Vladni odlok o izpolnjevanju pogoja PCT je nezakonit in protiustaven, trdijo v Civilni iniciativi slovenskih pravnikov
CISP – Civilna iniciativa slovenskih pravnikov je včeraj na svoji spletni strani objavila Pravno mnenje glede PCT. V njem je v 7. točkah zapisala, da pravna podlaga za vladni odlok o PCT ne obstaja, zato je odlok nezakonit in protiustaven.
Stara Pravda
Slovenija

Torek, 14. september 2021 ob 08:35

Odpri galerijo

posvet pravnikov - simbolična slika

Pri portalu Pravda.si vam v skrajšani obliki predstavljamo ključna dejstva iz pravnega mnenja CISP – Civilne iniciative slovenskih pravnikov. Vladni odlok je protiustaven in protizakonit, saj temelji na določbah 2. odstavka 31. člena  Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB), tretji alineji 1. odstavka 32.člena, prvem odstavku 39. člena in 1. odstavku 9. člena ZNB.

31. in 32. člen ZNB govorita le o USMERJENIH pregledih objektov, prostorov, predmetov in oseb ter odvzemu materiala za usmerjeno laboratorijsko analizo. Usmerjen pregled in odvzem (biološkega) materiala pomeni, da se pregleda in odvzame material za analizo le v primeru, kadar so podani znaki, ki kažejo na sum okužbe z neko nalezljivo boleznijo. ZNB med posebnimi in splošnimi ukrepi ne govori o vsesplošnih testiranjih vseh oseb, torej tudi zdravih oseb brez znakov okužbe, kot neke vrste presejalni metodi, ampak samo o USMERJENIH pregledih in odvzemih biološkega materiala, kar pomeni, da govori samo o osebah, ki kažejo znake okužbe oz. bi se kakorkoli sumilo, da so lahko kužne in prenašalci nalezljive bolezni.

Med ukrepi, ki jih vsebuje 1. odstavek 39. člena ZNB, na katerega se odlok prav tako sklicuje, ni predvideno izpolnjevanje kakršnihkoli 'PCT pogojev' ali obveznega testiranja oz. odvzema biološkega materiala. Ukrepi, ki bi se jih delodajalec za izvrševanje 1. odst. 39. člena (relevantna je le 3. alineja) lahko poslužil, so kvečjemu delo od doma, večizmensko delo ali kakršenkoli drug soroden ukrep, s katerim bi se doseglo, da se na manjši površini ne zadržuje ali zbira preveč oseb naenkrat.

1. odstavek 9. člena ZNB nikakor ne more biti ustrezna zakonska podlaga za zahtevo za izpolnjevanje PCT pogoja oz. za obvezno (samo)testiranje, saj govori le o obveznosti delodajalca, da zagotavlja zdravstveno ustreznost pitne vode, kakovost zraka v zaprtih prostorih, sanitarno tehnično in higiensko vzdrževanje javnih objektov ter ustrezno ravnanje z odpadki.

Ustrezne zakonske podlage v RS za siljenje v obvezno (samo)testiranje ZDRAVIH oseb, ki ne kažejo znakov okužbe, torej NI. To pomeni, da je vladni odlok nedvomno protizakonit!


				logo Civilne iniciative slovenskih pravnikov			logo Civilne iniciative slovenskih pravnikov

Zahteva delodajalca za obvezno (samo)testiranje zaposlenih, predstavlja grob poseg v temeljne človekove pravice in svoboščine, ki jih zagotavlja vsem državljanom Ustava RS in tudi razne mednarodne konvencije (Helsinška deklaracija, Oviedska konvencija, Nurnberški kodeks, Evropska konvencija o človekovih pravicah in svoboščinah). Testiranje zaposlenega z hitrim antigenskim testom ali PCR testom predstavlja medicinski poseg v človeško telo, vsi neprostovoljni posegi v telo pa so prepovedani.

Podzakonski akti (kamor spadajo odloki, uredbe in odredbe Vlade) nikoli ne smejo urejati neke tematike mimo zakonov ali v nasprotju z zakoni in Ustavo. S podzakonskim aktom se na novo ne sme določiti nečesa, česar zakon ne predvideva in ne vsebuje, toliko bolj, če gre pri tem za poseg v ustavno ali zakonsko zagotovljene temeljne pravice in svoboščine državljanov. 

Izpolnjevanje pogoja cepljenja ali prebolevnosti je osebni podatek, ki ga zaposleni glede na veljavno zakonodajo ni dolžan posredovati delodajalcu. Gre za posebno vrsto t. i. občutljivih osebnih podatkov, ki so po zakonu o varovanju osebnih podatkov najstrožje varovani, zaradi česar gre za hude kršitve določb Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Iz določb ZDR in ZVZD ne izhaja pogodbena ali zakonska obveznost delavca, da bi bil dolžan delodajalcu oz. njegovi pooblaščeni osebi izkazovati podatke o svojem zdravstvenem stanju oziroma se moral podvreči obveznim testiranjem, ki niso povezana s samim delom. Morebitna okužba s SARS-Cov-2 ni tveganje ali psihofizično stanje delavca, ki bi izhajalo iz samega dela ali delovnega mesta in ni povezano s samo naravo dela. Zato za te okužbe in sume na okužbo ni in ne more biti pristojen delodajalec ali z njegove strani pooblaščena oseba oz. izvajalec varstva in zdravja pri delu, temveč je za to lahko pristojen le osebni zdravnik zaposlenega. Zato tudi zavrnitev (samo)testiranja na SARS-Cov-2 s strani zaposlenega NE predstavlja kršitve določb ZDR, določb ZVZD in niti pogodbe o zaposlitvi in ne predstavlja neizpolnjevanja delovne obveznosti s strani delavca.

