natisnjeni obliki. Na smučiščih v Italiji velja pravilo PCT, v gorskih kočah pa PC in jih lahko obiščejo samo cepljeni in prebolevniki. Tujci lahko svoj status dokazujejo z evropskim covidnim potrdilom. S 15. grudnom bo v Italiji postalo cepljenje obvezno za vso osebje, zaposleno v šolah, za policiste in vojake. Že od meseca malega travna pa je cepljenje proti covid-19 obvezno za vse zdravstvene delavce. Od vinotoka v Italiji velja tudi pravilo, po katerem morajo biti vsi zaposleni cepljeni, prebolevniki ali pa morajo imeti veljaven test na koronavirus. STA in Vojko Pogačnik, 06. gruden 2021              

Sun, 5. Dec 2021 at 12:59

525 ogledov

V prvih 3. mesecih odobritve cepiv Pfizer, je bilo prijavljenih 150.000 resnih neželenih dogodkov in več kot 1.200 smrti
Pred dvema dnevoma je spletni novičarski portal LifeSiteNews objavil novico o tem, da je FDA (Ameriška uprava za hrano in zdravila) objavila prvo serijo dokumentov, ki jih je uporabila za odobritev Pfizerjevih cepiv COVID-19, vključno s poročilom, ki podrobno opisuje več kot 150.000 resnih neželenih dogodkov in več kot 1.200 smrti, povezanih s cepljenjem. Podatke je pregledala Ameriška uprava za hrano in zdravila (FDA), preden je letos poleti podelila popolno odobritev posnetkov Pfizer-BioNTech COVID-19 (BNT162b2), vendar so bili v javnosti objavljeni šele prejšnji mesec. FDA je dokumente objavila 19. listopada, mesece po tem, ko je ameriška vladna agencija prejela zahtevo v skladu z Zakonom o svobodi informacij (FOIA),  ki jo je vložil odvetnik Aaron Siri v imenu skupine približno 30 znanstvenikov, akademikov in raziskovalcev,  ki so zahtevali preglednost o informacijah, ki so bile uporabljene za oceno varnostnega profila injekcij oz. cepiv. V odgovor se je FDA odločila izpodbijati zahtevo skupine na sodišču in dvignila veliko prahu, ko je zveznega sodnika pozvala, naj ji odobri odlog 55. let, da v celoti objavi dokumente, ki jih je pregledala, preden je končno meseca velikega srpana letos podelila popolno odobritev za Pfizer cepivo za ljudi, starejše od 16 let. Šele zdaj je FDA objavila približno 91 strani dokumentov, ki jih je pregledala, preden je odobrila cepivo Pfizer, kar je zgolj majhen del od približno 329.000 strani, ki jih še ima. "Dva meseca in en dan po  tožbi in skoraj tri mesece, odkar je izdala licenco za Pfizerjevo cepivo Covid-19, je FDA izdala prvi krog dokumentov, ki jih je pregledala pred licenciranjem tega izdelka," je odvetnik Aaron Siri  zapisal  v svoji objavi 19. listopada. Informacije razkrite v objavljenih dokumentih, ki sestavljajo le majhen odstotek ogromne količine podatkov, ki so še vedno prikriti, so povzročile resne pomisleke glede resjedne varnosti vse bolj zahtevanih zdravil. Med objavljenimi dokumenti je 38-stranski dokument z naslovom »KUMULATIVNA ANALIZA POROČIL O NEŽELENIH DOGODKIH PO DOVOLJENJU«, v katerem je podrobno opisana vrsta resnih neželenih dogodkov, povezanih z dvojnim cepljenjem mRNA v samo prvih treh mesecih po tem, ko je FDA odobrila cepivo. Iz poročila izhaja, da je bilo med 1. grudnom 2020 in 28. svečanom 2021 v Pfizerjevi varnostni bazi podatkov zabeleženih okoli 42.086 primerov, od tega 25.379 medicinsko potrjenih in 16.707 nezdravstveno potrjenih. Poročila so vsebovala skupno 158.893 resnih neželenih dogodkov, ki so nastali po cepljenju v več deset državah po vsem svetu. »Večina primerov (34.762) je bila prejetih iz Združenih držav (13.739), Združenega kraljestva (13.404), Italije (2.578), Nemčije (1913), Francije (1506), Portugalske (866) in Španije (756); preostalih 7324 je bilo razporejenih med 56 drugih držav,« je zapisano v dokumentu.  