Intervju z Boštjanom Kojcem: Naša Starovedska-skupnost deluje na temelju naravnih zakonov stvarstva in Slovenske Stare pravde
Boštjan Kojc: »Kdor čuti, da smo žrtve trgovcev z živenjem, ve, da je nekaj hudo narobe in se zaveda, da oseba ni človek, niti oseba ni svobodna, kaj šele suverena, ta bo zavestno izstopil iz sistema.«
Stara Pravda
Slovenija

Sobota, 11. september 2021 ob 08:06

Odpri galerijo

Boštjan Kojc je eden izmed soustanoviteljev Starovedske-skupnosti-rodov-domorodnih-živih-suverenih-ludi, ki je bila ustanovljena v začetku meseca velikega travna 2021 v Mariboru, natančneje na Piramidi nad Mariborom. Opozarja na 24. člen deklaracije (D.Z.N.P.D.L.), ki državi RS ne dovoljuje nikakršnega obveznega cepljenja pripadnikov domorodne skupnosti ali siljenja k temu s kakršnimikoli sredstvi.

Gospod Kojc, kaj je pravzaprav Starovedska-skupnost-rodov-domorodnih-živih-suverenih-ludi?

Starovedska-skupnost-rodov-domorodnih-živih-suverenih-ludi pra-rodu Slovenov, je omikana suverena skupnost posameznih suverenih domorodnih ludi. Naša skupnost je bila oklicana na temelju naravnih zakonov stvarstva in Slovenske Stare pravde. Slovenski domorodci smo pravi in stvarni, resenični/resjedni ter popolni dediči in upravičenci Stare pravde in Naravnega prava na zemli dedovanih dežel stvarstva. Suvereni domorodni ludje smo svojepravdni odločevalci, ki smo izbrali živeti človeka vredno živenje, zato zmeraj presekamo vezi s slabimi navadami in miselnimi vzorci, da nas nikdar ne vežejo na podrejenost skozi osebo in vsiljeno pomajnkanje.

Dovolite, da pred nadaljevanjem izpostavim, da pri številnih besedah namerno izpuščam črkovno zvezo »lj«, ki je bila šele pred slabimi dvesto leti načrtno vpeljana v slovenščino, da bi uničila temelje našega starega domorodnega jezika, saj s tem kvari energetsko vlogo besed.

Ali ta vaša skupnost deluje znotraj ali izven obstoječega sistema REPUBLIKE SLOVENIJE?

Kdor čuti, da smo žrtve trgovcev z živenjem, ve, da je nekaj hudo narobe z družbeno ureditvijo in se zaveda, da oseba ni človek, niti ni svobodna, kaj šele suverena, ta bo zavestno odklonil sodelovanje in s tem izstopil iz sistema. Šele tako se bo ponovno osvobodil in osamosvojil. Ko človek to naredi, lahko z osebo, ki jo je ustvarila korporacija in nosi enako ime, kot živ človek, sklene pogodbo o zastopanju, kar pomeni, da osebo od tedaj zastopa v vseh poslih. Ima torej možnost, da deluje in nastopa tako izven, kot tudi znotraj sistema, sam pa se suvereno odloča kako in kdaj bo kje nastopal.

Kaj to pravzaprav dejansko pomeni in na čem konkretno temelji vaša skupnost? 

Kot je bilo že rečeno, naš obstoj in delovanje temeljita na dveh izhodiščih:

• Smo živi, svobodni, svojepravdni in suvereni ludje, vse od svojega spočetja in ne le od rojstva. Tega se zavedamo in smo se kot takšni tudi oklicali, torej dali v veljavo. Vsakdo med nami je lastnoročno napisal Izjavo, da je živ človek, ki jo je potrdil z avtografom in ožigosal s svojim prstnim odtisom, vse skupaj pa so potrdile še tri priče. S tem smo se v samem pravdnem bistvu že osvobodili, saj smo razglasili, da nismo oseba in posledično tudi jurisdikcija korporacij kakršna je REPUBLIKA SLOVENIJA, nad nami ni več dejstvo ampak zgolj domneva, ki jo hvaležno odklanjamo.

• Vsakdo med nami izhaja iz vsaj dveh glavnih rodov – po očetovi in po mamini strani – s tem pa smo tisti, ki izviramo iz pra-rodov Slovenov, dejansko dediči slovenskih domorodcev na zemli slovenskih zgodovinskih dežel. Domorodni prihajamo iz miru in obilja, smo mir in obilje in smo na poti miru in obilja. Skupnost domorodnih ludi pra-rodu Slovenov je nevtralno območje na zemli svojih dežel, izven vseh konfliktov in spopadov katerihkoli komercialnih in okultnih entitet.