Prisilno testiranje s PCR, hitrimi in vsemi ostalimi testi, izvedeno v nasprotju z voljo preiskovanca, predstavlja prisilen, protipraven, medicinsko neindiciran in strokovno neutemeljen poseg v telo, ob hkratni grožnji glede delovnopravnih postopkov zoper osebo, ki se takšnemu posegu ne bi podredila, pa pomeni tudi druge, kršitve ustave, zakonov in mednarodnih konvencij.

Kršeni so 5., 14. do 18., 34., 35., 38., 39., 41., 44., 45., 46., 49., 51., 63., in 72. člen Ustave RS, zagotovo tudi 6., 8. in 13. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov ter 2., 4., 11., 12. in drugi členi Zakona o varstvu pred diskriminacijo.

Vard Lipovšek, 14. kimavec 2021

Galerija slik

Zadnje objave

Tue, 26. Oct 2021 at 13:20

187 ogledov

Domorodci so doma tudi v Sloveniji!
Kdo in kaj so domorodci ali domorodna ljudstva?! Se lahko mednje uvrščamo tudi Sloveni, Slovenci?! Definicij in označb za domorodna ljudstva je več. Očitno pa je, da za selekcioniranje domorodnih ljudstev dandanes ne obstajajo enotna merila. Domorodna istovetnost ima namreč različen pomen različnim posameznikom in družbam. Obstajajo definicije, ki se zlasti osredotočajo na časovno obdobje prebivanja na določenem območju. Za druge definicije je bistvenega pomena pripadnost neki skupnosti. Svetovna banka ima na primer lastno definicijo domorodnosti zaradi ekonomskih vzrokov, po kateri se domorodci po omiki razlikujejo od prevladujoče družbe, poleg tega pa so prikrajšani v procesu razvoja. Pri Združenih narodih se definicija kriterijev za domorodne ljudi ali ljudstva deli na šest delov: - povezava z zemljo in območjem poselitve; - prizadevanje za avtonomijo in samoodločbo; - ponovno zanimanje za različne omike in jezike; - zgodovinska izkušnja okupacije; - stalne posledice razlastitve in podrejenosti; - skupni vplivi modernosti. Ena izmed sestavnih delov istovetnosti domorodcev je tudi vera. Velikokrat se je skupaj z okupacijo in kolonizacijo odvijal še proces uničenja avtohtone rodne vere domorodcev preko procesa pokristjanjevanja ali islamizacije. Avtohtona, domorodna vera Slovencev, je kljub stoletjem pokristjanjevanja v določeni meri in na prikrit način preživela vse do danes. Redkokdo med nami ve, da obstaja mednarodni dan naravnih ali domorodnih ljudstev, ki ga obeležujemo vsako leto 9. velikega srpana v znak spomina na prvi sestanek Delovne skupine Združenih narodov za domorodne prebivalce, ki je potekal v Ženevi leta 1982. Generalna skupščina OZN je dne 13. 9. 2007 sprejela Deklaracijo Združenih narodov o pravicah domorodnih ljudi, ki vsem domorodnim ljudstvom priznava njihove pravice. To deklaracijo je ratificirala tudi Republika Slovenija, ki jo je zato dolžna spoštovati in priznati domorodcem vse, kar jim v skladu z deklaracijo tudi pripada.  Po jezikih – ti so najboljši in najprimernejši označevalci različnosti omik, – lahko razdelimo vsa ljudstva sveta na kar 6.000 skupin. Od teh naravna ljudstva ali domorodci predstavljajo kar 4.000 do 5.000 skupin, razpon pa je tako velik zaradi različnih definicij, kdo je pripadnik naravnega ljudstva ali domorodec. Celino Evropo danes naseljuje približno 750 milijonov ljudi, pri katerih gre v večini za potomce domorodnih ljudstev. Je pa res, da se ti v glavnem ne zavedajo svoje domorodnosti. Med ljudstvi vsekakor obstaja velika različnost v omiki, jeziku in prostoru naselitve. Velika razlika je tudi v številu govorcev posameznih jezikov. Dandanes pod pojmom domorodci predvsem razumemo »plemena« in etnije v tretjem svetu, v Afriki, Aziji in Ameriki. Toda to nikakor ne drži in ne ustreza resjedi. Zgodovinski kolonializem, ki ga v povezavi z domorodci najpogosteje omenjamo, ima svoje imperialne korenine v predhodnem pokristjanjevanju evropske celine. Cesarstvo in verski misijonarji, so hoteli najprej spreobrniti k čaščenju enega in edinega zveličavnega Boga številna domorodna ljudstva v Evropi. Žrtev tovrstnega imperializma in nasilnega pokristjanjevanja so