Dokument s citiranjem »veliko število spontanih poročil o neželenih dogodkih, prejetih za izdelek«, vključuje le resne poročane neželene dogodke. Ni pa jasno, koliko poročil, ki veljajo za "neresne", je bilo poslanih v tem obdobju.  Velika večina dogodkov se je zgodila pri ženskah (29.914), v primerjavi z moškimi (9.182). Največji delež neželenih učinkov na podlagi starosti se je pojavil pri ljudeh, starih od 31 do 50 let (13.886). Med prijavljenimi neželenimi učinki je bilo približno 25.957 primerov motenj živčnega sistema, 17.283 mišično-skeletnih in vezivnih bolezni, 14.096 gastrointestinalnih motenj, 8.848 bolezni dihal, prsnega koša in mediastinalnega prostora, 8.476 kožnih in podkožnih bolezni itd.  Poročali so o popolnem ali stalnem okrevanju v 19.582 primerih, pri čemer jih je 520 ozdravelo s trajnimi posledicami (kronično stanje), medtem ko v času poročila približno 11.361 primerov še ni okrevalo. Status nadaljnjih 9.400 cepljenih ni bil znan.  Zaskrbljujoče je, da se je s smrtjo končalo 1.223 primerov.  Ni povsem jasno, koliko od prijavljenih smrti in poškodb je bilo neposredno mogoče pripisati Pfizerjevim injekcijam COVID-19.   Iz dokumenta izhaja, da njegova zbirka podatkov vsebuje opise neželenih dogodkov, "o katerih so spontano poročali Pfizerju, primerov, o katerih so poročali zdravstveni organi, primerov, objavljenih v medicinski literaturi, primerov iz marketinških programov, ki jih sponzorira Pfizer, neintervencijskih študij in prijavljenih primerov resnih neželenih učinkov iz kliničnih študij ne glede na oceno vzročnosti."  Poleg tega dokument ugotavlja, da »kopičenje poročil o neželenih dogodkih (AER) ne pomeni nujno, da je določen AE povzročilo cepivo; namesto tega je dogodek lahko posledica osnovne bolezni ali kakšnega drugega(-ih) dejavnika(-ov), kot je pretekla anamneza ali sočasno jemanje zdravil.”  Čeprav ni jasno, v kolikšni meri so injekcije same povzročile hude neželene dogodke, ki jih najdemo v poročilu, bi morala biti velika zaskrbljenost že samo število in resnost dogodkov in smrtnih žrtev, o katerih so poročali v zvezi s cepljenjem. Vsaj začasna prekinitev injekcij do nadaljnje preiskave, je običajen odziv, ko se pri novih cepivih pojavi ta raven možnih negativnih škodljivih reakcij. Toda iz neznanega razloga se to v tem primeru ni zgodilo. Prijavljeni smrtni primeri in resni neželeni dogodki so skladni z vedno večjo količino podatkov, predloženih v Sistem za poročanje o neželenih dogodkih po cepivih (VAERS) – pasivni sistem poročanja vlade ZDA za beleženje reakcij na cepiva – ki kažejo na resen porast neželenih učinkov cepiva od uvedbo injekcij COVID-19 podjetja Pfizer in drugih večjih proizvajalcev zdravil, vključno z Moderno in Johnson & Johnson.  