Kdo so torej tisti, ki so dobrodošli v vaši skupnosti?

Na kratko povedano ozaveščeni, etični, pošteni in modri ludje, ki so pripravljeni odgovorno po svojem srcu tehtati vsako odločitev in svoj odnos do soludi in ostalega stvarstva. Potrebno je razumeti in ozavestiti, da je oseba ustanovljena ekonomska entiteta in zato ni človek, je last in avtorsko delo brez reseničnih/resjednih pravic in svobod, kaj šele suverena v svojih odločitvah in hrepenenjih. Treba je vedeti, da so pristojnosti korporacije države nad živim človekom, brez veljavne pogodbe, nemogoče in neveljavne. Korporacija ima pristojnost zgolj nad osebo, nikakor pa nad živim človekom!

V našo skupnost se povezujejo ljudje, ki so dokazali svojo kapaciteto samostojnega etičnega razsojanja in odločanja. Predstavljamo družbo takšnih, ki si želijo prevzeti odgovornejše skrbništvo za zemlo in se iti samooskrbo z vodo, hrano, energijo in zdravimi običaji. Ne le kmetje ali pridelovalci hrane, ampak ludje raznolikih znanj, vedenj in sposobnosti, od električarja, kuharja, vodovodarja, mehanika, zdravitelja, oskrbnic … vse do pisatelja, modroslovca in mojstra obreda. Nikakor ne zanemarjamo duhovne komponente družbe, zato smo Starovedska skupnost.

Drugi temelj delovanja vaše skupnosti je domorodnost. Lahko podrobneje pojasnite še to?

Seveda, Sloveni in njihov ostanek Slovenci smo po sodobnih genskih raziskavah tukaj kjer smo danes, nepretrgoma prisotni najmanj 3.000 let, sicer pa je naš gen star preko 65.000 let. Smo torej domorodni ali domorodci, saj pripadamo tem starodavnim rodovom. Zato za nas velja Deklaracija Združenih narodov o pravicah domorodnih ludi (D.Z.N.P.D.L.), angleško U.N.D.R.I.P. (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples), ki od leta 2007 zagotavlja pravice vsem domorodcem na našem planetu.

Deklaracija, ki jo je ratificirala tudi REPUBLIKA SLOVENIJA in jo je zato dolžna upoštevati in izvajati, priznava nujno potrebo spoštovanja in spodbujanja neločljivo povezanih pravic domorodnih ludi, ki izhajajo iz njihovih političnih, ekonomskih in družbenih struktur in njihovih omik, duhovnih izročil, zgodovin in modroslovij/filozofij, še posebej pravic do njihove zemlje, teritorijev in virov. Domorodni ludje se imamo pravico organizirati za politične, ekonomske, družbene in kulturne izboljšave in zato, da bi naredili konec vsem oblikam diskriminacije in zatiranja, kjerkoli se pojavijo. S tem država in mednarodna skupnost pripoznavata spoštovanje do domorodnega vedenja, kultur in tradicionalnih praks/navad/običajev/šeg, ki prispevajo k trajnostnemu in uravnoteženemu, enakovrednemu razvoju in primernemu upravljanju okolja.

Deklaracija ZN o pravicah domorodnih ludi v 46 členih zagotavlja minimalne standarde, ki jih mora zagotoviti država podpisnica, izmed njih pa bi izpostavil predvsem člene od 3 do 5, 14, 24 in 25. Pomembni so pravzaprav čisto vsi, vendar bi za njihovo razlago potrebovali preveč časa in prostora.

Člena 3 in 4 govorita o tem, da imajo domorodni ludje pravico do samoodločbe, na podlagi katere svobodno določajo svoj politični status, in si prosto opredelijo ekonomski, družbeni in kulturni razvoj. Pri tem imajo avtonomijo samovladanja v svojih notranjih in lokalnih zadevah, kot tudi načinih in sredstvih za financiranje svojih avtonomnih funkcij.

Člen 5 določa, da imajo domorodni ludje pravico vzdrževanja in krepitve svojih, njim lastnih političnih, pravnih, ekonomskih, družbenih in kulturnih inštitucij in hkrati ohranjajo pravico, po lastni izbiri polno sodelovati, če tako izberejo v političnem, ekonomskem, družbenem in kulturnem življenju države.

Člen 14 opredeljuje domorodnim ludem pravico ustanoviti in nadzirati svoje izobraževalne sisteme in institucije, ki zagotavljajo izobraževanje v njihovih jezikih na način, ki je skladen njihovim kulturološkim metodam poučevanja in učenja. To preprosto povedano pomeni, da nam mora država omogočiti lastne šole, v katerih se bodo šolali naši rojenci.