bili tudi naši predniki Sloveni, ki so bili deležni okupacije ter vsiljevanja krščanske vere in fevdalnega sistema v obdobju Karla Velikega in poznejšega Svetega rimskega cesarstva. Slovenski rodovi so bili zlasti od devetega stoletja naprej načrtno vključeni v uničevanje njihove domorodne omike in rodne vere. Kljub temu, pa je neizpodbitno dejstvo, da so posamezni elementi tako omike, kot tudi vere preživeli in se ohranili vse do danes. Ker pa so bili naši predniki, ki so ostajali zvesti svojemu izvoru in izročilom, običajno hudo preganjani in se je nad njimi načrtno izvajal rodomor, so se umaknili v tajnost in navzven namenoma niso kazali znakov izvirne domorodnosti. Kako je torej s slovensko domorodnostjo?! Večina današnjih Slovencev sploh ne ve, da so se njihovi pra pradedje imeli za domorodce in se tako tudi opredeljevali. Gre za obdobje v katerem so živele zgolj štiri generacije prednikov pred našo sedanjo generacijo! Zgolj bežen pregled pojma domorodci, domorodni in domorodnost med Slovenci pokaže, da je recimo koroški ali gorotanski Slovenec Ožbal Gutsman leta 1789 v svojem Nemško –slovenskem slovarju (Deutsch-windisches Wörterbuch mit einer Sammlung der verdeutschten, windischen Stammwörter und einiger vorzüglicheren, abstammenden Wörter, Celovec, 1789) zapisal: „da je bilo treba veliko muke in truda, da je bilo priobčenje slovarja dolgotrajnega dela, da je delal brez samohlepnosti in le v korist domorodcem in narodu ...“ Pesnika Valentina Vodnika, ki je umrl 8. prosinca 1819, so po Kopitarjevem odhodu na Dunaj, številni označevali, kot skoraj edinega, prav marljivega in v slovstvenem oziru delavnega domorodca sredi Dežele Krajnske. Sredi 19. stoletja je več slovenskih buditeljev uporabljalo zase in za svoje rojake oznako domorodci, med njimi tudi prvi, ki je pisal o Zedinjeni Sloveniji, Korošec Matija Majar. V članku Dragi slovenski domorodci, objavljenem v časopisu Slovenija, dne 25. 08. 1848, Letnik 1, List št. 16, str. 61-62: »Dragi slovenski domorodci  Pomislite, kako je bilo v Slovenii pred 6 letami. Domorodcev malo, in še ti brez vse posvetne oblasti, naš narod je politiško še tverdo spal, od slovenstva, od narodnosti itd. se je malokaj govorilo, pravopise in alfabete smo imeli Slovenci tri, kakor pravi abcdarji (Abcschützen), — protivnikov pa mnogo v vsakim kotu — in glej! domorodci, njih sicer malo, pa vsi goreči za srečo svojega naroda so se prijeli dela, so zbudili Slovence k ljubezni svojega jezika in naroda, so upeljali brez prepira, brez slovenskih učilišč, brez ukaza složni naš pravopis, vkljub vsim protivnikam; na vsih stranih so se začeli pisatelji za kmetijske Novice oglašati; kjer je popred samoten živil, jih sadaj po sto verlih za domovino in za narod unetih stoji, kteri se serčno za vse poganjajo, kar je Slovencem potreba. Kaj je tem domorodcem tako silo in moč dalo? Samo to, ker so bili med seboj složni, jedne misli, ker so vedno prijateljsko in ljubeznivo vsi sdruženi za to potegnili, kar so za dobro, pravično in koristno spoznali. Kjer je sloga, jedinost, tam je moč; kjer je kristjanska ljubezen, tam je blagoslov (žegen) božji! Mi smo se tega jasno prepričali. /…/ Domorodci radi se od teh stvari pogovarjajte, razlagajte in dokažujte, daje nam vse to koristno in potrebno, da so te naše želje popolnoma pravične in da jih zadoseči moramo. Kakor hitro se te misli in želje med narodam razprostranijo, smo jih na pol že zadosegli. Bog daj pravici moč! Matia Majer« Tudi urednik Novic Janez Bleiweis je v eni izmed številk (26. 11. 1851, str. 245) objavil poziv z naslovom Častiti domorodci in ljubeznjive domorodke!   Kmetijske in rokodelske novice so bile sploh časopis, v katerem so redno pisali o domorodcih in domorodnih. Tako so recimo med leti 1864 in 1865 izhajala Domorodna pisma (Domorodne pisma, številka: 37, 14. 09.1864; številka: 10, 08. 03.1865). Domorodci so imenovani tudi leta 1865, natančneje dne 18. 01. 