Do 19. listopada je bilo samo v Združenih državah v VAERS poslanih približno 664.744 poročil o neželenih dogodkih po cepljenju proti COVID-19  , vključno z 8.898 smrtnimi žrtvami in 41.501 hospitalizacijami. Če pa se obseg razširi na poročila VAERS, ki niso iz ZDA, je bilo prijavljenih 913.266 neželenih dogodkov, vključno z 19.249 smrtnimi žrtvami in 97.561 hospitalizacijami.  Novice o resnih neželenih dogodkih in celo smrtih, povezanih s cepljenjem, v prvih treh mesecih po odobritvi EUA prihajajo, ko je vlada ZDA podelila popolno imuniteto pred odgovornostjo Pfizerju in drugim proizvajalcem cepiv COVID-19, katerih zdravila so vse bolj obvezna.  V skladu z Zakonom o pripravljenosti javnosti in pripravljenosti na izredne razmere za medicinske protiukrepe proti COVID-19  (PREP) meseca sušca 2020 v  skladu z oddelkom 319F–3 Zakona o javnem zdravstvu so proizvajalci cepiv proti COVID-19 zaščiteni pred vso odgovornostjo, vključno „pred tožbami in odgovornostjo v skladu z zvezno in državno zakonodajo v zvezi z vsemi zahtevki za škodo, ki jo povzroči, izhaja iz, v zvezi z, ali je posledica dajanja ali uporabe zajetega protiukrepa [cepiva proti COVID-19] posamezniku.«   "Ameriška zvezna vlada je podjetjem Pfizer, Moderna in J&J podelila popolno imuniteto za kakršno koli poškodbo, ki jo povzročijo njihova cepiva proti Covid-19,"  je  Siri zapisal v drugi objavi Substack 27. oktobra. "Tako je: ne morete jih tožiti, če ste poškodovani zaradi njihovega cepiva Covid-19."  "Čeprav vam njihov izdelek morda ne daje imunitete, je imuniteta zagotovljena," je pripomnil odvetnik. V nadaljevanju je pojasnil, da so farmacevtska podjetja, ki proizvajajo zabojnike COVID, celo zaščitena pred tožbami zaradi domnevnih "namernih kršitev", pri čemer je opozoril, da lahko v skladu z naslovom 42 [ 42 USC § 247d-6d (c)(5)] posamezniki "tožijo samo za namerno kršitev, če jih zvezna vlada najprej toži zaradi takega ravnanja."  "In kakšne so možnosti, da bo zvezna vlada to storila po divji promociji cepiva?" Siri je nadaljeval in nakazal, da je verjetnost zvezne pravde "približno tako verjetna, kot je FDA kdaj priznala, da je promovirala cepivo, ki je povzročilo široko škodo."  Pfizerjeva popolna imuniteta pred tožbami, povezanimi z injekcijami COVID-19, je zagotovljena kljub dejstvu, da ima podjetje dolgo zgodovino civilne in kazenske odgovornosti za druga zdravila.  Leta 2009 je bil Pfizer, v največji zdravstveni poravnavi zaradi prevare  v zgodovini ameriškega ministrstva za pravosodje,  prisiljen  izplačati 2,3 milijarde $ in se tako "rešil pred kazensko in civilno odgovornostjo, ki izhaja iz nezakonite promocije nekaterih farmacevtskih izdelkov."   Odvetnik Siri je mnenja, da je lekcija, ki se jo je treba naučiti, potem ko FDA počasi objavlja podatke, ki jih je pregledala, preden je odobrila Pfizerjeve napade COVID-19, "da državljanske in individualne pravice nikoli ne smejo biti odvisne od nobenega medicinskega postopka."  "To je zadnja zapora nevarnemu avtoritarizmu, ki nastane, ko dovolimo vladi, da odloči, kaj je treba injicirati ali dajati v ali na naša telesa," je dejal Siri in dodal: »Ne glede na vaše stališče o cepivu Covid-19: Vsak Američan bi moral zavrniti, da vlada odloči, katere medicinske postopke mora opraviti, da bo imel službo.« LifeSiteNews in Bojan Strašek, 05. gruden 2021