Člen 24 v 1. odstavku domorodnim ludem daje pravico do svoje tradicionalne medicine in ohranjanja zdravstvenih praks, vključno z ohranitvijo lastnih življenjskih medicinskih rastlin, živali in mineralov. V 2. odstavku določa, da imajo domorodni posamezniki enakopravne pravice do uživanja najvišjega dosegljivega standarda telesnega in duševnega zdravja. Države so dolžne sprejeti potrebne korake s ciljem, da se postopno popolnoma dosežejo te pravice.

Člen 25 daje domorodnim ludem pravico ohraniti in krepiti svoj značilen duhoven odnos s svojimi, po tradiciji lastnimi ali sicer okupiranimi in uporabljenimi deželami/zemlami, teritoriji, vodami in obalnimi morji ter drugimi viri, da s tem ohranijo svojo odgovornost do prihodnjih generacij.

Od države in korporacije REPUBLIKE SLOVENIJE, ki se je z ratifikacijo navedene mednarodne Deklaracije Združenih narodov zavezala držati in izvajati njene določbe, pričakujemo, da bo v kratkem pričela to tudi izvajati in seveda, da bo pričela z dialogom z našim Svetom rodovnih starešin. Občo noto o našem obstoju in delovanju smo ji že poslali, vendar zaenkrat še nismo prejeli nobenega odgovora.

Pri tem bi opozoril tudi na to, da 24. člen deklaracije skupaj z ostalimi členi, državi RS ne dovoljuje nikakršnega obveznega cepljenja pripadnikov domorodne skupnosti ali siljenja k temu s kakršnimikoli sredstvi. V nasprotnem gre za direktno kršitev Ustave RS, Deklaracije ZN o pravicah domorodnih ludi, za kriminalno početje ter za rodomor ali genocid. Tega seveda ne pričakujemo, pač pa kot že rečeno konstruktiven dogovor.

Gospod Kojc, zahvaljujemo se vam za zanimive informacije in vam želimo, da bo vaša domorodna skupnost deležna čimprejšnjega upoštevanja s strani državnih organov, v skladu z državno in mednarodno pravno ureditvijo.

Hvala tudi vam za prijaznost in za prostor v vašem občilu. Vaši bralci pa lahko več o nas izvedo na spletni strani https://starovedskaskupnost.net/, pa tudi v knjigi, ki je izšla pred nekaj meseci, z naslovom Človek v pravu.

Herman Bezjak, 11. kimavec 2021

 