1865, v Kmetijskih in rokodelskih novicah, v članku z naslovom Poziv domoljubom. Članek se je končal z naslednjimi besedami: "Predragi domorodci po Kanaljskem, Tominskem, Bovškem in Cerkniškem! storimo tedaj v tej zadevi, kar nam je le mogoče; saj gre za čast in blagor nas, za čast in blagor naše dežele in vse slovenske zemlje." Zavedanje, da je ta članek bil napisan pred 156. leti, pomeni, da to vendarle ni tako dolgo, da se danes živeči Slovenci s tem ne bi mogli poistovetiti. Takrat so namreč živeli naši pra pradedje. Leta 1866 je slovenski pesnik Josip Stritar v knjigi Pesmi Franceta Preširna o največjem slovenskem pesniku Francetu Prešernu zapisal:  »Léta 1852. so mu postavili slovenski domorodci na kranjskem pokopališči, kjer počiva, spominek domačega umetnika, narejen iz domačega mramorja z dobro izbranim napisom: Ena se tebi je želja spolnila, V zemlji domači da truplo leži.« V časopisu Slovenski narod, je bilo dne 1. 8. 1868, št. 51, tečaj I, v članku z naslovom Rešitev zastavice navedeno, da so bili pravi domorodci izdani in prodani: »In ti možje, kteri so še zadnjo minuto pred glasovanjem dualizem s polnim pravom tako črno malali in vendar – zanj glasovali, so se jezili in kamenje na nas lučali, ker nismo bili v stanu zarad njih glasovanja belo imenovati to, kar je v resnici črno bilo; očitali so nam, da smo surovi in neotesani, ker smo se jim drznili v obraz povedati, da so na krivo pot zagazili in z dualizmom bankrotno podpirati jeli…. ‘Novice’ so se posebno v tem očitanji odlikovale. Da so se one malo bolje po deželi razgledale, bile bi prav lehko zvedele, da so se po nesrečnem glasovanji med pravimi domorodci povsod slišale besede: izdani smo, prodani smo!« Med leti 1875 in 1879 je v Budimpešti izhajal časopis Prijátel – za szlovenszke domorodce med Mürov ino Rábov. Časopis je izhajal v prekmurskem slovenskem knjižnem jeziku in najprej z ogrskim (madžarskim) črkopisom, pozneje pa v gajici. Povsem jasno je bil namenjen slovenskim domorodcem, ki so živeli med rekama Mura in Raba. Izhajal je pred zgolj 142. leti, kar pomeni samo 90 let pred rojstvom avtorja pričujočega članka! Iz našega kratkega pregleda je razvidno, da je bil pojem domorodci splošno poznan in v uporabi med Koroškimi Slovenci, med Primorskimi Slovenci, med Krajnskimi Slovenci, med Štajerskimi Slovenci in med Prekmurskimi Slovenci. Očigledno je bilo torej vedenje in znanje o tem, da so bili naši predniki domorodci prisotno v vseh petih slovenskih zgodovinskih deželah: Koroški, Krajnski, Primorju, Štajerski in v Prekmurju. Dokazov o tem je več kot dovolj in jih nikakor ni moč ovreči! Sodobne identitete domorodnih ljudstev v Evropi in po Svetu so pred novimi izzivi, ki jih predstavljajo  globalizacija, multikulturalizem in povečano priseljevanje v njihovo okolje. Vse našteto predstavlja grožnjo njihovi istovetnosti. Sodobni sistem globalnega kapitalizma in korporativnega delovanja ter upravljanja, teži k izkoreninjanju raznovrstnih omik in spreminjanju celotnega planeta v enotno tržišče. Zanj so značilni naslednji elementi: - individualnost – skozi uničenje starih oblik skupnega življenja in povezanosti družbe; - množičnost – skozi načrtno ustvarjanje standardiziranega obnašanja in življenjskega stila; - desakralizacija – skozi premik od verskih predstav in pripovedi k znanstvenim interpretacijam sveta; - racionalizacija – skozi prevlado »svobodnega trga« in tehnične učinkovitosti; - univerzalizem – skozi planetarno razširjenost, predstavljeno kot edini razumski in superiorni model družbe. Tudi Slovenski domorodci se bodo morali dostojanstveno postaviti za svoje mesto pod soncem, saj gre za varuhe, varde živih izročil. Ko bodo dosegli zadostno stopnjo visoke kolektivne inovativnosti in bodo dovolj številčni ter povezani, nihče več ne bo mogel zanikati njihovih pravic ali jim oporekati. Morda je prav tovrsten pristop rešitev iz zablod sedanjosti, katerim smo priče vsi skupaj. Samo Korošec, 26. vinotok 2021  