Sat, 4. Dec 2021 at 14:09

535 ogledov

Neustavno, protizakonito in moralno sporno ravnanje Zavoda RS za zaposlovanje, ki se norčuje iz iskalcev zaposlitve
Od državljanke, ki je želela ostati anonimna, smo prejeli opis dogodka v zvezi z njeno vlogo-prijavo za denarno nadomestilo za čas brezposelnosti ter vpisom v bazo iskalcev zaposlitve. V predstavljenem primeru gre za očitno sporno ravnanje in nesprejemljive pritiske Zavoda RS za zaposlovanje, zato smo se odločili, da bomo prejeto zgodbo objavili ter z njo seznanili širšo slovensko javnost. Tri dni zatem, ko se je gospa prijavila na Zavod RS za zaposlovanje, je že prejela telefonski klic svetovalke, ki jo je obvestila o prvem razgovoru glede izdelave načrta o njeni zaposlitvi. Dogovorili sta se, da bosta razgovor opravili telefonsko. Iskalka zaposlitve je namreč svetovalki povedala, da se lahko osebno oglasi, vendar ne namerava izpolniti pogoja PCT, ki je zanjo pravno, etično in moralno sporen. Še istega dne je iskalka zaposlitve od omenjenega zavoda prejela e-pošto, v kateri je že bila prva napotitev na delo. Poziv za delo je bil naslednji: Preverjanje PCT pogoja pred nakupovalnim centrom. Zavod je torej po elektronski pošti obvestil iskalko zaposlitve, da se naj odzove na ponujeno delo, pri katerem bo kot oseba preverjala izpolnjevanje PCT pogojev pred trgovsko poslovnim centrom.  Dopis zavoda se je glasil:   »Spoštovani(a) Jana Novak, Zavod RS za zaposlovanje vas obvešča o prostem delovnem mestu. V roku 24 ur pričakujemo vaš odgovor (Odgovor/Reply), ali želite napotitev na prosto delovno mesto ali pa nam sporočite razlog, zaradi katerega ne želite biti napoteni. Lep pozdrav! Zavod RS za zaposlovanje« Iskalka zaposlitve, (domnevna Jana Novak, sicer pa anonimna državljanka) je na prejeto e-pošto odgovorila: »Spoštovani, obveščam vas, da vašega predloga za delo ne nameravam sprejeti, saj je proti  mojim moralnim načelom. Prav tako je vaš predlog nezakonit in nima nobene pravne podlage, saj gre za kršitev Ustave RS ter za grob poseg v človekove pravice in v varovanje osebnih podatkov. Iz zgornjih razlogov vas naprošam, da mi tovrstnih napotitev za delo več ne pošiljate. Lep pozdrav, Jana Novak« Očitno je, da je svetovalka zaposlena na Zavodu RS za zaposlovanje, po opravljenem telefonskem razgovoru z iskalko zaposlitve, ki ji je pojasnila, da se ne more osebno udeležiti razgovora z njo zato, ker ne namerava izpolniti PTC pogoja, kljub temu, ali pa morda prav zato tej isti iskalki zaposlitve poslala e-pošto, s katero jo je napotila na delovno mesto – preverjanje PCT pogoja pred nakupovalnim centrom. Glede na predhodno telefonsko obrazložitev iskalke zaposlitve, da je zanjo PTC pogoj pravno in moralno sporen, zato ga sama ne namerava izpolniti, ravnanja svetovalke Zavoda RS za zaposlovanje ni možno razumeti drugače, kot popolno norčevanje iz iskalke zaposlitve. Lahko res obstaja še ena možnost, da je namreč svetovalka opravilno nesposobna ter neuravnovešena oseba, vendar v tem primeru ne bi mogla opravljati službe oziroma del in nalog, ki jih v omenjenem zavodu dejansko opravlja.  Iskalka zaposlitve nam je pojasnila, da bo, v kolikor bo Zavod RS za zaposlovanje na ta način še naprej ponujal oz. pogojeval delo, tega zaradi svojih moralnih, etičnih in obenem protiustavnih načel ne bo sprejela, četudi bi posledično ostala brez denarnega nadomestila. Zavod RS za zaposlovanje bi bilo treba vprašati, ali morebiti že imajo izdelan načrt, kakšno delo lahko ponudijo ljudem, ki se ne strinjajo s PCT pogoji in podobnimi protiustavnimi pogoji, saj je vedno večjemu številu ljudi kristalno jasno, da gre zgolj za svetovno plandemijo. Morda bi Zavod RS za zaposlovanje tudi moral spremeniti ime. Predstavljal naj bi inštitucijo, ki naj bi delala za ljudi. Kot kaže pa dejansko delajo za ugrabitelje pravne države, kar je zelo sporno, nesprejemljivo in protiljudsko. Herman Bezjak, 04. gruden 2021