Galerija slik

Zadnje objave

Sat, 22. Jan 2022 at 11:14

4077 ogledov

6.000 evrov kazni za pripadnike Štajerske varde, ker so prižgali svečo pri spomeniku Pohorskemu bataljonu!
Policisti PP Slovenska Bistrica so poslali Plačilne naloge štirim od osmih pripadnikov Štajerske varde, ki so v soboto 8. 1. 2022 pri spomeniku na prizorišču poslednjega boja Pohorskega bataljona prižgali svečo v spomin padlim slovenskim junakom. Skupna kazen za domnevni prekršek znaša 6.000 evrov. Štirje pripadniki Štajerske varde, med njimi nadvojvod Slovenski in vojvod Štajerski Andrej Šiško ter general Ivan Bolfek, naj bi kršili določila 3. odstavka 11a člena ZJRM, s tem da naj bi »nosili maskirna oblačila, uniformo ali oblačila, ki so podobna  uniformi vojaških oseb in s svojim obnašanjem, ravnanjem, gibanjem in zadrževanjem na javnem kraju in z uporabo simbolov, grbov, zastav, in z ustvarjanjem vtisa hierarhične skupine, vzbujali videz, da gre za vojaško silo, katere delovanje nima podlage v zakonu.« Zanimivo je, da so bili plačilni nalogi izdani deset dni po dogodku, dne 18. 1. 2022 in niso bili predočeni domnevnim kršiteljem na kraju dogodka, marveč so jim bili poslani po pošti. Zanimivo je tudi, da so policisti plačilne naloge poslali zgolj štirim izmed osmih pripadnikov Varde, ki so se nahajali na prizorišču na Osankarici. V našem uredništvu smo se pozanimali o dogodku pri nadvojvodu Andreju Šišku, ki nam je v zvezi z dogodkom povedal: »V soboto 8. prosinca 2022 smo se predstavniki Društva za ohranjanje domoljubnih tradicij Hervardi iz Maribora in predstavniki Štajerske varde dobili pred pogorelo kočo na Osankarici in od tam krenili k prizorišču poslednjega boja Pohorskega bataljona. Tako kot vsako leto, smo tudi letos želeli obeležiti 79. obletnico padca Pohorskega bataljona in pri spomeniku prižgati svečo v spomin padlim junakom. Zbrati bi se nas moralo deset, vendar sta dva zamudila, zato nas je bilo samo osem. Ko smo prispeli do spomenika padlemu Pohorskemu bataljonu tam ni bilo nikogar. Na spomeniku sta bila en venec in ena sama sveča. Tudi mi smo bili tam čisto sami. Postavili smo svoje kamere in želeli posneti video posnetek, ko sta na prizorišče prispela dva policijska veterana. Pozdravila sta nas in nam segla v roke ter vprašala ali nas lahko slikata, kar smo jima seveda dovolili. Nato smo pričeli s svojim poklonom padlim, ko je na kraj dogodka prispelo pet aktivnih policistov iz PP Slovenska Bistrica. Pristopili so do nas in dejali, da nas morajo legitimirati, saj opravljajo naloge javne varnosti, kajti na prizorišču pričakujejo varovano osebo. Kasneje se je izkazalo, da je to bil predsednik RS Borut Pahor. Sam sem policistom izročil izkazenco živega človeka, nekateri pa so jim dali osebne izkaznice, oziroma zgolj povedali svoje podatke. Čez kakšni dve minuti so nam vse vrnili in se umaknili. To je bilo to. Mi smo potem posneli še moj govor in prižgali svečo, zatem pa smo odšli nazaj do pogorele koče na Osankarici.« Kako je torej sploh lahko prišlo do pošiljanja plačilnih nalogov s kaznimi 1.500 evrov za enega pripadnika Štajerske varde, skupaj pa v višini 6.000 evrov. In zakaj je policija kaznovala le štiri od osmih tam navzočih?! Še bolj čudno je, da je do nastanka plačilnih nalogov prišlo kar deset dni po dogodku na Osankarici. Kot kaže gre za politično motivirano oziroma spodbujeno dejanje. Na Osankarici so bili dne 8. 1. 2022 vidni številni člani politične stranke SD, med njimi Gregor Židan, Andreja Katič, Jernej Štromajer, in drugi znani predstavniki stranke SD. Znano je, da so vsi ti veliki nasprotniki Slovenske in Štajerske varde, ki so skupaj z ostalimi člani koalicije KUL in z delom koalicije Janševe Vlade (NSi, SMC in DeSUS) sprejeli novelo ZJRM, v skladu s katero je policija kaznovala pripadnike Štajerske varde. Postavlja se torej vprašanje, ali so prav vidni člani SD od policije zahtevali, da kaznujejo pripadnike Štajerske varde, glede na to, da pri policijski obravnavi sploh nihče ni izpostavil nobenih težav v zvezi z domnevnimi kršitvami 11 a člena ZJRM. V kolikor je temu tako, gre nedvomno za kaznivo dejanje kršitve enakopravnosti po členu 131 KZ-1. Ta se glasi: »Kdor zaradi razlike v narodnosti, rasi, barvi, veroizpovedi, etnični pripadnosti, spolu, jeziku, političnem ali drugačnem prepričanju, spolni usmerjenosti, premoženjskem stanju, rojstvu, genetski dediščini, izobrazbi, družbenem položaju ali kakšni drugi okoliščini prikrajša koga za katero izmed človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, ki so priznane od mednarodne skupnosti ali določene z ustavo ali zakonom, ali mu takšno pravico ali svoboščino omeji ali kdor na podlagi takšnega razlikovanja komu da kakšno posebno pravico ali ugodnost, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta.« »Če stori dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena  uradna oseba z zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic, se kaznuje z zaporom do treh let.« Policisti so nedvomno uradne osebe, zato je zanje zagrožena kazen zapora do treh let! Konkretno gre za naslednje policiste iz PP Slovenska Bistrica: Marko Virtnik, Branko Mesarič, Tomaž Jerič, Marija Krajnc in Mitja Vidovič. Vsi našteti bodo morali pojasniti kaj se je dne 8. 1. 2022 na Osankarici dejansko zgodilo in zakaj ter po čigavem navodilu je višja policistka Marija Krajnc šele 18. 1. 2022 poslala plačilne naloge štirim od osmih pripadnikov Štajerske varde, pri čem je očitno prišlo do diskriminacije celo med njimi. Herman Bezjak, 22. prosinec 2022  