Mon, 25. Oct 2021 at 14:27

146 ogledov

Dan suverenosti – koga in česa?!
Danes 25. vinotoka že šesto leto praznujemo Dan suverenosti, ki je državni praznik, ni pa obenem tudi dela prost dan. Praznujemo zaključek procesa osamosvojitve Slovenije leta 1991 in se spominjamo dne, ko je po osamosvojitveni vojni zadnji vojak JLA zapustil slovensko ozemlje. Praznik je uvedla vlada Republike Slovenije 9. sušca 2015. Toda, ali sploh imamo kaj praznovati?! To, da pri nas ni več vojakov JLA že, vendar se praznik imenuje Dan suverenosti. Pri nas pa suverenosti očitno sploh ni! Čemu torej praznik?! Zadnji vojaki zapuščajo luko Koper, dne 25. vinotoka 1991 Kaj dejansko pomeni pojem suverenost? Slovar slovenskega knjižnega jezika v zvezi s tem pojmom navaja: »suverénost –i ž (e??) 1. politična neodvisnost, samostojnost: spoštovati suverenost drugih držav; uveljavljati suverenost; suverenost naroda; kršitev suverenosti; suverenost in neodvisnost /knjiž. braniti svobodo, suverenost in ozemeljsko celovitost 2. ekspr. popolno obvladanje kakega dela, dejavnosti: odigrati vlogo s potrebno suverenostjo 3. knjiž. vzvišenost, dostojanstvenost: suverenost njegovega vedenja 4. knjiž. oblast: ta država ima suverenost nad delom ozemlja.« Slovenske sopomenke za pojem suverenost so: vrhovnost,  samostojnost, nevezanost, neomejenost in samouprava. Ali imamo državljani Slovenije dejansko sploh kaj praznovati? Je naša država res suverena? Je slovenski narod suveren? Je slovensko ljudstvo suvereno? Pojem suverenost izvira iz latinščine »suveralus« in pomeni najvišji, v tem smislu pa se nanaša na oblast – najvišjo, neomejeno in neodvisno oblast. V teoriji poznamo tri vrste suverenosti: državno suverenost, narodno ali nacionalno suverenost in ljudsko suverenost. O državni suverenosti govorimo v smislu najvišje oblasti znotraj države – ta se tiče državljanov, in neodvisne oblasti navzven – ta je vzpostavljena v odnosu do drugih suverenih oblasti ali držav. Narodna suverenost označuje suverenost naroda, ki je izoblikovana na strnjenem ozemlju, povezujejo pa jo skupni jezik, narodna zavest ter druge zgodovinske in kulturne sorodnosti. Izražena je v trajni in neodtujljivi pravici vsakega naroda do samoodločbe, vključno z odcepitvijo. Kot takšna je opredeljena v preambuli Ustave RS, pa tudi v normativnem delu Ustave RS – v 3. členu. Kljub temu mi sploh ne vemo, koliko Slovencev pri nas živi in kolikšen del med prebivalstvom Slovenije dejansko predstavljamo! Gre za protiustavno, kriminalno, škandalozno in nedopustno stanje, zato tega preprosto ne smemo več dovoliti, saj gre za zločin proti človeštvu – za rodomor ali genocid! V Sloveniji registrskega popisa prebivalstva že od leta 2011 ne izvajajo več z neposrednim zbiranjem podatkov na terenu, ampak s povezovanjem registrov in baz. Takšen registrski popis ne zajema nekaterih kategorij, ki so jih zajemali prejšnji terenski popisi. Tudi letos nimamo popisa prebivalstva glede na izpričano narodnost in veroizpoved. Tovrstni in sorodni podatki so se nazadnje popisovali na zadnjem terenskem popisu leta 2002, zato že skoraj dvajset let ne vemo kolikšen delež med državljani Slovenije imajo pripadniki slovenskega naroda. Dejstvo je, da ne moremo svobodno izražati pripadnosti svojemu narodu, ob popisu prebivalstva. Skrajno čudno je, da v državi, ki je nastala na temelju samoodločbe slovenskega naroda, danes ni mogoče svobodno izražati pripadnosti ustanovitvenemu slovenskemu narodu. Kako je mogoče, da se je za Slovenca po narodnosti, moč opredeliti celo v sosednjih državah, le v domovini Slovencev, v Sloveniji ne?!  In kaj ima to skupnega s suverenostjo? Narodne suverenosti pri nas dokazano ni! Ljudska suverenost je pojmovanje, po katerem je ljudstvo izvirni nosilec suverene oblasti v posamezni družbeni skupnosti. Vsa oblast v državi izhaja iz ljudstva in pripada ljudstvu, nosilci oblasti pa so dolžni delovati v interesu ljudstva kot njegovi predstavniki. Tako bi moralo biti, vendar odkar obstaja Republika Slovenija nikoli ni bilo tako. Pri tem sploh ni pomembno katera vlada je bila na oblasti – leva ali desna. Republika Slovenija dandanes ni suverena država, suverena pa nista nisi slovenski narod, niti slovensko ljudstvo. Pri nas ni suveren nihče, niti navznoter in niti navzven. Država navznoter in navzven ni suverena zato, ker je korporacija in inkorporacija, dejanski suveren pa v resjedi ni slovensko ljudstvo, čeprav tako zapoveduje Ustava RS (3. člen). Dejanski suveren nad slovenskim ljudstvom je politikantska elita, ki si je prisvojila oblast in jo v skladu s korporacijskim pravom izvaja proti interesom ljudstva. REPUBLIKA SLOVENIJA je registrirano podjetje - korporacija s svojo D-U-N-S številko. Registrirana je v otoški državi The Democratic Republic Sao Tome and Principe. Pod pojmom politikantska »elita« so mišljene tako parlamentarne stranke desnice, kot tudi parlamentarne stranke levice, kot se same opredeljujejo. Če pogledamo slovenske vlade v zadnjih 31. letih od Peterletove vlade naprej, je povsem jasno, da je bil najdlje časa izmed vseh politikov v Sloveniji na oblasti Janez Ivan Janša. Skupaj je bil v Vladi 11 let in 2 meseca, od tega je bil predsednik vlade 6 let ter 9 in pol mesecev, obrambni minister pa 4 leta in 4 mesece. Na drugem mestu je Janez Drnovšek, ki pa je bil za razliko od Janše predsednik Vlade v vseh svojih mandatih – skupaj 10 