Fri, 3. Dec 2021 at 12:14

1089 ogledov

Slovenija bo kot zvesti pes sledila covidnim ukrepom Avstrije in Nemčije
Predsednik slovenske Vlade Janez Janša je ob obisku, sedaj že odstopljenega avstrijskega kanclerja Sebastiana Kurza 8. kimavca letos dejal, da je bila v boju proti koronavirusu prav Avstrija nekakšen vzgled za Slovenijo. Ocenil je tudi, da je bila prav naša severna soseda ena od redkih evropskih držav, ki je bila med najbolje pripravljenimi na to pandemijo. Pri številnih ukrepih se je tako slovenska Vlada zgledovala prav po Avstriji. Da se je slovenska politika, ne le sedanja Vlada, marveč tudi vse prejšnje, v mnogočem zgledovala po Nemčiji, seveda ni nobena skrivnost. Zato se morajo vsi, ki so za svobodo cepljenja ter za svobodo odločanja o svojem telesu in življenju (nedotakljivost človekovega telesa), resno zamisliti nad ukrepi, ki so sedaj uvedeni v Avstriji in Nemčiji, še bolj pa nad tem, kar bodo v teh dveh državah uvedli meseca svečana prihodnje leto. V Avstriji je bilo do dne 02. 12. 2021 polno cepljenih 67,3 %, z enim odmerkom pa 71,5 % prebivalcev, v Nemčiji pa je bilo polno cepljenih 68,7 % ter z enim odmerkom 71,5 % prebivalcev. Primerjava s Slovenijo pokaže, da je bilo pri nas polno cepljenih 54,6%, z enim odmerkom pa 58,7% prebivalcev. V obeh nemško govorečih državah je že uveden pogoj PC, s čimer so necepljeni državljani in državljanke nedvomno diskriminirani v nasprotju z Uredbo (EU) 2021/953 Evropskega parlamenta in Sveta, z dne 14. rožnika 2021. S tem se visoko opevana vladavina prava v EU in posameznih državah članicah EU konča! Očitno je tudi, da bo tako v Avstriji, kot v Nemčiji uvedeno obvezno cepljenje. Kazni za tiste, ki se ne bodo hoteli cepiti, so v Avstriji že znane, v Nemčiji pa jih še pričakujemo. Glede Avstrije je znano, da bodo tisti, ki se ne bodo cepili, kaznovani s 3.600 evrov globe ali štirimi tedni zapora. Če se še vedno ne bodo želeli cepiti, bodo kaznovani z globo v višini 7.200 evrov. Glede na nesporna dejstva, da se politika v Sloveniji zgleduje prav po Avstriji in Nemčiji, lahko upravičeno pričakujemo, da bodo z zamikom tudi v Sloveniji sprejeti podobni zakoni in kazni. Politika bo storila vse, da se delež cepljenih dvigne in se bo zato požvižgala na pravo, Ustavo, človekove pravice in človekove svoboščine, skratka na vse! Pred dvema dnevoma je sicer vodja posvetovalne skupine za cepljenje Bojana Beović v oddaji Vroči mikrofon na Radiu Slovenija dejala, da se ji zdi pravična rešitev participacija za hospitalizacijo necepljenih: "Na skupini se uradno o tem še nismo pogovarjali, dobivam pa številne pobude, da bi se v Sloveniji uvedlo nekaj podobnega kot drugod, in mislim, da bomo to tudi obravnavali. Nekateri ljudje smo odgovorno pristopili k epidemiji in se cepili. Z nekim minimalnim tveganjem, ampak vendarle. Potem so pa tu drugi, ki se niso cepili, uživajo pa vse ugodnosti. Tukaj je treba stvari postaviti na tehtnico. Participacija za hospitalizacijo necepljenega bi bila, mislim, pravična rešitev." Kakšne ugodnosti naj bi uživali necepljeni sicer ni povsem jasno, je pa nesporno dejstvo, da gre spet za načrtno kršitev Ustave RS in za načrtno diskriminacijo lastnih državljanov in državljank. Dejstvo je tudi, da prav Bojana Beović sodi med tiste, ki so zaradi covid plandemije deležni posebnih ugodnosti, vključno z višjimi prihodki, ki jih z davki plačujemo cepljeni in necepljeni! Glede na to, da so prihodnji covid ukrepi v Sloveniji pravzaprav predvidljivi, je že sedaj čas, da vsi, ki želijo živeti v svobodni družbi, ki bo temeljila na spoštovanju temeljnih človekovih pravic in svoboščin, delujejo in ukrepajo v smeri oblikovanja tovrstne vzporedne družbe domorodnih živih ljudi, kar bo na podlagi mednarodne Deklaracije o pravicah domorodnih ljudi, dolžna upoštevati tudi REPUBLIKA SLOVENIJA, ki jo je sopodpisala. Vard Lipovšek, 03. gruden 2021     
Teme
Slovenski domorodci domorodci domorodni domorodna ljudstva staroselci

Zadnji komentarji

achilles arrow :

1.12.2021 12:31

#1 IDEM
Dajana Babič :

1.12.2021 12:28

Bravo!

Prijatelji

NAJBOLJ OBISKANO

Domorodci so doma tudi v Sloveniji!