Sat, 22. Jan 2022 at 10:06

262 ogledov

Italija namerava nameniti 150 milijonov evrov odškodnine ljudem z resnejšimi zapleti po cepljenju
Iz dokumenta, ki ga je pridobila novičarska agencija Reuters, je razvidno, da naj bi italijanska Vlada oblikovala odškodninski sklad s 150 milijoni evrov. Namenjen bo vsem tistim, ki so imeli po cepljenju s cepivom proti covidu-19 resne posledice. Prvi del, v znesku okrog 50 milijonov evrov, naj bi italijanska Vlada sprostila že letos, dodatnih sto milijonov pa leta 2023. Odškodnina bo namenjena vsem tistim, ki so trajno opravilno nesposobni zaradi posledic cepljenja proti covidu-19. Dejstvo je namreč, da je cepljenje priporočila italijanska Vlada, od nedavnega pa je celo obvezno za vse starejše od 50 let. Italijanska državna agencija za zdravila AIFA je meseca vinotoka lani potrdila 101.110 primerov stranskih učinkov po cepljenju. Med vsemi obravnavanimi stranskimi učinki jih okrog 85 odstotkov ni bilo resnejših, okrog 15 % oziroma nekaj več kot 14.000 cepljenih, pa je potrebovalo hospitalizacijo, obravnavo na urgenci ali pa imajo trajno invalidnost. Jasno je, da je dejanskih zapletov po cepljenju bilo še veliko več, a že priznanih 14.000 takšnih, pri katerih je bilo potrebno bolnišnično zdravljenje oziroma katerih posledice so trajna invalidnost, je več kot zaskrbljujoče. V kolikor se ti ljudje ne bi cepili, do posledic namreč sploh ne bi prišlo! Italijanska Vlada omogoča dva načina pridobitve odškodnine zaradi hudih zapletov po cepljenju: prvi je državni odškodninski sklad. Gre za  t. i. kolektivno solidarnost, ki je običajno skromnejše denarno nadomestilo, vendar je to običajno hitro izplačano. Drugi način je odškodnina, ki se sproži s civilnim ali kazenskim sodnim postopkom. Italija je že leta 1992 sprejela zakon, ki omogoča kompenzacijo za vse, ki imajo resne posledice zaradi cepljenja, dopolnilo tega zakona pa določilo razširja tudi na priporočena cepljenja, ne le na obvezna. Po podatkih italijanskega ministrstva za zdravje je cepljenih več kot 90 odstotkov Italijanov, starejših od 12 let. V Rimu je cepljenje proti covidu-19 obvezno za vse starejše od 50 let in za zaposlene v zdravstvenem in izobraževalnem sektorju. REUTERS in Vojko Pogačnik, 22. prosinec 2022