let ter 3 mesece in pol. Vsi ostali mandatarji skupaj (Rop, Pahor, Bratušek, Cerar in Šarec) so bili na Vladi preostalo slabo tretjino oziroma okrog 9 let in pol. Vsi našteti predsedniki vlad RS so bili na tem položaju kljub dolgotrajnim načrtnim kršitvam človekovih pravic, prevar, diskriminacije, goljufij, ponarejanj, kršitev ter spreminjanja in rušenja Ustave RS ter so pomagali izvajati zločin proti človeštvu – rodomor/genocid nad slovenskim narodom, ki bolj ali manj odkrito poteka že ves čas obstoja Republike Slovenije. V primeru korporacije Republike Slovenije, ni mogoče govoriti niti o državni, niti o narodni, niti o ljudski suverenosti. Slovenija navzven ni suverena, saj o ničemer bistvenem, kar zadeva urejanje družbe pri nas, dejansko ne odločajo njeni organi neodvisno in samostojno. O gospodarski, kmetijski, monetarni, zunanji in tudi fiskalni politiki Republika Slovenija ne odloča neodvisno, temveč pravilom posluša, uboga in izvaja direktive EU. To preprosto pomeni, da Slovenija ni suverena. V obrambni politiki Slovenija ni suverena, saj upošteva direktive in zasleduje cilje napadalne vojaške zveze NATO, ne prepozna pa lastnih obrambnih interesov, niti s Slovensko vojsko in obrambnimi silami, ki jih ima, ni sposobna zagotovljati svoje suverenosti. Slovenija tudi ni notranje suverena. O tem lahko namreč govorimo tedaj, ko je država na svojem ozemlju vrhovna, samostojna, izvršna, enotna in vseobsežna organizacija, ki s svojo močjo podreja vse, kar se nahaja na njenem ozemlju. Iz dneva v dan lahko vidimo, spremljamo in opazujemo, kako na ozemlje Republike Slovenije nezakonito in nasilno vdirajo nezakoniti migranti, ljudje brez dokumentov, ki ne priznavajo naših zakonov, kaj šele običajev, temveč izsiljujejo pristojne državne organe in zahtevajo svobodno gibanje. Vsakodnevno ali vsaj vsakotedensko se soočamo z množičnim kršenjem javnega reda in miru. Reka migrantov v spremstvu slovenske policije po želji vstopa v "suvereno" Republiko Slovenijo ... Oblast in organi izvajanja oblasti (policija, vojska itd.) se do nezakonitih dejanj in storilcev teh dejanj vedejo diskriminacijsko, saj tujce obravnavajo drugače kot lastne državljane. V tem smislu gre za pravi rasizem in diskriminacijo. Zanimivo je, da tisti, ki imajo sicer veliko za povedati o rasizmu in diskriminaciji, tega nikakor ne uspejo zaznati … Lastni državljani smo – ob najmanjši kršitvi zakona, ki ga sploh nikdar nismo sprejeli, niti potrdili, čeprav smo po Ustavi RS (ki pa je tudi nikdar nismo sprejeli in potrdili) ter v skladu s toliko opevanimi človekovimi pravicami, izvirni suveren in naj bi bila posledično v naših rokah tudi oblast – takoj kaznovani (z denarno kaznijo, z zaporom, itd.). V nasprotju s tem pa množični kršilci naših zakonov, migranti, ki nimajo nič skupnega z vojnimi begunci, niso obravnavani tako, temveč so v privilegiranem položaju v primerjavi z državljani Republike Slovenije. To je nevzdržno, ponižujoče in nedopustno! Vidimo, kako organi prisile oziroma organi oblasti v Republiki Sloveniji dejansko niso sposobni zagotoviti javnega reda in miru, ter vzpostaviti nadzora nad celotnim ozemljem in mejami naše države. Zato organi oblasti Republike Slovenije, kličejo na pomoč organe prisile drugih držav, kar je očiten dokaz, da protiljudska oblast v Republiki Sloveniji ni sposobna zagotoviti suverenosti nad svojim ozemljem, brez pomoči tujcev. Tudi to je nevzdržno, ponižujoče in nedopustno! Slovenski policisti v vlogi vodičev in spremljevalcev nezakonitih migrantov ... Iz lastne zgodovine imamo namreč nešteto primerov, ko so sprva »zavezniki«, potem postali naši okupatorji, začenši s slovenskim karantanskim knezom Borutom in Obri ter Bavarci v 8. stoletju, in nazadnje leta 1991, ko nas je napadla JLA. Očitno se iz zgodovine nismo prav ničesar naučili, zato smo, kot je zapisal naš koroški rojak, borec za pravice Slovencev v Avstriji, dr. Luka Sienčnik – obsojeni na njeno ponavljanje. Stanje v naši družbi in državi je res skoraj takšno, kot leta 1991, če ne celo bolj zaskrbljujoče, čeprav vsi državljani tega še niso spoznali, predvsem zaradi močnega medijskega zavajanja. Kruta realnost jih bo kmalu streznila. Nimamo nobenih razlogov za praznovanje dneva suverenosti. Jugoslovanske vojake smo že davno odslovili iz naše države. Sedaj je v naši državi sleherno leto več nezakonitih in ekonomskih migrantov, pa tudi tuji policisti in vojaki. Ti so tu prav zato, ker Republika Slovenija ni suverena država. To je resjedno nesprejemljivo, ponižujoče in nedopustno! Praznik Dan suverenosti, ob pogojih s kakršnimi se soočamo, že sam po sebi predstavlja posmeh vsem nam! Država Republika Slovenija je ustavno utemeljena na podlagi obstoja slovenskega naroda in njegovih trajnih ter neodtujljivih pravic, ter njegovega večstoletnega boja za samostojnost. Slovensko ljudstvo je na podlagi izvirne suverenosti in Ustave RS nosilec suverenosti oziroma oblasti v tej državi. Država – slovenski narod in slovensko ljudstvo torej – sta tista ključna dejavnika, ki sta dolžna v skladu z naravnimi ter mednarodno veljavnimi pogodbami, priznanimi pravicami in Ustavo RS, vzpostaviti ustavno pravno stanje v novem, pravilnejšem in pravičnejšem ravnotežju, saj o tem trenutno ni moč govoriti. Šele, ko bo temu res tako, bo imel praznik Dan suverenosti sploh smisel in ga bomo lahko praznovali! Samo Korošec, 25. vinotok 2021