Fri, 21. Jan 2022 at 11:04

1488 ogledov

Javna kritika koronske politike in politikov, ki jo izvajajo
Profesor Ehud (Udi) Qimron, šef Oddelka za mikrobiologijo in imunologijo na Univerzi v Tel Avivu ter eden vodilnih izraelskih imunologov, je napisal odprto pismo Ministrstvu za zdravje Izraela, v katerem je ostro kritiziral izraelsko in globalno upravljanje s pandemijo koronavirusa. Predstavljamo vam njegovo odprto pismo poslano izraelskemu Ministrstvu za zdravje: Ministrstvo za zdravje, čas je, da se prizna neuspeh! Nazadnje bo resjeda vedno odkrita, resjeda o politiki korona virusa pa se že začenja odkrivati. Ko se destruktivni koncepti rušijo eden za drugim, ne preostane nič drugega, kot da se strokovnjakom, ki so vodili upravljanje s pandemijo pove – rekli smo vam! Dve leti pozneje končno spoznavate, da respiratornega virusa ne morete premagati in da je vsak tovrstni poizkus obsojen na propad. Ne priznavate tega, kot niste priznali praktično nobene napake v zadnjih dveh letih. Vendar je v retrospektivi jasno, da ste naredili napake v skoraj vseh postopkih in tudi mediji že sedaj težko pokrivajo vašo sramoto. Kljub letom opazovanja in znanstvenih spoznanj, nočete priznati, da infekcija prihaja v valovih, ki izginejo sami od sebe. Vztrajali ste na tem, da vsaki upad vala pripišete izključno svojim postopkom in tako ste z lažno propagando »premagali kugo«. In spet ste jo premagali, in spet in spet in spet. Nočete priznati, da je množično testiranje neučinkovito, kljub temu, da so vaši načrti za izredne situacije to eksplicitno navedli (»Načrt pripravljenosti zdravstvenega sistema za pandemijo gripa, 2007«, str. 26). Nočete priznati, da prebolenje nudi večjo zaščito od cepiva, kljub predhodnim spoznanjem in ugotovitvam, ki kažejo, da je večja verjetnost, da bodo prej okuženi neozdravljeni cepljeni ljudje, kot preboleli. Nočete priznati, kljub opažanju, da so cepljeni okuženi. Na temelju tega ste upali, da boste s cepljenjem dosegli čredno imunost – in s tem niste uspeli. Vztrajali ste na ignoriranju dejstva, da je bolezen deset krat nevarnejša za rizične skupine in starejše ludi, kot za mlade, ki niso v rizičnih skupinah, kljub spoznanjem, ki so prispela iz Kitajske že leta 2020. Niste hoteli osvojiti »Barringtonove deklaracije«, ki jo je podpisalo več kot 60.000 znanstvenikov in medicinskih strokovnjakov, oziroma drugih zdravorazumskih programov. Odločili ste se jih zasmehovati, klevetati, izkrivljati in diskreditirati. Namesto pravih programov in ljudi ste izbrali profesionalce, ki nimajo ustreznega znanja in usposobljenosti za upravljanje s pandemijo (fizičarji, kot glavni svetovalci Vlade, veterinarji, varnostni uslužbenci, medijsko osebje itd.). Niste vzpostavili učinkovitega sistema za prijavo nezaželenih vzporednih pojavov zaradi cepljenja, poročila o neželenih vzporednih učinkih pa so celo izbrisana z vaše Facebook strani. Zdravniki se izogibajo povezovati nezaželene učinke cepljenja, da jih ne bi preganjali, tako kot nekatere izmed njihovih kolegov. Zanemarili ste številna poročila o spremembah intenzivnosti menstruacije in obdobju menstrualnega ciklusa. Prikrili ste podatke ki omogočajo objektivno in pravilno raziskovanje (na primer, umaknili ste podatke o potnikih na letališču Ben Gurion). Namesto tega ste se odločili, da skupaj z vodilnimi delavci Pfizerja objavite neobjektivne članke o delovanju in varnosti cepiv. Vendar ste z višine svoje oholosti zanemarili dejstvo, da bo resjeda na koncu razkrita! In se dejansko začenja odkrivati. Res je, da ste privedli zaupanje javnosti v vas na še nevideno nizek nivo in da ste porušili svoj status izvirne avtoritete. Res je, da ste neuspešno »skurili« stotine milijard šekelov (op. izraelskega denarja) – za širjenje strahu z objavami, za neučinkovita besedila, za uničujoče mere sklepanja in za uničevanje rutine življenja v zadnjih dveh letih. Uničili ste izobraževanje naših otrok in njihovo prihodnost. Kot pričajo ravnatelji šol po državi, ste povzročili, da se otroci počutijo krive, prestrašene, da kadijo, pijejo, postajajo odvisniki, zapuščajo šolo in se prepirajo. Škodili ste življenju, človekovim pravicam, mentalnemu in fizičnemu zdravju. Klevetali ste kolege, ki se vam niso predali, obrnili ste narod drug proti drugemu, razdelili družbo, polarizirali diskurs. Vi ste brez kakršnegakoli znanstvenega temelja ožigosali ljudi, ki so se odločili, da se ne bodo cepili, kot sovražnike javnosti in prenašalce bolezni. Na doslej še neviden način promovirate drakonsko politiko diskriminacije, kratenja pravic in izbiranja ljudi vključno z otroci, za vaš medicinski izbor. Tej vaši selekciji manjka kakršnakoli epidemiološka utemeljitev. Ko primerjate destruktivno politiko, ki jo vodite z razumno politiko nekih drugih držav – lahko jasno vidite, da je uničenje, ki ste ga povzročili, samo ustvarilo dodatne žrtve, poleg tistih, ki so nastale zaradi virusa. Gospodarstvo, ki ste ga uničili, nezapolsenost, ki ste jo povzročili in otroci, kater izobraževanje ste uničili – vse to je višek žrtev nastalih zaradi vašega postopanja. Trenutno ne obstaja nujna medicinska pomoč, vi pa že dve leti vzdržujete takšno stanje zaradi hlepenja po moči, proračunskih sredstvih in nadzoru. Edino nujno stanje sedaj je, da še naprej postavljate politike in imate ogromne proračune za propagando ter inženiring zavesti, namesto da bi sredstva usmerili v krepitev zdravstvenega sistema. To izredno stanje se mora končati! Profesor Udi Qimron, Medicinska fakulteta Univerzite v Tel Avivu   Izvirno besedilo v angleščini Izvirno besedilo v hebrejščini

Thu, 20. Jan 2022 at 09:35

352 ogledov

Avstrijski parlamentarci bodo glasovali o obveznem cepljenju
V avstrijskem parlamentu bodo danes glasovali o predlogu zakona, s katerim Vlada uvaja za vse starejše od 18 let v državi obvezno cepljenje proti covidu-19. Zakon naj bi v veljavo stopil v začetku svečana, do sredine sušca pa bo veljalo prehodno obdobje brez kazni. Zakon bo veljal za 7,4 milijona ljudi oziroma za 83 odstotkov prebivalstva. Izjeme bodo le nosečnice in tisti, ki se ne morejo cepiti iz zdravstvenih razlogov. Obvezno cepljenje bodo uvajali v treh fazah. V začetku svečana bo vsako gospodinjstvo prejelo pisno obvestilo o ukrepu. Začetna faza bo trajala do 14. sušca, potem pa bodo sprožili nadzor izpolnjevanja obveznosti. Necepljeni bodo lahko od takrat naprej računali na kazen. Ta bo v hitrem postopku znašala 600 evrov, v rednem postopku pa do 3.600 evrov. Če bodo epidemiološke razmere to zahtevale, se lahko uveljavi tudi tretja faza, ko bo z odlokom zvezne vlade določen časovni rok za cepljenje, nato pa z odobritvijo parlamenta uvedene tudi avtomatske kazni za necepljene po vsej državi. Za sprejetje zakona je potrebna navadna večina v parlamentu, ki jo vladni Ljudska stranka (ÖVP) in Zeleni imajo. Podporo zakonu so napovedali tudi opozicijski socialdemokrati (SPÖ) in številni člani liberalne stranke Neos, svobodnjaki (FPÖ) pa obveznemu cepljenju odločno nasprotujejo. Zgornji dom parlamenta oz. bundesrat naj bi zakon predvidoma potrjeval 3. svečana. S sprejetjem zakona bo Avstrija kot prva država EU uvedla obvezno cepljenje proti covidu-19 za vse starejše od 18 let. Tisti, ki so preboleli to bolezen, bodo izjema le 180 dni. Trenutno je v Avstriji po osnovni shemi v celoti cepljenih približno 72 odstotkov prebivalcev. Ob odločanju parlamenta je danes na Dunaju pričakovati tudi množične proteste proti predlogu. STA in Vojko Pogačnik, 20. prosinec 2022

Wed, 19. Jan 2022 at 11:09

1341 ogledov

Celje kot prestolnica Kosova. Poskus uboja med množičnim pretepom Kosovarjev v Celju.
Včeraj zvečer se je v Celju steplo več ljudi albanske narodnosti, poleg pesti pa je bil v pretepu uporabljen tudi nož. Državljan Kosova je namreč z njim napadel in hudo poškodoval drugega kosovskega državljana. Ranjenega so odpeljali na zdravljenje v celjsko bolnišnico, vendar ni v smrtni nevarnosti. Policisti so osumljenca pridržali, saj ga sumijo poskusa uboja. Celjske policiste so včeraj ob 19.15 uri obvestili o kršitvi javnega reda in miru, saj je na Ljubljanski cesti v Celju prišlo do množičnega pretepa. Za nepoučenega opazovalca je bilo tedaj Celje podobno kosovski prestolnici, ne pa drugemu največjemu štajerskemu ter tretjemu slovenskemu mestu. Policisti in kriminalisti s Policijske uprave (PU) Celje so se nemudoma napotili na kraj dogodka. Z ogledom kraja in zbiranjem obvestil so ugotovili, da je 31-letni moški, državljan Kosova z začasnim bivališčem v Sloveniji, napadel in z ostrim predmetom hudo poškodoval 28-letnega kosovskega državljana. "Poškodovanega so odpeljali v SB Celje, kjer je ostal na zdravljenju, a ni v smrtni nevarnosti," so sporočili predstavniki PU Celje. Policisti so osumljenemu odvzeli prostost in ga pridržali zaradi suma storitve kaznivega dejanja poskusa uboja. Še naprej pa intenzivno nadaljujejo postopek zbiranja obvestil, povezanih z motivom in drugimi preiskovanimi dejanji, ki se nanašajo na poskus uboja in nasilništvo, so še pojasnili na PU Celje. Gre za še enega v nizu podobnih nasilnih obračunov, v katere so po pravilu vpleteni priseljenci, večinoma iz Kosova, kjer je kot kaže obračunavanje z noži del vsakdanje folklore. Glede na trenutno prevladujoča politična stališča glede migracij v Sloveniji in v EU, se bodo morali domačini očitno na to navaditi. Čez dobro desetletje ali dve, pa bodo kot kaže postali manjšina v lastni državi, s katero bodo obračunavali priseljenci v stilu divjega zahoda. Edina rešitev zanje je, da dobro razmislijo o tem, kam nas vodijo sedanje parlamentarne politične opcije ter na državnozborskih volitvah podprejo popolnoma novo politiko. Mojca Perko, 19. prosinec 2022