Mon, 25. Oct 2021 at 10:58

91 ogledov

Ali svet drvi v novo svetovno vojno?
V času nenehnega medijskega bombardiranja z zdravstveno krizo se pogosto zamegli dogajanje drugje po svetu. Medijsko poročanje je vedno bolj globalizirano in monopolizirano tam, kjer se je premaknila vloga državnih občil na raven nadnacionalnih konglomeratov privatnih korporacij, ki določajo kaj bodo državna občila poročala. Slovenija pri tem ni izjema. Zato je potrebno izpostavljati tudi novice in informacije, ki bodo vsakega državljana Republike Slovenije ozaveščale in obveščale, da bo zmožen videti širšo sliko in ne zgolj to, kar je na televiziji ob 19:00. Naloga vseh občil je prikaz informacij in ne usmerjanje oziroma oblikovanje javnega mnenja. To je naloga propagande. Pri nas v Sloveniji marsikdaj slišimo različne opazke glede vojske, oboroženih sil in obrambe. “Kaj pa sploh še rabimo vojsko?”, “Ja proti komu se pa bomo borili?”, “Nas je tako in tako premalo, da bi se lahko obranili!” ipd. Takšno vzdušje je posledica postopnega razkroja obrambne zavesti, ki se dogaja v naši državi že od osamosvojitve naprej. Pacifistični idealizem devetdesetih let se bi moral razbliniti že med vojno v Bosni in Hercegovini, ampak se je začuda le okrepil. S prihodom dejanskih beguncev iz vojnih območij, se je izoblikovala tipična povojna misel, ki temelji na prepričanju, da je bila to poslednja vojna in da jih v prihodnosti več ne bo. Takšno vzdušje je izoblikovalo vsako povojno obdobje  – po prvi svetovni vojni, kasneje po drugi svetovni vojni in celo po padcu Berlinskega zidu in koncu hladne vojne, se je to kazalo v evforiji množic. Ker pa je človeštvo pogojeno z večnimi resjedami, ki so podvržene zgodovinskim ciklom, se je neumno zanašati na utopično mišljenje, da bo tokrat drugače. Ne bo. Kdor spremlja svetovno dogajanje, se zaveda, da se zgodovina ponavlja in da se približujemo že videnim situacijam iz preteklosti. Eksplozija proiranske militantne baze 2019. Iran krivi za to Izrael, ta pa očitke zavrača. Spor na Bližnjem Vzhodu predstavlja svetovno grožnjo, saj se z vsakim mesecem širijo svetovna zavezništva, katerih člani so v medsebojnih konfliktih po vsem svetu. (https://www.timesofisrael.com/us-officials-say-israel-behind-bombing-of-iranian-militias-in-iraq/) Že pred desetletjem je postal pojem globalizacija tako prežvečen, kot so dandanes besede virus, cepljenje in zdravje. Ta pojem bi naj zaznamoval celotno 21. stoletje, saj bi se naj v tem stoletju svet povezal v eno celoto. Odprava meja, držav, narodnosti, verstev, ras in celo mišljenj, naj bi pomenilo nov začetek za človeštvo na svetovni ravni. Ta počasen proces se odvija pred našimi očmi, najprej ustvarja družbeno krizo, ki se bo razvila v gospodarsko, kasneje pa tudi varnostno krizo in nazadnje bo predstavljal problem, za katerega se bo ponudila rešitev. Rešitev, ki bo poskušala uveljaviti t. i. “Svetovni mir”. Takšna utopija se že sedaj prodaja predvsem mladim, preko različnih medijev in kanalov. Izoblikovanje Novega svetovnega reda, bo temeljilo na prisilnem združevanju različnih narodov, ki bodo podvrženi izjemnim pritiskom s strani velikih sil, ki imajo zadosti moči, da uveljavljajo svojo agendo. Skupne pomorske vojaške vaje Kitajske in Rusije. Letos je Kitajska okrepila svojo prisotnost v okolici Tajvana in Japonske, kar je sprožilo odziv ZDA, ki je oblikovala novo zavezništvo, da bi zaustavili večanje vojaške moči Kitajske in Rusije na področju Južnokitajskega in Vzhodnokitajskega morja. ( https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3152912/china-russia-send-warships-past-japan-they-extend-show) Če je bilo to pred 10 leti oklicano za teorijo zarote, se sedaj uveljavlja preko banalnih okoliščin. Kdo bi si mislil, da bo oblast izvajala prisilo na podlagi zdravstvenega stanja manj kot 1% prebivalstva. Ukrepi, ki bi naj preprečevali zdravstveno krizo, se tako vse bolj usmerjajo v odvzem prostosti in svoboščin posameznika ter se izkoriščajo za izvajanje nekakšnih izrednih stanj. To pa se kaže v spremembi družbene zavesti, v kateri se spreminja razmerje med prebivalci in oblastjo. Ne glede ali je politična ureditev demokratična ali totalitarna, se izvajajo podobni ukrepi na svetovni ravni, pri čemer se države, ki so zaenkrat še glavni akterji mednarodne skupnosti, podrejajo nekim nadnacionalnim organizacijam, ki jih “usmerjajo” kako zajeziti širjenje virusnih obolenj. Ukrepi, kakršni so zeleni listi oziroma pri nas t. i. pogoj PCT, predstavljajo vrata v digitalizacijo posameznika in celostni nadzor oblasti nad zasebnim življenjem vsakogar izmed nas. Napredek tehnologije se tako izkorišča za povečanje moči peščice ljudi za nadzor večine ostalih. Ali bomo na podlagi tega nadzora varnejši ali zgolj bolj ukroteni? Ali bo postal ideal razumnega človeka, ki stremi k znanju in razcvetu družbe, zamenjan z upognjenim kimavcem, ki bo s svojo samocenzuro koristil ostalim? Konflkt na vzhodu Ukrajine se ne bo končal. Širjenje Severnoatlantskega zavezništva je dobilo sporočilo z uporom Rusov v Ukrajini in na Krimu. Situacija na Krimu je predstavljala velik geopolitični mejnik, ki je oznanjal konec hegemonije ZDA in NATO na svetu. (https://moderndiplomacy.eu/wp-content/uploads/2021/04/donbass-war.jpg) Kakšni pa so kazatelji za možnost globalnega nasilja? Kako jih opazimo? Zakaj se jih ne predstavlja v slovenskih medijih? Odgovore na to, vam bomo podali v kolumni 3. Svetovna vojna. Predragi Bakov, 25. vinotok 2021  