Tue, 18. Jan 2022 at 11:51

157 ogledov

V Franciji je parlament sprejel potrdilo o cepljenju, v Grčiji pa so uvedli kazni za necepljene
Francoski parlament je dokončno sprejel zakon, ki uvaja potrdilo o cepljenju, ki bo začel veljati okrog 20. prosinca. V skladu z njim bodo dostop do restavracij, kulturnih in športnih ustanov ter sredstev javnega prevoza na dolge proge imeli le cepljeni proti covid-19 in prebolevniki. Za zakon je glasovalo 215 poslancev, 58 jih je bilo proti, zgolj sedem pa je bilo vzdržanih. Socialistični poslanci so napovedali, da bodo zadevo predložili ustavnemu svetu, da bi zagotovili spoštovanje temeljnih vrednot. To bo uveljavitev zakona zamaknilo zgolj za nekaj dni. Cilj francoske vlade je bil, da bi potrdilo uveljavili že s 15. prosincem, vendar sta se razprava v parlamentu, posledično pa tudi njegovo sprejetje zavlekla. Javnost in poslance je ob tem precej razburil predsednik Emmanuel Macron s svojo izjavo, da želi z uvedbo potrdila kar najbolj zagreniti življenje necepljenim, kar mu bo kot kaže dejansko tudi uspelo. V Grčiji pa je od včeraj uvedeno obvezno cepljenje proti covid-19 za vse, ki so starejši od 60 let. Tisti, ki se ne bodo cepili, bodo morali plačati sto evrov kazni mesečno, poročajo tuje tiskovne agencije. Zbrani denar naj bi namenili bolnišnicam. Grške oblasti so ukrep sprejele že meseca listopada lani, po besedah premierja Kiriakosa Micotakisa pa je način, da se ljudje izognejo plačilu kazni preprost – to je cepljenje. Kot kaže ga niti najmanj ne moti, da gre za značilno izsiljevanje s pozicije najvišjih oblasti, kar je še posebej nesprejemljivo in nedopustno. Po oceni grške vlade se je ukrep že izkazal za uspešnega. Od napovedi pred šestimi tedni se je cepilo okoli 217 tisoč ljudi, starejših od 60 let. Stopnja precepljenosti v tej starostni skupini naj bi se tako dvignila na 90 odstotkov, piše STA. Micotakis je v izjavi za grško televizijo izključil možnost uvedbe obveznega cepljenja za preostale starostne skupine, češ da za covid-19 huje zbolijo večinoma starejši ljudje. Vojko Pogačnik, 18. prosinec 2022
Teme
Starovedska skupnost skupnost domorodcev Deklaracija Združenih narodov o pravicah domorodnih ludi Sloveni naravno pravo Slovenska Stara pravda Stara pravda Boštjan Kojc

Zadnji komentarji

haapy yack :

17.01.2022 16:14

Preverite svojo šaržno kodo (številka serije) • Moderna šaržne kode • • Pfizer šaržne kode • • Janssen šaržne kode • • Moderna (zunaj ZDA) • • Pfizer (zunaj ZDA) • • Janssen (zunaj ZDA) Najnovejše informacije o ojačevalnikih • Slabe serije meseca Razlike v toksičnosti • Kumulativna toksičnost skozi čas PDF • • VIDEO: Razlike v strupenosti med serijami • • Smrt na loteriji PDF • • VIDEO: serije, ki niso skladne z GMP, povezane s smrtjo in invalidnostjo • • VIDEO : Team Enigma – spremenljivost Covid Vax • • VIDEO : VAERS razkriva superstrupene serije Ali serijske kode kodirajo za strupenost? • Modernina 20A-21A klasifikacija strupenosti za cepiva Covid PDF • • Moderna : Abecedno označevanje različnih strupenosti PDF • • Pfizer: Abecedno označevanje različnih strupenosti PDF • • VIDEO: Ali serijske številke Pfizer kodirajo za 1. del strupenosti? • • VIDEO: Ali serijske številke Pfizer kodirajo za 2. del strupenosti? • • VIDEO: Ali številke serije Moderna kodirajo za strupenost? Baza podatkov VAERS • Znanstvena knjižnica Covid • • Zdravniki govorijo o VAERS • • VaersAnalysis.info Vir podatkov • Vsi podatki so pridobljeni iz VAERS, javne baze podatkov z več kot 700.000 poročili o neželenih učinkih za cepiva Moderna, Pfizer in Janssen Covid 19 v ZDA. Naš namen je podatke VAERS predstaviti v dostopni in neponarejeni obliki, ki jo je mogoče enostavno preveriti na spodnjih povezavah • Sistem poročanja o neželenih učinkih cepiva (VAERS) • • Video vadnica 1: pridobivanje napačnih podatkov serije iz VAERS – smrti, invalidnosti, hospitalizacije

Prijatelji

NAJBOLJ OBISKANO

Intervju z Boštjanom Kojcem: Naša Starovedska-skupnost deluje na temelju naravnih zakonov stvarstva in Slovenske Stare pravde