Fri, 22. Oct 2021 at 09:22

86 ogledov

Strokovnjak Mitja Krapša ugotovil, da je posnetek pogovora Vizjak – Petan zlepljenka
Tonski strokovnjak Mitja Krapša, ki je posnetek podrobno analiziral zatrjuje, da »gre za zlepljenko, in to na profesionalni ravni«. Analizo posnetka je napravil na prošnjo POP TV, ki je posnetek tudi prvi objavil. Zanimivo pa je, da POP TV  izsledkov Krapše še ni razkril. Planet TV je Krapšo obiskala v njegovem studiu. Tam je podrobneje pojasnil, kako je ugotovil, da gre dejansko za lepljenko.  "Če bi bili pri montaži avtorji tako skrbni še pri zvokih ozadja, bi bilo lepljenje nemogoče odkriti," je za Planet TV povedal Krapša, ki je pojasnil, da se je analize lotil na prošnjo POP TV, ki je posnetek prvi objavil. "Od novinarke POP TV, to imam tudi v e-pošti, sem dobil prošnjo, naj preverim, ali je to avtentično. Ravno ona mi je poslala povezavo do posnetka, " je dodal Krapša. Njegovih izsledkov POP TV še vedno ni razkril.  Krapša je pojasnil, da se sledi zvočne obdelave skrivajo v ozadju, tako kot pri retuširanih slikah.  V kolikor bi dodali še enakomerno ozadje, bi bilo v tem primeru skoraj nemogoče razkriti resjedo, je prepričan. Posnetek, ki ga je Krapša poimenoval Ozadje.wav, vključuje samo ambientalni zvok, ne pa tudi besed Vizjaka in Petana. V njem naj bi se po ugotovitvi Krapše zvok spremenil kar štirikrat. Prav tako nenavadno je, da se spremeni tudi akustika prostora. V prvem delu posnetka se v ozadju slišijo ptički, v drugem delu pa se ob Petanovem glasu slišijo zvoki prostora, kar nakazuje na to, da je v zaprtem prostoru. V naravi kaj takšnega ni izvedljivo. "Posnetek, ki ga imamo pred sabo, pač nakazuje, da je nekdo očitno snemal ministra, in to na več lokacijah, več časa. Vprašal bi se, kdo je sploh imel možnost to narediti," je dejal Krapša. Zanimivo in po svoje zgovorno je, da POP TV izsledkov Krapše, ki jih je sicer sam naročil, še vedno ni razkril. Vojko Pogačnik, 22. vinotok 2021    

Fri, 22. Oct 2021 at 08:36

100 ogledov

Igralec Alec Baldwin ustrelil direktorico fotografije
Ameriški igralec Alec Baldwin je na snemanju filma v zvezni državi Novi Mehiki streljal s pištolo rekvizitom, pri tem pa je ubil 42-letno direktorico fotografije Halyno Hutchins in ranil 48-letnega režiserja Joela Souzo. Policija še preiskuje kaj se je dejansko zgodilo in kako je do tega prišlo. Tiskovni predstavnik Aleca Baldwina je po poročanju BBC-ja dejal, da je bila v incidentu uporabljena pištola rekvizit, ki naj bi imela slepe naboje, toda s tovrstnimi naboji skoraj ni moč nikogar raniti, kaj šele ubiti, razen z velike bližine. Incident se je zgodil na snemanju filma "Rust" na ranču Bonanza Creek, ki je priljubljena lokacija za snemanje filmov južno od Santa Feja v novi Mehiki. Snemali so vestern, ki se dogaja v 19. stoletju.  Tamkajšnje oblasti so sporočile, da so Halyno Hutchins s helikopterjem prepeljali v univerzitetno bolnišnico Nove Mehike, kjer pa so jo pozneje razglasili za mrtvo. Režiserja Joela Souzo so medtem z reševalnim vozilom odpeljali v drugo bolnišnico, ni pa še povsem jasno, kako resne so njegove rane. Policija je sporočila, da dogodek še preiskuje, in zaenkrat glede incidenta še nikogar ne obtožuje. Baldwin je prostovoljno prišel na policijo, kjer se je o dogodku pogovoril z detektivi, nato pa je odšel na prostost, je dejal tiskovni predstavnik policije v Santa Feju. Reuters in Mojca Perko, 22. vinotok 2021

Thu, 21. Oct 2021 at 09:02

73 ogledov

Poslanci podprli spremembo novele Zakona o organiziranosti in delu v policiji
DZ je včeraj s 46 glasovi za in 40 proti potrdil predlog novele Zakona o organiziranosti in delu v policiji. S tem so bile sprejete spremembe glede umestitve in avtonomnosti Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU). Nacionalni preiskovalni urad (NPU) bo po sprejeti noveli notranjeorganizacijska enota Uprave kriminalistične policije, enota in direktor urada pa bosta podrejena direktorju Uprave kriminalistične policije. Minister za notranje zadeve Aleš Hojs trdi, da bo NPU še naprej popolnoma avtonomen pri odkrivanju in preiskavi kaznivih dejanj. Novela zakona naj bi zgolj odpravila "samopostrežbo" glede izbire, katere primere bo NPU preiskoval. Z novelo se določa način in postopke priprave kataloga tistih kaznivih dejanj, ki jih NPU mora preiskovati, pred tem pa ga morata potrdili direktor kriminalistične policije in generalni direktor policije. Policisti v skladu z Ustavo RS in novelo, v času delovnega razmerja ne smejo biti člani politične stranke in ne smejo opravljati funkcije nepoklicnega župana, podžupana ali občinskega svetnika. V primeru vnovične zaposlitve nekdanjega policista v policiji, novela daje možnost imenovanja v isto stopnjo naziva in uvrstitev v isti plačni razred, v katerega je sodil pred prenehanjem delovnega razmerja v policiji. Zakonom ureja tudi omejitev stavke policistov ob naravnih in drugih nesrečah, v krizi, vojnem ali izrednem stanju. Novela ureja tudi varnostno preverjanje ponudnikov, strank in oseb za opravljanje dela za policijo ter natančneje določa organizacijo pomožne policije. V opoziciji so večinoma nasprotovali predlaganim rešitvam v noveli, saj bo po njihovem mnenju lahko po spremembi zakona minister za notranje zadeve usmerjal policijske preiskave. Tako naj bi novela povzročila dokončno politično podreditev NPU, da ta ne bo več avtonomen pri preiskovanju kaznivih dejanj. Pa tudi dokončen politični prevzem policije in čistko v njej. STA in Vard Lipovšek, 21. viotok 2021
Teme
prisilno cepljenje Civilna iniciativa slovenskih pravnikov vladni odlok PCT Covid 19 protiustavnost in protizakonitost

Zadnji komentarji

grizzly :

6.10.2021 09:55

trije retardoti

Prijatelji

NAJBOLJ OBISKANO

Vladni odlok o izpolnjevanju pogoja PCT je nezakonit in protiustaven, trdijo v Civilni iniciativi slovenskih pravnikov